Kresťan je kňazom Ježiša Krista (Charles Spurgeon)

„ Vy sa však budete volať kňazmi Hospodinovými. (Iz 61,6)

Toto zasľúbenie doslovne patrilo Izraelu, ale v dobe milosti sa vzťahuje na každého veriaceho. Ak žijeme náležité našim privilégiám, našu cestu jasne a zrozumiteľne prežiari Božie svetlo a ľudia na nás uvidia, že sme Božími vyvolenými k svätej službe, a nazvú nás Pánovými kňazmi.

Hoci vykonávame svoje povolanie tak ako iní, predsa sme jedine a výlučne Božími služobníkmi. Skrze Krista neustále vykonávame živému Bohu službu modlitby, velebenia, svedectva a odovzdanosti.

Keďže je toto náš najvyšší cieľ, každú zábavu prenecháme tým, ktorí nemajú vyššie poslanie (neverci). „Nech si mŕtvi pochovávajú svojich mŕtvych.” (L 9,60)

Lebo je napísané: „Cudzinci sa postavia a pásť budú vaše stáda; a cudzinci budú vašimi oráčmi a vinármi.” (Iz 61,5)

Oni (neverci) sa budú starať o financie, budú riešiť vedecké otázky, rozptýlia reči kritikov, my sa však chceme úplne zasvätiť službe, ktorá patrí tým, ktorí sú povolaní byť večnými kňazmi Ježiša Krista.

Prijmime toto vzácne zasľúbenie, ktoré nás zaväzuje k svätej povinnosti, „oblečme si rúcho svätosti” a slúžme takto Pánovi po celý deň.