Kresťanský katechizmus

Zhrnutie kresťanského katechizmu, ktorý stojí na Božom slove, učení Apoštolskom, zhodný s Nicejským koncilom…

1. Čo je hlavným zmyslom života človeka?

Hlavným zmyslom človeka je osláviť Boha (1) a večne sa s Ním radovať (2).

(1) 1Kor 10:31: “Či teda jete, alebo pijete, a čokoľvek činíte, všetko čiňte na slávu Božiu!”

(2)Ž 73:25: “Kohože mám na nebi? A keď som s Tebou, netúžim po zemi.”

2. Cez čo sa Boh, zjavuje nám ľuďom, aby sme Ho vedeli oslavovať a radovať sa s Ním?

Aby sme vedeli Boha oslavovať a radovať sa s ním (1), sa nám Boh zjavuje jedine cez Bibliu, ktorá je Slovom Božím a skladá sa zo starého a nového zákona (2).

(1) 1J 1:3: “Čo sme (teda) videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Naše spoločenstvo aby bolo s Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom.”

(2) Ef 2:19-20: “A tak teda nie ste už cudzinci ani prišelci; ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží, vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je sám Ježiš Kristus.

(2) 2Tm 3:16-17: “Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré.”

3. Čo v prvom rade Biblia učí?

Biblia predovšetkým učí to, čo musí človek veriť o Bohu a čo Boh žiada od človeka aby plnil. (1)

(1) 2Tm 1:13: “Príkladu zdravých rečí, ktoré si počul odo mňa, drž sa vo viere a láske, ktorá je v Kristovi Ježišovi.”

4. Kto je Boh?

Boh je Duch (1) ktorého bytie (2) múdrosť (3) moc (4) svätosť (5) spravodlivosť, dobrota a pravda (6) sú nekonečné (7) večné (8) a nemenné (9).

(1) J 4:24: “Boh je duch, a tí, čo Ho vzývajú, musia Ho vzývať v duchu a v pravde.”

(2) Ex 3:14: “Boh riekol Mojžišovi: SOM, KTORÝ SOM. Riekol ďalej: Tak povedz Izraelcom: Poslal ma k vám SOM.”

(3) Ž 147:5: “Veľký je Pán náš, nesmierny je v sile a Jeho múdrosť nemá hraníc.”

(4) Zj 4:8: “Každá z týchto štyroch bytostí mala šesť krídel, dookola i zvnútra plno očí, a bez prestania volali dňom i nocou: Svätý, svätý, svätý Pán Boh vševládny, ktorý bol, je a príde!”

(5) Zj 15:4: “Kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval Tvoje meno? Veď Ty jediný si svätý, a všetky národy prídu a budú sa Ti klaňať, že sa zjavili Tvoje spravodlivé súdy!”

(6) Ex 34:6-7: “I prešiel Hospodin popred neho a volal: Hospodin, Hospodin, Boh milosrdný a ľútostivý, zhovievavý a hojný v milosti a vernosti, zachovávajúci priazeň tisícom, odpúšťajúci vinu, priestupok a hriech, ktorý však nenecháva bez trestu, ale trestá vinu otcov na synoch a na synoch synov až do tretieho a štvrtého pokolenia.”

(7) Jb 11:7: “Či vystihneš Božiu podstatu a vystihneš dokonalosť Všemohúceho?”

(8) Ž 90:2: “Skôr, ako sa vrchy zrodili, ako boli utvorené zem a svet, Ty si Boh od vekov až naveky.”

(9) Jk 1:17: “Len dobrý údel a len dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel, u ktorého nieto premeny ani zatienenia (pre) odvrátenie sa.”

5. Existuje jeden Boh, ale je viacero Bohov?

Existuje len jediný (1) živý a pravdivý Boh (2).

(1) Dt 6:4: “Počuj, Izrael! Hospodin, náš Boh, je jediný Hospodin.”

(2) Jr 10:10: “Ale Hospodin je pravý Boh, On je živý Boh a večný Kráľ! Pred Jeho hnevom trasie sa zem; pohania nevydržia Jeho prchkosť.”