Mt 4:4: “A on odpovedajúc riekol: Je napísané: Človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza skrze ústa Božie.”

Diabol pokúša Pána na púšti. Neprichádza za Ježišom na počiatku pôstu, ani v strede, ale na úplnom konci, kedy je Pán telesne na samom dne. Diabol veľmi dobre vie, kedy má za nami prísť. Keď sme v najhoršom! Diabol pokúša takto:

Mt 4:3: “A pristúpiac k nemu pokušiteľ riekol mu: Ak si Syn Boží, povedz, aby sa tieto kamene stali chlebmi.”

Pán Ježiš odpovedá Písmom, neodpovedá ľudskou múdrosťou, ani nemlčí, ale vchádza do Mojžišovho zákona a cituje z neho.

Pre nás to má v posvätení veľký význam. Boh totiž chce, aby sme sa Mu úplne oddali a svoje životy Mu na sto percent zverili. My si svoje životy často formujeme podľa seba. Máme nejakú nepríjemnosť v živote, dvíhame mobil a zháňame niekoho, kto nám pomôže. Môžeme si to ľahko všimnúť pri autonehode. Vo väčšine prípadov, ako účastníci čakajú na políciu, niekam volajú. Najprv rodine, ale potom známym, právnikovi, spoločnosti, ktorá ich v takomto prípade zastupuje. Zvlášť, ak je človek na strane toho, kto situáciu zavinil.

Boh chce, aby sme Mu dali všetky naše situácie a problémy v modlitbe a rozhovore. Reálne to ukázal Izraelitom, keď ich vyviedol na púšť a sám ich aj kŕmil mannou. Ak by na nich zabudol, boli by hladní, ale to sa nikdy nestalo. Boh je totiž verný, na rozdiel od nás, ktorí od Boha často niekam odchádzame. Preto Pán Ježiš cituje starozmluvný text, aby nám ukázal, že súčasťou nášho posvätenia je absolútna dôvera k Bohu. Písmo hovorí:

Dt 8:3: “A ponížil ťa a dopustil na teba hlad a potom ťa kŕmil mannou, ktorej si neznal, ani jej neznali tvoji otcovia, aby ti dal vedieť, že nie na samom chlebe žiť bude človek, ale na všetkom tom, čo vychádza z úst Hospodinových, žiť bude človek.”

Boh dopustil na Izrael hlad, aby ich potom osobne kŕmil mannou. Rovnako tak Ježiš je na konci svojich telesných síl – akoby sme o Ňom čítali – dopustil som na Teba hlad.

Takto prichádza k obráteniam. Človek je na samotnom dne, je na konci zo silami, ide spáchať samovraždu, jeho život nemá cieľ, svetlo, význam, upadol do drog, alkoholu, prostitúcie, rozpadá sa mu rodina, oddal sa okultizmu, nemá silu žiť a tu prichádza Boh s mannou. Ale je tu niečo väčšie ako manna – Slovo Boha!

Izraeliti počuli a videli Boha v akcii, ako udeľuje Egyptu desať rán, roztvára more, sýti ich na púšti zázrakom – mannou. Pozorne však počúvali Mojžiša, ktorý im hovoril Slovo od Boha, pretože toto Slovo je vyššie ako veci pozemské. Preto Pán hovorí, že nielen z chleba bude žiť človek, ale z každého Slova, ktoré vychádza od Boha.

Prvou vecou je Bohu dať svoje problémy na plecia, On ich hravo ponesie.

Mt 11:29-30: “Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a najdete odpočinutie svojim dušiam; lebo moje jarmo je užitočné a moje bremeno ľahké.”

Druhou vecou je nechať sa viesť Božím slovom, formovať sa ním, nechať sa poučiť, napraviť svoj spackaný život. Božie slovo je manuál pre človeka. Je svetlom, pretože vyšlo z úst Božích. Zanedbanie čítania Božieho slova vedie k tomu, že odpadneme od viery, alebo Božie slovo nahradíme slovom ľudským, ľudskými názormi a učeniami, čím rovnako odpadávame od pravej viery, ktorú nahrádzame falošnou vierou ľudskou.

Ježiš nás tu teda poúča o dvoch pravdách – spoľahnúť sa na Boha a nechať sa viesť aj Jeho slovom. Cesta svätosti a posvätenia, nemôže vynechať tieto dva piliere.

Pán nekoná zázrak, aby premenil kamene na chleby, Pán nedáva prednosť chlebu telesnému, ale dáva prednosť chlebu duchovnému – Božiemu slovu a ním odháňa nepriateľa.

Spomeňme si na stretnutie Ježiša so Samaritánkou. Učeníci prichádzajú a divia sa, že sa zhovára so ženou osamote, dokonca so Samaritánkou. Nevedia čo povedať, tak hovoria:

J 4:31-32: “Rabbi, jedz! Ale on im povedal: Ja mám na jedenie pokrm, o ktorom vy neviete.”

Oni si mysleli, že mu niekto priniesol chlieb, ale On im odpovedá:

J 4:34: “Ale Ježiš im povedal: Mojím pokrmom je to, aby som činil vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonal jeho dielo.”

Tu vidíme, že Ježiš dáva duchovné veci nad pozemské. On sa naje viac z toho, že koná vôľu Boha otca, ako z chleba.

Amen…