Připouštím, že nemůžete své děti donutit, aby Bibli milovaly. Nikdo jiný, než Duch svatý, nám nemůže dát srdce, které bude mít zalíbení ve Slově Božím. Ale můžete své děti s Biblí seznámit a buďte si jisti, že s onou požehnanou knihou nikdy nemohou být seznámeni příliš brzy nebo příliš dobře.

Zevrubná znalost Bible je základem všech zdravých názorů na náboženství. Ten, kdo je v ní pevně zakotven, nikdy nebude člověkem, který snadno kolísá a kým zmítá každý vítr nového učení. Jakýkoli systém výchovy, který nepostaví znalost Písma na první místo, je nebezpečný a vratký.

V této věci potřebujete zůstat obezřetní, protože ďábel je stále při díle a množí se bludy. Jsou mezi námi takoví, kdo přiznávají církvi čest, jež náleží jen Ježíši Kristu. Také jsou někteří, kdo by chtěli udělat ze svátostí spasitele a vstupenky do věčného života. A podobně můžeme jistě nalézt takové, kteří ctí katechismus více než Bibli, nebo plní mysl svých dětí prachmizernými dětinskými příběhy místo Písma a pravdy.

Ale pokud své děti milujete, ať je ta prostá Bible při výchově jejich duše vším a ať jiné knihy ustoupí až na druhé místo.

Nestarejte se až tak o to, aby dobře ovládaly katechismus, jako o to, aby byly mocné v Písmu.

Věřte mi, to je výchova, kterou Bůh poctí. Žalmista o Bohu říká: „Svou řeč jsi vyvýšil nad každé své jméno” (Ž 138:2); a věřím, že zvlášť požehná těm, kdo se snaží Jeho Slovo vyvýšit.

Snažte se, aby vaše děti četly Bibli s úctou. Učte je, aby se na ni nedívaly jen jako na lidská slova, ale jako na Slovo Boží, kterým skutečně je, Slovo Boží zapsané samotným svatým Duchem, celé pravdivé, celé užitečné a schopné přivést nás ke spasení skrze víru, která je v Kristu Ježíši.

Snažte se, aby ji četly pravidelně. Učte je, aby ji považovaly za denní pokrm pro svou duši, za něco nezbytného pro její zdraví. Vím dobře, že se nemůžete postarat o nic jiného, než jen o vnější formu takového zvyku; ale i pouhá forma může nepřímo zabránit velikému množství hříchů.

Snažte se, aby ji četly celou. Nemusíte před nimi skrývat některá vybraná učení. Nesmíte se držet představy, že základní křesťanská učení jsou něčím, čemu děti nemohou porozumět. Děti rozumí Bibli mnohem lépe, než předpokládáme.

Řekněte jim o vině a o hříchu, jeho následcích, moci a ničemnosti. Zjistíte, že mnohé z toho pochopí.

Řekněte jim o Pánu Ježíši Kristu a o Jeho díle pro naše spasení, o vykoupení, o Kristově krvi, o oběti, o přímluvě. Zjistíte, že to není nic nad jejich chápání.

Řekněte jim o díle Ducha svatého v lidském srdci, jak proměňuje, obnovuje, posvěcuje a očišťuje. Brzy uvidíte, že jsou v určité míře schopné vás sledovat. Zkrátka, domnívám se, že nemáme ani tušení, kolik z celé šíře a hloubky slavného evangelia může pojmout i maličké dítě. Děti chápou z těchto věcí mnohem více, než si myslíme.

Co se týká věku, kdy by měla začít náboženská výchova dítěte, nelze stanovit všeobecně platná pravidla. Zdá se, že u některých dětí roste mysl rychleji než u jiných. Přesto jen zřídkakdy začínáme příliš brzy. Existují nádherné příklady, kam až může dítě dospět, třeba již ve svých třech letech.

Naplňte jejich mysl Písmem. Ať v nich Slovo bohatě přebývá. Dejte jim Bibli a celou Bibli, i když jsou ještě velmi malé.