Ty si kňaz naveky na spôsob Melchisedeka. Žid 5, 6

Slovo kňaz je tak veľmi milé slovo, že na zemi nemôže byť milšie a vľúdnejšie pomenovanie. Oveľa milšie je ale počuť, keď Krista nazývajú kňazom, než Pánom alebo inak.

Kňažstvo je duchovná moc, ktorá výlučne znamená, že kňaz vystupuje, berie všetky prestúpenia ľudu na seba, ako by to boli jeho vlastné a prosí za ne Boha, dostáva od Neho slovo, aby každého potešoval a pomáhal. Je to ešte milšie a potešujúcejšie slovo ako meno otec alebo matka.

Veru toto pomenovanie nám prináša všetko ostatné. Pretože tým, že je kňazom, robí nám Boha Otcom a seba Pánom. Ak Ho považujem za kňaza, viem, že robí jedine to, že sedí hore v nebi, naša stolica milosti a bez prestania nás zastupuje pred Otcom, prosí za nás a hovorí len to najlepšie. To je najväčšia útecha, ktorej sa človeku môže dostať a sladšiu kázeň mu nemožno do srdca zvestovať.

Dal sa obetovať jediný raz, teda On sám je kňazom i obeťou, oltárom je však kríž. Nemohol Bohu priniesť znamenitejšiu obeť, iba že seba samého vydal, dal sa usmrtiť a v ohni lásky spáliť. To je tá pravá obeť.