Vzkriesený Ježiš – Zamyslenie Martina Luthera

Kde je, ó smrť, tvoje víťazstvo? Kde je, ó smrť, osteň tvoj? Ostňom smrti je však hriech a silou hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v našom Pánovi Ježišovi Kristovi! 1K 15,55-57

Je to nezvyčajná, neslýchaná kázeň, ktorú rozum nemôže pochopiť. Treba jej veriť, že Kristus žije a predsa je mŕtvy, teda tak mŕtvy, že smrť v Ňom musí ešte zomrieť a stratiť všetku svoju moc.

Táto kázeň však znie na povzbudenie, aby sme verili a naučili sa, že smrť stratila všetku svoju moc. Pretože tu – nech Bohu patrí chvála naveky – máme teraz do činenia s takým Človekom, ktorého smrť napáda ako všetkých ostatných ľudí a usmrtí Ho, ale keď Ho usmrtí, sama musí zahynúť a byť pohltená, a usmrtený Kristus bude večne žiť.

Preto teraz, keď Kristus Pán premohol smrť, premohol aj hriech. Je spravodlivý sám osebe, ale pretože berie na seba cudzie hriechy, stáva sa hriešnikom. Preto Ho napáda hriech. A On, Kristus Pán, sa rád dá zlapať a pribiť na kríž, aby zomrel. Stane sa to tak, ako by si smrť sám zavinil a On samotný zhrešil. Ale svätosť, ktorá je skrytá pod cudzím hriechom, je taká veľká, že ju hriech nemôže premôcť. Hriech narazí a zasiahne nepravého muža, rovnako aj smrť. Preto zoslabne a zhynie v Jeho tele.

Aj diabol chcel takto dokázať svoju vládu na Kristovi. Používa preto svoju moc proti Nemu a chce Ho podriadiť sebe. Naráža však na vyššiu moc, ktorú nedokáže prekonať. Preto sa náš Kristus Pán môže chváliť, že zároveň podľahol i mal navrch, a preto Mu musia títo traja mocní nepriatelia – smrť, hriech a diabol – ležať pri nohách. K tomuto nádhernému víťazstvu sa dnes dostávame. Všetka moc teraz závisí od toho, či si toto vezmeme hlboko do srdca a pevne tomu veríme.

Niet Ho tu

Anjel povedal ženám: Vy sa nebojte, lebo viem, že hľadáte Ježiša, toho ukrižovaného! Niet Ho tu, lebo vstal, ako povedal; poďte, viďte miesto, kde ležal. Mt 28, 56

Milí anjeli kážu veľmi dobre, lebo to aj dobre vedia. Podstatou ich kázne je: Hľadáte Ježiša v hrobe, ale On sa teraz stal úplne iným. Veríte v toho ukrižovaného, my vám však chceme povedať, kde teraz je. „Vstal z mŕtvych a niet Ho tu.” V tomto živote Ho nenájdete.

Tu, to znamená v smrti, netreba hľadať Krista. Musia to byť iné oči, prsty, nohy, ktoré Krista vidia, dotýkajú sa Ho a idú k Nemu. Veru, ukážem vám to miesto hovorí anjel kde Ho položili, ale už tam viac nie je. Teraz sa nazýva: „Niet Ho tu”, ako sv. Pavel tiež hovorí v Kolosenským 3, 1 – 2: „Ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej. Myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi.”

Ak tu nie je Kristus, ani kresťan tu nesmie byť. Z toho dôvodu nemôže žiadny človek obsiahnuť ani Krista, ani kresťana prostredníctvom nejakých osobitných zákonitostí. To znamená: „Niet Ho tu”, tu na zemi zanechal vonkajší obal. Svetskú spravodlivosť, zbožnosť, múdrosť, zákon a čo k tým veciam patrí, to všetko si vyzliekol.

Nesmieš Ho hľadať vo veciach, ktoré sa nachádzajú na zemi. To sú len vonkajšie obaly. Preto nimi nemožno obsiahnuť kresťana, pokiaľ je kresťanom, ale, ako je Kristus nad všetkým, aj kresťan je nad všetkým. Kristus skrze seba samého premohol a zanechal všetky veci. A práve preto, aby sme tomu verili, aj my nesieme meno „Nie je tu”, ako aj On.

Ako hovorí aj sv. Pavel: „Myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi. Veď ste umreli, a váš život je ukrytý v Kristovi.” Je to veľmi podivuhodná reč. Váš život je ukrytý. Nie v nejakej truhlici, lebo by sme ho inak našli, ale v Tom, ktorý sa nikde nenachádza.

Náš život má byť nad všetku ľudskú múdrosť, spravodlivosť, zbožnosť. Pokiaľ zostaneš sám v sebe, nie si zbožný. Zbožnosť znamená potom to, že náš život je hlboko ukrytý v Kristovi, presahujúc naše pocity, srdce, oči a zmysly.