Slnko II.

Ľudia sa prechádzajú pod slnkom, ktoré na nich svieti. Slnko svieti na všetkých ľudí naraz, ale aj na každého človeka zvlášť. Zo slnka tak majú osoh všetci ľudia kvôli svetlu a teplu, no zároveň slnko osvetľuje jednotlivo každého človeka, ktorý sa pod ním nachodí.

Rovnako je to takto aj s Bohom. On je všadeprítomný a vševedúci. Hľadí na nás z neba ako na celok, ako na krajiny, štáty, svetadiely, zároveň vidí každého zvlášť – osobne. Boh vidí to, čo každé spoločenstvo zamýšľa, každá skupina, strana, národ, rodina. Ale vidí rovnako tak aj každú jednu myšlienku jednotlivca, jeho zmýšľanie, sklony, i hriechy.

Ž 33:13: “Hospodin hľadí z nebies; vidí všetkých synov človeka.”

Náš nebeský Otec nás stvoril v lone našich matiek, stvoril našu podobizeň, dal nám tvár, ruky, nohy, postavu, pohlavie. Stvoril naše duchovné i fyzické srdce. On videl náš život dávno predtým, než sme sa vôbec narodili. Preto rozumie všetkému čo konáme a tvoríme.

Ž 33:14-15: “Zo stanovišťa svojho obydlia pozerá na všetkých obyvateľov zeme, on, ktorý utvoril srdce ich všetkých dovedna, ktorý rozumie všetkým ich dielam.”

Boh je mocný a veľký, Jeho skutky nemôžeme ničím posúdiť, ničím pomerať, lebo sú pre nás nepochopiteľné. Jeho oči na nás hľadia tak, ako na nás svieti slnko a svojimi lúčmi nám dáva dobré veci. Boh Otec videl našu cestu dávno pred tým, ako bol svet svetom, poznal naše blúdenie v tme a preto rovnako ako slnko dáva svetlo, On dal svojho Jediného Syna, aby nám svietil na chodník nášho života, ktorý nám osvecuje, aby sme nezablúdili.

Jr 32:19: “Hospodin zástupov, veľký čo do rady a mohutný čo do skutku, ktorého oči sú otvorené a hľadia na všetky cesty synov človeka.”

Náš Otec Boh, skúmal naše srdcia a duše, v ktorých nenachádzal lásku k Nemu, lásku nezištnú a vrelú. Preto poslal svojho Syna, aby nás vykúpil z otroctva hriechu, smrti, pekla a chladu nášho srdca voči Sebe, aby skrze vieru, si nás mohol privinúť na hruď, ako svojich synov a dcéry.

Ž 11:4: “Hospodin je vo svojom svätom paláci, Hospodin na nebesiach má svoj trón. Jeho oči hľadia, Jeho pohľad skúma ľudských synov.”

Aj keď slnko zájde za mraky, alebo sa pred ním schováme do tieňa, či do chladnej pivnice domu, Boží zrak je iný ako slnečný lúč. On prestupuje všetko, u Neho neexistuje prekážka, aby nás nemal na zreteli.

Jb 28:24: “Lebo On dovidí až po konce zeme a vidí všetko pod nebom.”

Preto musíme pred Pánom sveta chodiť s bázňou a úctou. Lebo On nám zanechal správu v Písmach, že ak chceme byť múdrymi, máme mať pred Ním bázeň. Naopak, ak niekto Boha zavrhuje, je podľa Slova Biblie – bláznom.

Ef 5:15: “Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri.”

Boh hľadí na teba a počúva čo hovoríš, čo si myslíš, ako konáš, čo miluješ, čo nenávidíš, aký máš vzťah k blížnym a napokon aký máš vzťah k Nemu. Nevercov Boh súdiť nemusí, lebo tí sa odsúdili sami tým, že Boha popreli tak, ako slepý poprie že existuje slnko. No Boh bude súdiť nás, ktorý sme tvrdili, že milujeme Jeho Meno. Naše skutky musia vychádzať z viery, nie zo seba. Čím pevnejšia a neotrasiteľnejšia viera, tým viac živín dostaneme od nebeského Otca, aby sme prinášali skutky hodné Jeho Svätého mena. Preto buďme múdrymi, žime neustále z viery v Krista ako z prameňa, ktorý je svieži a večný. Nežime tak, že viera bola krásna niekde na začiatku našej cesty s Pánom, postupne ale ochladla, pretože sme sa prestali napájať z večného prameňa.

Buďme ako deti svetla. Tie každým dňom vyjdú von na slnko, aby sa potešili svetlom. My sa rovnako potešme každým dňom našim Pánom, Jeho slovom, Jeho láskavým teplom. Nebuďme ako Adam, ktorý sa pred Bohom skryl keď zhrešil – my buďme ako tí, ktorí vyznajú svoj hriech, učinia pokánie, nápravu a smelo sa budú držať nebeského Otca, napriek mnohým zlyhaniam a chybám.

Amen…