Ale teraz sa… zjavila spravodlivosť Božia… spravodlivosť Božia z viery v Ježiša Krista všetkým veriacim. Rímskym 3:21,22

Keď sa ukázalo, že človek sa nemôže preukázať žiadnou spravodlivosťou, ktorá by pred Bohom obstála, tu celkom nezávisle na Mojžišovom zákone a na akomkoľvek inom zákone „sa zjavila spravodlivosť Božia“.

„Ale teraz“ – to ukazuje na nový časový úsek, ktorý nazývame čas milosti. Teraz evanjelium ukazuje, ako spravodlivosť Božia začala pôsobiť v prospech človeka bez toho, aby sme k tomu museli alebo mohli niečím prispievať. A zatiaľ čo sa zákon obracal na izraelský národ, evanjelium, ponuka milosti, sa bez rozdielu obracia ku všetkým ľuďom. Nikto nemusí pred Boha predstupovať vo svojich „špinavých šatách“, každému je ponúkané spasenie. To je význam slova „všetkým“.

Ako môže spravodlivosť Božia teraz skutočne pôsobiť na hriešneho človeka? Nie skrze to, že by niečo sám vykonal, ale skrze vieru. Tiež nie skrze nejakú vieru, ale skrze „vieru v Ježiša Krista“. Taká jednoduchá je cesta k spaseniu! Pavel vo svojom liste ešte napísal, že „celý svet bol vinný pred Bohom“ a prepadol súdu. Teraz vyhlasuje, že Boh ponúka každému hriešnikovi spasenie a spravodlivosť skrze vieru v Krista.

Ten kto verí v Krista, je vyhlásený za spravodlivého. Spravodlivosť Božia prichádza len na „všetkých veriacich“. Tí už svoju dôveru neobracajú ku svojej vlastnej spravodlivosti. Vyznali pred Bohom svoju vinu a vierou prijali Krista. A teraz sú zachránení, pred Bohom sú spravodliví a sú v bezpečí pred večným súdom!