Vínny kmeň a ratolesti

Čím sú navzájom pre seba vínny kmeň a jeho ratolesti, tým sú pre seba navzájom Kristus a kresťan. Ako sú ratolesti spojené s vínnym kmeňom, tak aj kresťan je pevne spojený duchovne s Kristom. Ako ratolesti prijímajú z kmeňa živiny, tak kresťan prijíma od Krista životodárnu silu mravnosti a cnosti. Tak ako ratolesť zakvitne a dáva ovocie, tak kresťan ktorý je spojený s Kristom, rozkvitne dobrými skutkami a sladkým ovocím z viery.

Ale pozor. Napriek tomu že ovocie rastie na ratolesti, toto ovocie sa prisudzuje kmeňu stromu a nie samotnému konáru. Rovnako tak – aj keď kresťan má dobré ovocie, nie je to jeho ovocie, ale ovocie Krista, v ktorého kresťan verí.

J 15:5: “Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť.”

Ratolesti aj keby boli neviem ako krásne, ich krása a sila je závislá od kmeňa! Tu mnohí upadajú v pýchu, ak sa im dostane nejakého ovocia, tak sa ukazujú pred svetom, že to oni sú dôležití. Zabúdajú na kmeň – Krista – ktorý ich nesie a je to On, kto im ovocie daruje. Preto sa píše – ovocie Ducha Svätého – a nie – ovocie kresťana.

Ga 5:22-23: “Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť.”

O ratolesti sa stará vinár, aby prinášali lepšie, krajšie a sladkejšie plody. Rovnako tak nebeský Otec sa stará o kresťanov, aby prinášali väčšie ovocie z viery.

Vínna réva nemusí byť pekná na pohľad. Ani náš Pán nebol na pohľad výnimočný a nikto si ani nevšimol, že je Bohom v ľudskom tele.

Iz 53:2: “Nemal postavu ani dôstojnosť, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili.”

No vínna réva je veľmi bohatá, keď ukrýva dobrú miazgu, ktorá dáva zarodiť sladkému ovociu. Rovnako tak aj kresťan nemusí byť krásny navonok, môže byť opovrhnutý, zatracovaný, posmievaný – no vo svojom srdci je pokorný a tichý, ako jeho Majster. Je to dané tým, že čím má ratolesť väčšie plody, tým viac sa skláňajú k zemi, rovnako ako kresťan, sa stáva pokornejším a poddajnejším.

Stáva sa často, že i keď je na kmeni konár naštepený, napriek tomu nevydáva žiadne ovocie. Rovnako tak kresťan, ktorý nevydáva ovocie, napriek tomu že je na oko kresťanom, jeho vnútro nie je vyživované vierou v Krista. Nečíta Božie slovo, nerozjíma nad ním, nemodlí sa vrele a radostne, málokedy si na Pána spomenie cez deň.

Keď suchá suchá ratolesť neprináša ovocie, začne viditeľne usychať. Rovnako tak aj kresťan ktorý nie je vyživovaný slovom Božím, neprináša ovocie, viditeľne usychá, konár ktorý usychá, je potrebné odťať a hodiť do ohňa. Rovnako tak kresťan ktorý stratil vieru v Krista, bude odťatý od Krista a hodený do ohňa.

J 15:6: “Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho ako (odlomenú) ratolesť, a uschne; také zozbierajú, uvrhnú na oheň a zhoria.”

Je veľkou poctou byť spojený v priateľstvo s kráľom, ktorý panuje na krajinou, alebo s nejakým iným významným človekom. Ale o čo väčšia je pocta pre toho, kto je spojený duchovne s Kristom Kráľom. A keď je kresťan spojený s Kristom Kráľom, kto sa môže proti nemu postaviť, tak, že by nad ním zvíťaziť?

R 8:31: “Keď Boh za nás, kto proti nám?”

Ani peklo, ani smrť, ani mocnosti, ani diabol, ani hriech – nič proti kresťanovi, ktorý stojí pevne v Kristovi – nezmôže. Boh je tak kresťanovým útočiskom a životnou silou.

Ž 46:4: “Nech hučia, nech sa penia jeho vody, nech sa zatrasú vrchy jeho vzdutím. Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov.”

Bez Krista nemôžeme konať dobro. Sú ľudia, ktorí konajú bez Krista mnohé dobrá, čo je iba ľudská snaha a napodobnenina dobra. Dobro môže vychádzať len z Boha, ktorý je dobrý.

Mt 20:15: “A či zazeráš na mňa preto, že som dobrý?”

Ľudská snaha je od mladosti zlá, čo znamená – je sebecká, zahľadená na svoj prospech.

Mk 10:18: “Nikto nie je dobrý, jedine Boh.”

Preto človek ktorý nemiluje Boha, nemôže konať dobré skutky, i keď v ľudských očiach sa zdajú byť vznešené. Jedine spojenie s Kristom prináša pravé ovocie a pravé skutky z viery. Bez Krista aj tie najlepšie skutky sú iba divadlom pred svetom. Dobrá ratolesť je taká, ktorá je napojená na Krista a iba tá rodí dobré ovocie. Zlá ratolesť bez Krista, dobré ovocie rodiť nemôže.

Mt 7:18: “Nemôže dobrý strom donášať zlé ovocie, ani planý strom donášať dobré ovocie.”

Zdá sa, že tento verš je zle postavený ohľadom pre tých, ktorí bežia za dobrými skutkami, ale bez viery. Toľko toho konajú pre svet a blížneho, nemôžeme ich predsa odsudzovať, hovoriť o nich, že nebudú spasení. Omyl! Akékoľvek dobré skutky môže človek konať, ale ak sú tieto skutky bez viery, sú vo svojom podstate hriešne!

R 14:23: “A všetko, čo nie je z viery, je hriech.”

Preto ak chce byť človek spasený, nemôže konať dobré skutky bez viery, nemôže sa potešovať, že je morálne dobrým človekom. Iba človek, ktorý je zasadený v Kristovi, koná dobré skutky, pretože sú správne, iba taký človek môže byť spasený. Iba ten konárik, ktorý je naštepený na strome a vydáva ovocie, bude konár vzácny. Rovnako tak kresťan, ktorý je duchovne naštepený v Kristovi, je vzácny v očiach Boha Otca.

Preto je nemožné hľadať spásu mimo Krista, ako je nemožné, aby konár suchý, len tak pohodený, mohol prinášať úžitok a ovocie. Ten konár je vystavený teplu, dažďu, ktokoľvek naň stupne. Rovnako tak človek bez Krista je vystavený falošným učeniam, trápeniam tohto sveta, životným situáciám, ktoré nedokáže zvládnuť, pretože taký človek nemá žiadnu duchovnú výživu.

Ako niekto, kto sa v temnej noci vzďaľuje od svetla lampy, príde napokon do úplnej tmy, tak ak človek ktorý sa vzdialil od svetla – Krista – skončí v totálnej slepote.

Preto milý človek premýšľaj, kresťan premýšľaj – nie si ďaleko od Boha, v duchovnej alebo fyzickej tme? Ak áno, príď ku Kristovi skrze pokánie. Pokánie znamená nielen oľutovanie svojich činov, ale aj zmenu zmýšľania, prehodnotenie rebríčka hodnôt, odvrátenie sa od pohanstva tohto sveta, ktoré leží v temnote, ku svetlu Kristovmu.

Skrze vieru v Pána sa očisti od všetkých hriechov a Kňaz Kristus, ti hriechy odpustí a privedie ťa na cestu života.

Amen…