Kozly – tí ktorí odmietli Boha a jeho Syna

Písmo nehovorí iba o ovciach Kristových. Hovorí tiež o opaku oviec – o kozloch. Ako kozly sa rodíme všetci. Sme zlí ľudia, ktorí páchajú ten najohavnejší hriech – sebeckosť. Všetko robiť pre seba, aj tie najľudskejšie snahy majú svoj koreň v sebeckosti – to JA som zachránil tých ľudí, to JA som založil humanitárnu spoločnosť. Ani jeden jediný človek okrem Krista v celej histórii, nekonal veci preto, aby mu neboli k sebeckému úžitku – či už k materiálnemu, alebo k duchovnému. Okrem Krista nikto nekonal veci pre Boha, ktorý každému človekovi dáva všetko potrebné k životu.

Pred potopou boli ľudia zlí a špatní, ale inak tomu nebolo ani po potope. Potopa bola Božím súdom, dokonca sa Boh zahrával s myšlienkou, že úplne zničí človeka. Napokon sa však zmiloval nad Noemom a zachránil jeho i jeho rodinu. Po potope Noe obetoval Bohu zápalné obety a Boh takto prehovoril:

Gn 8:21: “Keď Hospodin zacítil príjemnú vôňu, riekol si: Nebudem už pre človeka preklínať zem, lebo jeho zmýšľanie je zlé od mladosti, a nebudem už biť všetko živé, ako som to urobil.”

Strašné vysvedčenie – Lebo ľudské zmýšľanie je zlé od mladosti! Malé deti neučíme klamať a konať zlo, ale oni to majú v sebe už zakódované. Preto Pavol napísal, že všetci ľudia do poslednej nohy zhrešili a preto všetci patria to večného zavrhnutia! Ľudia sa už hriešni rodia! Ešte nevyjdú z lona matky a už hrešia.

Ž 51:7: “Naozaj, hriešny som sa narodil, som hriešnikom od chvíle svojho počatia.”

Problém človeka je v tom, že tento hriech si nevie priznať. On si myslí – poctivo pracujem, platím dane, starám sa o deti, mám rodinu – som morálne dobrý človek. Ale Božie slovo je nekompromisné – stačí jeden jediný hriech a človek skončil so spásou.

Jk 2:10: “Lebo keby niekto celý zákon zachoval, ale previnil by sa v jednom (prikázaní), previnil sa proti všetkým.”

Ako ľahko hovorievame, že ten hokejista išiel do hokejového neba, tamten spevák do hudobného neba, pritom úplne ignorujeme slovo Boha, ktorý ako jediný určil pravidlá platné pre pozemský aj nebeský svet. Iba človek dokonalý, človek bez jediného hriechu, môže žiť večný život v prítomnosti Boha, v Jeho kráľovstve. A to znamená – že NIKTO do neba nepríde. Boh chce, aby sme dodržali desať prikázaní, ktoré chránia človeka pred zvrátenosťou, nemorálnosťou, bezbožnosťou, vojnami a bojmi. Pozrime sa na prvé – milovať budeš Boha!

Neveríš v Boha? Si zločinec a vrah, pretože si poprel Toho, kto ti dal všetko – život, schopnosti, prácu, rodinu, deti. Už sa neunúvaj ísť ďalej v prikázaniach, aby si mohol povedať – keby nejaký Boh bol, na mňa nič nemá a určite som v nebi.

Takýto úbohý je stav človeka, ktorý bez duchovného svetla sám seba klame, že je na tom dobre, že jeho sa tieto veci netýkajú. Pritom je presne taký, ako ho opisuje Pavol:

R 1:29-31: “Sú to ľudia naplnení všetkou neprávosťou smilstvom, zlosťou, lakomstvom, zlobou, plní závisti, vraždy, sváru, ľsti, zlomyseľnosti; utŕhači, ohovárači, nenávistníci Boha, pyšní, spupní, chvastaví, výmyselníci zla, neposlušní rodičom, nerozumní, vierolomní, neláskaví, nemilosrdní.”

Toto je vysvedčenie kozla – človeka prirodzeného, bez poznania pravdy. Aký je teda rozdiel medzi kozlami a ovcami? Kozly majú srdcia ako kameň – zlé, sebecké, neústupčivé, tvrdohlavé, hádavé, klamné.

Jr 17:9: “Srdce je klamlivé nad všetko a zradné je – kto sa v ňom vyzná?”

Aj kresťan pred svojim obrátením bol kozlom. Až vierou v Krista, dostal srdce nové, mäsité, mäkké, poddajné. Toto srdce mu stvrdne len vtedy, keď je napadnutá viera, keď je potrebná obrana. Inak je toto srdce nové, ktoré nie je nepriateľské voči Bohu, ako je tomu u kozlov, ktorí Boha popierajú, hľadajú dôkazy o Jeho neexistencii, veria v bájky a filozofie, ktoré Boha zosmiešňujú, či zavrhujú. Až novým narodením sa človek stáva kresťanom a platí na neho Božie zasľúbenie:

Ez 11:19: “Potom im dám jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra; odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce mäsité,”

Ale svet hovorí, že mnohí kresťania sú rovnakí ako my. To je pravda, pretože nie každý človek ktorý si hovorí kresťan, aj kresťanom naozaj je. Chodiť do kostola a dodržiavať nejaké kresťanské zvyky neznamená, že človek je znovuzrodeným a preto nás Pán varuje:

Mt 7:21: “Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského.”

Aj znovuzrodený kresťan upadne do hriechov, ale tie sú mu nielen odpustené, ale sú už vyplatené na Golgote Kristovou krvou. Dlžobný úpis bol zmazaný a Boh nikdy proti takému človekovi nevytiahne jeho hriechy, aby svedčili proti nemu. Čo to spôsobilo? Viera v Krista, ktorý jeho hriechy vzal na drevo kríža a tam boli Bohom Otcom právoplatne zaplatené a odsúdené na Kristovom tele:

1Pt 2:24: “Ježiš Kristus na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti; Jeho krvavé rany vás uzdravili.”

Dlžobný úpis, ktorým sme Boha milión a milión krát urazili, je navždy zaplatený. Ako keď banke dlhujete 100 miliónov Euro, ale niekto vyplatí váš dlh a nielen to, aj ďalšie dlhy vám už banka nebude počítať. Tak je to s vierou v Krista. Kristus nikdy proti kresťanovi nevytiahne dlžobný úpis a nepovie mu – pozri, koľko hriechov máš na konte! Prečo? Lebo ich Kristus vyplatil svojou krvou za protihodnotu, ktorá sa volá viera.

Ko 2:13-14: “Boh nás oživil spolu s Kristom, keď nám odpustil všetky priestupky a dlžobný úpis, ktorý s predpismi (zákona) proti nám bol a nám prekážal, vymazal a odstránil, pribijúc ho na kríž.”

Kozly však dlžobný úpis majú pri sebe a každým dňom im hriechov pribúda. S týmto závažím odchádzajú v hodine smrti do večnosti. Takto z tohto sveta odišli aj mnohí vodcovia náboženstiev ako Mohamed, Lao C’, Buddha, Krišna. Nikto im nemohol dlh odpustiť len Boh a ten to ustanovil len skrze svojho Syna a to z viery, ktorú nemali, lebo boli sami vo svojich očiach bohmi. Preto platí:

Mk 16:16: “Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený.”

Pozrime sa na kozly detailne.

Typické správanie pre kozly je také, že svojimi rohami často napádajú a pichajú iné zvery, trúfnu si aj na človeka. Rovnako tak zlí ľudia napádajú iných ľudí fyzicky či v reči, hneď kolú a pichajú do každého, koho len stretnú.

Kozly radi vystupujú na vysoké vrchy, strmé skaly, dokážu sa vysoko vyšplhať, aby ich iní dobre videli. Takto isto sa radi predvádzajú zlí ľudia, ktorí popierajú Boha, aby oni boli zviditeľnení, pretože to vystupovanie smerom hore, je hnané ich hriešnou pýchou a samoľúbosťou.

Kozly chcú byť za každú cenu na čele stáda, rovnako tak zlí ľudia chcú byť vodcami a určovať beh dejín.

Kozly keď sú bití, strašne kričia a revú. Rovnako tak zlí ľudia popierajúci Boha, hneď kričia a nariekajú, ak sa im stane čo i len malá krivda, začnú udávať iných ľudí v strašnom kŕči pomstychtivosti, bijú okolo seba na všetky strany a spoja sa aj s diablom, len aby dovŕšili záhubu toho, kto sa na nich čo i len zle pozrel.

A keď sa im nedostáva útechy zo žiadnej strany, ale Boh dovolí ďalšie rany, ktoré by ich mali priviesť k rozumu, prepadnú v ľútosť a pýtajú sa samých seba – čím som sa previnil, čo som urobil, prečo je so mnou takto jednané, že sa so mnou tak nakladá?!

Je to všetko preto, lebo neznesú utrpenie, sú ako malé deti, ktoré sa sťažujú na malé poškrabanie. Nikdy si totiž neuvedomia, že Boh ľudí napráva nielen slovom – najprv dobrým – ale potom švihá prútom a dopúšťa pohromy a vojny na ľudstvo, aby sa spamätalo a vrátilo sa k Nemu. Celá bieda ktorá sa vo svete deje je biedou odpadnutia od Boha.

Kozly dosť zapáchajú. Rovnako tak zlí ľudia smrdia zlými skutkami, smilstvom a nečistotou, kde sa radi pozerajú na pornografické a erotické obrazy, holdujú zlým mravom, sú nespoľahliví, nečestní, ľahko vybuchnú, ctia a vyzdvihujú veci, ktoré ľudí ničia. Rovnako tak zapáchajú falošnými vierami, vierami v reinkarnáciu, tmu po živote, nebom ktoré si nezaslúžia, astrálnymi životmi a ďalšími bludmi. Iní zase radi hovoria, že majú vieru, ale ich viera je gnostická, teda nepravá.

Ako povedal Wilhelm Busch, do neba sa dostane len ten, kto má platnú vieru rovnako, ako cez letiskovú kontrolu prejde len ten, kto má platný PAS. Darmo má človek PAS ktorý je neplatný a preto nemôže nastúpiť do lietadla, rovnako tak človek, ktorý nemá pravú vieru postavenú na Písmach, ho táto viera nezachráni.

Preto dobre pamätaj, čo Kristus povedal o kozloch – teda ľuďoch, ktorí popreli Boha:

Mt 25:32-33: “I zhromaždia sa pred Neho všetky národy; a oddelí ich, ako pastier oddeľuje ovce od kozlov, a postaví si ovce sprava, kozlov však zľava.”

Ovce Boh privedie k večnému životu, no s kozlami to bude inak:

Mt 25:41,46: “Potom povie aj tým na ľavici: Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, pripraveného diablovi a jeho anjelom. … I pôjdu títo do večného trápenia, ale spravodliví do večného života.”

Preto naprav svoj život pokáním a modlitbou, aby si nepatril ku kozlom, ktorých je vo svete drvivá väčšina. Pamätaj na žalm prvý a denne si ho opakuj:

Ž 1:1-6: “Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí, ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o Jeho zákone rozjíma dňom-nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne; a všetko, čo robí, sa vydarí. Nie tak bezbožníci; ale sú ako plevy, ktoré vietor rozvieva. A preto neobstoja bezbožníci na súde, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby.”

Amen…