Ovečky a Pastier

Kresťania sú v Písme Svätom pomenovaní ako ovečky. Nie je to preto, že by boli hlúpi, alebo že by sa mali stať hlúpymi ovcami. Kresťania sa majú na ovce podobať čo do tichosti, pokory a poddajnosti. Ovca nevzbudzuje v nikom pohoršenie, nikto sa jej neobáva. Ona sa len pasie a dôveruje pastierovi. Niekto by si mohol myslieť, že kresťania sú hlúpi, keďže sú ako nevedomé ovce a preto sa dajú ľahko oklamať a zviesť. No Pán nám dal inštrukcie kde hovorí, že z mieru-milovaných zvierat akými sú ovce, alebo holuby, má kresťan rovnako dobre premýšľať, ako tichý a opatrný had. To preto, aby sa nedal zviesť falošnými učeniami, rečami, údajnými dôkazmi.

Mt 10:16: “Ajhľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a bez falše ako holubice.”

Kresťania preto majú byť múdri a majú vedieť, kde a aké nebezpečenstvo na nich čaká. Napriek poslušnosti a poddajnosti, ak by sa kresťan stretol s falošným učením, alebo s hriešnymi myšlienkami, má sa od nich odvrátiť, napomenúť hriešnika, učenie odporujúce viere v Krista okamžite zavrhnúť. Na to majú pastiera – Ježiša Krista, ktorý im dal slovo a ponaučenia, ako bez úhony prechádzať životom, nezapletajúc sa so svetom. Dobro preto prijímajú, zlo odhaľujú a zavrhujú podľa Pána.

R 16:19: “Lebo vaša poslušnosť stala sa známou všetkým. Radujem sa teda z vás, ale chcem, aby ste boli múdri v dobrom a neprístupní zlému.”

Ovce prinášajú veľa úžitku. Poskytujú ľuďom mlieko, vlnu, kožu i mäso. Rovnako tak kresťania majú poskytovať svojmu okoliu a ľuďom, veľa úžitku a to všetko ako obeť pre svojho Pána, ktorému takto vzdávajú vďaky a chvály za Jeho vykúpenie.

Ž 35:18: “Budem Ti ďakovať vo veľkom zbore, budem Ťa chváliť pred početným ľudom.”

U oviec pozorujeme svornosť. Len zriedka kedy sa ovca stratí, pretože sa drží svojho ovčinca, ovca pri ovci. Podobne tak sa kresťania držia v ovčinci – cirkvi – jeden vedľa druhého. Majú sa povzbudzovať vierou, láskou, nádejou, mierumilovnosťou v karhaní a napomínaní. Rovnako tak majú sýtiť svoje duše Božím slovom, ktoré spoločne počúvajú a rozjímajú nad ním, spievajúc pritom duchovné piesne a žalmy.

Ko 3:16: “Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu!”

Ovečky sú veľmi mierumilovné aj vtedy, dokonca keď ich niekto bije – nebránia sa, neoplácajú krivdu. Pri strihaní neotvárajú ústa, ale v tichosti všetko znášajú. Rovnako tak kresťania majú byť ako tieto ovečky – tiché, pokorné, poddajné a trpezlivé. Ak ich niekto napomenie, bije, alebo im zlorečí, oni sa majú modliť za toho človeka a konať voči nemu dobro.

R 12:14: “Dobrorečte tým, čo vás prenasledujú, dobrorečte a nezlorečte!”

Ovce tiež jedna druhej nezávidia. Žiadna ovečka nepozerá na tú druhú, či si nenašla lepšiu trávu alebo zelenšie miesto. Preto sa nikdy vzájomne nenapádajú ani sa nebijú. Tak aj kresťania majú mať lásku k Pastierovi Kristovi a rovnako tak vzájomne medzi sebou. Preto kresťan nemôže v sebe nosiť závisť a nenávisť k ostatným spolubratom a spolusestrám. Počiatok posväcovania začína v nazeraní na seba samého, hľadanie svojich chýb a omylov, popri ktorých chyby druhých ľahko kresťan prehliadne.

Mt 7:3: “Prečo bratovi vidíš v oku smietku, a vo vlastnom oku nebadáš brvno?”

Ovce sa neustále sýtia pokrmom na pastvinách. Rovnako tak kresťan sa neustále sýti Božím slovom, ktoré je pre dušu ako balzam. K tomu o tomto slove rozjíma, srdce si napĺňa častým spomínaním na Spasiteľa a Jeho dielo na kríži. Ak mu to práca a povinnosti dovolia, často rozjíma tiež o Bohu Všemohúcom a Duchu svätom, pozoruje prírodu, ktorá je dielom Trojice a učí sa od nej životné lekcie. Od skorého rána v modlitbe, až po večerné zaspávanie, rozjíma kresťan o múdrosti Božej.

Ž 63:6-7: “Ako tukom a olejom sa sýti moja duša, jasajúcimi perami Ťa chvália moje ústa, keď si na lôžku spomínam na Teba a v nočných bdeniach rozjímam o Tebe.”

Ovečky poslúchajú svojho pastiera a idú tam, kam sa pastier vyberie. Nerepcú, neohovárajú ho, nehľadajú na ňom chyby, nepýtajú sa – kam náš vedieš? Idú spokojne za ním, v plnej dôvere a oddanosti. Rovnako tak kresťania poslúchajú svojho Pána a idú tam, kadiaľ išiel aj On, ktorý im ako prvý, vyčistil chodník k nebeskej vlasti. Obracajú sa s dôverou a oddanosťou v modlitbách k Nemu a keď prídu do ich životov pohromy a zlé časy, nereptajú na Pána lebo vedia, že všetko je v Jeho rukách. Oni sa ho stále držia, neutekajú od Neho k iným pastierom a učeniam, ktoré by ich zviedli od Pastiera duší do hlbokých lesov.

J 10:27: “Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma.”

Tu vidíte, prečo náš Pán nazýva kresťanov ovečkami. Kresťania sú ako ovečky, ktoré prinášajú toľko úžitku ľuďom i svojmu Pánovi, napriek nepriaznivému stavu okolia a sveta, napriek problémom, pohromám či vojnám.

Premýšľaj teda milý kresťan sám o sebe, či patríš do stáda Kristovho, kde sám na sebe tieto vlastnosti krotkých ovečiek nachádzaš. Uveril si v Pána, ale to bola tá ľahšia vec v tvojom živote. Teraz prichádza to ťažšie – z tejto viery samého seba posväcovať a pripodobňovať sa Kristovi. Pýtaš sa ako a hľadáš mnohé múdrosti a zložité systémy? Ježiš nikdy nehovoril v ťažkých slovách a filozofii, On naopak vyučoval na najjednoduchších príkladoch, ktoré chápali viac deti, ako ľudia zložitého učenia. Preto odpoveď – ako sa mám posväcovať – je zapísaná v živote jednoduchej ovce. Sleduj jej život a buď ako ona.

Nebuď ako Náman Sýrsky, ktorý hľadal zložitosť svojho vyliečenia a bol ochotný vykonať čokoľvek, len nie sa pár krát namočiť vo vode, ktorú mu určil prorok. Ani ty nebuď taký namyslený a nehovor – poznám dobre Božie slovo, poznám ho spamäti, poznám hlboké teológie – čo mi môže pozorovanie jednoduchej ovce už len priniesť?! V tom je múdrosť, že Boh skryl múdre veci do jednoduchostí, ktoré pyšní ľudia ľahko prehliadnu.

L 10:21: “Ježiš riekol: Chválim Ťa, Otče, Pane neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil nemluvňatám. Áno, Otče, tak sa Ti ľúbilo.”

Ak chceš patriť do nebeskej ohrady – buď ako jednoduchá ovečka, ako ovečka Ježiša Krista – Pastiera všetkých oviec…

Amen…