Európa a svet odmietli desatoro. Blízky koniec na obzore. Ešte sa dá odvrátiť temné nebezpečenstvo…

Prečo sa svet dnes dostal do totálnej duchovnej krízy? Samovraždy, beznádeje, otroctvo zadĺženosti bankám, strata národnej identity, zničené rodiny, zle vychované deti, uprednostňovanie nemorálnych zákonov pred správnymi, zmiešavanie rás – čo zodpovedá návratu k babylonskému pohanstvu a stavania jednej veže – a mnohé ďalšie veci, ktoré sa dostali do sveta, pod silou temnoty. Prečo sa deje takáto veľká premena?

Boh dal ľudstvu desatoro, ktoré malo byť podkladom pod každý zákon. Malo chrániť človeka od zla, kde mal viesť bezúhonný život smerujúc k Bohu, do jeho nebeskej vlasti.

Pozrime sa na desatoro, to jednoduché desatoro a tým spoznáme biedu, ktorá sa valí na človeka dnes z každej strany.

Prvé prikázanie:
Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!

Každý národ, ktorý mal Hospodina za Boha, prosperoval a bol chránený. Napriek tomu, že hriech sa rozmnožuje v každom čase, zákony boli postavené tak, aby obhajovali Božiu česť a slávu, boli postavené na desatore. Európa ako prvý kontinent prijala desatoro takmer celá a jej prosperovanie a nadvláda nad svetom bola ešte donedávna zjavná.

Jeden východný filozof sa zamýšľal nad otázkou, prečo Európa tak veľmi prosperovala a ostatné krajiny tak veľmi za ňou zaostávali?! Našiel jedinú rozumnú odpoveď – to všetko kvôli ich Trojjedinému kresťanskému Bohu.

No prišiel čas, kedy sa v Európe začali hromadiť hlasy – nechceme aby Kristus nad nami panoval – nepotrebujeme Boha, my si vystačíme sami. Presne toto isté heslo razili židia v čase, kedy Kristus mal byť popravený a neprešlo ani 40 rokov a ich chrám bol zrovnaný so zemou a ich národ sa rozpŕchol do celého sveta.

L 19:14: “Ale židia ho (Krista) nenávideli a poslali za ním posolstvo s odkazom: Nechceme, aby tento kraľoval nad nami.”

Boh prestal nad židmi panovať a ich koniec bol strašný. Čo iné čaká Európu ako takáto nemilosrdná potupa, za jej neveru a odvrátenie sa od Boha?! Dnes už aj v Európskych krajinách, začína byť viera v Krista prenasledovaná a prispieva k tomu najviac domáce obyvateľstvo, ktoré by rado hájilo národné záujmy, ale bez Boha. A to je ich koniec. Európa sa sťažuje na príchod moslimov, ale či to všetko Písmo nepredpovedalo? Pozrime sa nato. Európa bola miláčikom Boha, bola chránená a milovaná, ale Boh nás varoval pred odvrátením sa od Neho:

Ez 7:21-24: “A vydám ju (Európu) do ruky cudzincov ako lup a do ruky cudzincov a bezbožných zeme ako korisť, a tí ju znesvätia. Odvrátim od nich svoju tvár; nech znesvätia moje vzácne miesta (chrámy a modlitebne); vlamači vtrhnú do nich a znesvätia ich. Chystaj reťaz, lebo krajiny sú plné krvavých rozsudkov a mestá sú plné násilia. Potom dovediem najhoršie národy (moslimov), a tie vezmú do vlastníctva ich domy; urobím koniec pýche mnohých a ich svätyne budú znesvätené.”

Či sa nepredpovedá toto proroctvo na nás?

Druhé Božie prikázanie
Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou!

Modla je všetko, čomu sa klania ľudské srdce a dáva ju nad Boha. Európa je plná modiel duchovných, ako sú – ezoterika, okultizmus, reiki, čakry, buddhizmus, hinduizmus, čarovanie, UFO, joga, veštenie a mnoho ďalších. No rovnako je plná modiel materiálnych, ktorým sa ľudia v srdci klaňajú – autá, mobily, elektronika, TV, hudba, filmy, peniaze, majetky a mnohé ďalšie. Európa prepadla tak dvojitému modlárstvu a nie je sa čo diviť, že prichádza jej strašný súd. Naopak – Boha, ktorý ju viedol a chránil celé stáročia zavrhla.

Tretie prikázanie
Nevyslovíš meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto nadarmo vysloví meno Hospodina, svojho Boha!

Pohanská Európa už svoje deti učí preklínať Božie slovo, nevážiť si ho, posmievať sa mu, hovoriť v hovorovej reči Božie mená. Boh pre Európu zomrel a preto jej posmech, na adresu Hospodina, je v slovách  a zenužívaní Jeho svätého mena nadarmo.

Štvrté prikázanie
Pamätaj na deň sobotného (pre kresťanov nedeľného) odpočinku, že ho máš svätiť! Šesť dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu. Siedmy deň je odpočinok pre Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach.

Židia mali sobotu a kresťania nedeľu ako deň odpočinku. V tento deň sa nepracovalo, ľudia chodili k Bohu, na bohoslužby, počúvali blahodárne Božie rady, ako predísť problémom v živote a ako kráčať chodníkom spásy.

Ale dnes Európa zavrhla nedeľný deň, v mnohých krajinách vrátane Slovenska, je nedeľa pohanená, kde sú otvorené obchody, pracuje sa ako v bežný pracovný deň. Ľudia sa sťažujú, že nemôžu byť cez víkendy so svojimi rodinami, ale to sú tí istí ľudia ktorí kričia – preč s Bohom – nechceme aby Tento nad nami vládol. A Boh nad nimi nevládne – necháva ich napospas svojim prevráteným srdciam a názorom, pričom sa im rodiny rozpadávajú a ich deti sa obracajú chrbtom k svojim rodičom.

Nedeľa je Boží deň, zasvätený Bohu. Bol to Boh, kto určil, aby ľudia šesť dní pracovali a v siedmy odpočívali. Tento sedemdenný cyklus sa nikde v prírode nenachádza, ani vo hviezdach – je to Bohom daný týždenný cyklus. Pokiaľ pohanské národy pracovali neustále, Boží ľud mal deň odpočinku a oslavy Boha.

Piate prikázanie
Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh!

Temné sily dostali zelenú v rozbíjaní rodín a manželstiev. Deti často vyrastajú bez jedného rodiča, alebo sa rodičia dieťaťa zbavujú nadobro a deti nenávidia svojich rodičov už od mladosti. Rovnako tak v rodinách, ktoré sú založené na materializme, deti si ich nevážia a nectia, pretože neboli vedení k Bohu, ale ich vychovávateľom sa stala TV, hry, ulica a rovnako svojvoľnícki kamaráti, ktorí vymýšľajú, aké zlo kde vyvedú.

Láska k rodičom sa vždy spájala s láskou k Bohu. Rodičia majú ťažký hriech, ak svoje deti nechali napospas tohto pominuteľného a zvráteného sveta a nedali im kresťanský pevný základ, čo odhaľuje zlo, ktoré sa deje a bude diať vo väčšej sile. Deti sa dnes od rodičov odvrátili a nevážia si ich. Predchádzajúce generácie Boha odmietli a deti sa rodia do bezbožného sveta a bezbožného života rodiny. Bez Boha sa preto stráca úcta k rodičom. Rodičia sami boli vychovaní k prosperite a zabezpečeniu, preto aj v starobe sa tešia že ich deti sa majú materiálne dobre, ale nehľadia na svoju a ich spásu.

Rovnako tak toto prikázanie sa vzťahuje na nadriadených a tých, ktorí riadia krajinu. Ak by títo ľudia strážili posvätné desatoro, mali by od Boha pomoc a silu, ale keďže ho sami prestupujú a uzákoňujú zákony, ktoré desatoro popierajú, nielenže od Boha nedostávajú požehnanie, vlastné národy sa k nim obracia so zaťatou päsťou a obyčajní ľudia sa nevedia dočkať, kedy budú odprataní z vysokých funkcií.

Šieste prikázanie
Nezabiješ

V pohanskej spoločnosti bola vražda pomstená len na tom, kto mal moc. Na obyčajných ľuďoch, sa vražda vykonávala v mene nutnosti, ospravedlňovala sa, ľudia boli otrokmi bez mena a ich pán mohol kedykoľvek zabiť svojho otroka beztrestne. Táto prax sa s príchodom pohanstva vracia späť. Eutanázia ktorá prichádza nebude ničím iným, iba povinnou smrťou pre tých, ktorí nebudú mať peniaze na dôchodok a samozrejme na lekársku starostlivosť. V pohanskom Ríme sa hádzali nepotrební ľudia a mrzáci z mosta – tá doba je blízko. Dôchodok si užijú len takí, ktorí naň majú. Dôchodkový systém je príliš drahý a zaťažuje štátnu kasu.

Európa sa vrátila k ešte jednému strašnému zločinu. Začala zabíjať deti už v maternici matky! To je ohavnosť nad ohavnosť, keď sa zabíja totálne bezbranný plod, ktorý je živý, lebo život len Boh dokáže dať a dáva ho v momente počatia! V pohanskej kultúre sa deti zabíjali hneď po narodení, dnes sa deti zabíjajú ako malé plody pod falošnou zámienkou, že ešte nejde o dieťa. To je do neba volajúci súd, kde sa národy stali horšími ako v Sodome a Gomore! Na Slovensku bolo zabitých približne milión štyristotisíc nenarodených detí – kto si myslí, že tieto deti nebudú na Božom súde žalovať na svojich rodičov, ak tí v pokání neuznajú svoj ťažký zločin? Kde chce Slovensko dostať od Boha požehnanie a ochranu, keď pácha takéto ohavné hriechy a nezastavia to ani tí, ktorí si hovoria – kresťania?

Siedme prikázanie
Nescudzoložíš

Cudzoložstvo je dnes cnosť. Svet nám predhadzuje zvrátených ľudí, ktorí sa objavujú v médiách ako vzory, kde striedajú partnera za partnerom, manželstvo za manželstvom, alebo ešte nižšiu formu zvráteností, kde sa človek dostáva do nízkych pudov v zajatí homosexuality a mnohých ďalších perverzností.

Pokiaľ v minulosti Európa do verejných funkcií neobsadzovala takých ľudí, ktorí mali nejaký bočný pomer, aby zbožný ľud nebol pohoršený – dnes tento diabolský svet ukazuje práve takto zvrátených ľudí, ako vzory pre mládež, deti, pre tých, ktorí ešte z povinnosti sa snažia zachovať tradíciu rodiny, ale sú ľahko zvedení a hovoria si – veď dnes má každý človek milenku, milenca, čo mi bráni?!

Keď Európa prišla k týmto zvrátenostiam proti desatoru, prichádza do sveta pornografia a totálne zdevastované svedomia sodomských Európskych ľudí, kde si staré ženy dávajú minisukne, lebo si chcú podľa vzoru pornohercov užiť aj v starom veku, ľudia konajú nemorálnosti na ulici, vo videách, na internete. Pokiaľ predtým, by takéto ženy a muži, boli vystavení hanbe a potupe, dnes sú preferovaní ako symboly novej liberálnej zvrátenej doby.

Toto bol útok na rodinu a jej podstatu, kde sú rodičia zodpovední pred Bohom nielen za manželstvo, ale aj za zachovanie výchovy a viery svojich detí. To, že dnes Európa je takto zvrátená, môžeme ďakovať našim predkom a ich predkom, ktorí sa vzdali tohto svätého poslania na zemi – rodiny a výchovy.

Ôsme prikázanie
Nepokradneš

Kradnúť v politike, medzi ľuďmi v malom, klamať na daniach, podvádzať, kradnúť software, hudbu, filmy, kde sa kradnutie stáva cnosťou, to je trend tejto doby. Kradnúť pri štátnych zákazkách, okrádať jeden druhého – to je obraz dnešného sveta.

Voľakedy ukazovali ľudia na človeka a hovorili – to je zlodej. Dnes sa takému človekovi už zlodej nehovorí, ale dostal nové meno – je to – šikovný – človek. Veď šikovným patrí svet – dnes sa razí heslo – pritom tí šikovní sú podvodníci, ktorí zbohatli na hlúposti ľudí, alebo na medzerách v zákonoch, alebo mali ľudí v správnom čase na správnom mieste.

Deviate prikázanie
Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu.

Ohováranie, klamanie, podvádzanie v reči, robenie zlého mena druhému človeku, osočovanie, to je trend tejto doby, zvlášť média sa denno denne starajú o svoje ovečky, ktoré ich čítajú, že kto je väčší klamár a podvodník, ten dosahuje vyšších mét v spoločnosti.

Sotva čo dnes človek dokáže o niekom druhom povedať čosi dobré. Ak sa spomenie nejaký človek, kolega, priateľ ktorý zrovna v partii nie je, hľadajú a preberajú sa na ňom chyby. Osočovanie a hádky na ulici, v premávke, preklínanie, nevraživosť v srdci, pomsta. Kde sa to svet rúti?

Desiate prikázanie
Nebudeš túžiť po dome svojho blížneho a nebudeš túžiť ani po manželke svojho blížneho, ani po jeho sluhovi, ani jeho slúžke, ani jeho volovi, ani jeho oslovi; ani po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu!

Túžba po cudzej manželke, po majetku, pozemkoch, stavbách, to sa stáva novou modernou hrou – monopoly – ibaže v reálnom živote. Nikto nedbá na druhého človeka a jeho núdzu, ľudia sú ako hyeny, ktoré čakajú na slabú chvíľku, aby mohli hrýzť a trhať.

Záver

Ak sme si mysleli, že dokážeme byť bez Boha, že si budeme v kľude a tichosti teraz vládnuť, vo svojich národoch – strašne sme sa pomýlili. Boh sa vysmievať nedá, hovorí Božie slovo. Ak ho krajina alebo národ, alebo svetadiel opustí, On opustí túto zem a nastáva peklo na zemi. Zvrátenosti na rozvracanie rodiny sa stupňujú. Odoberajú sa rodičom deti, dávajú sa homosexuálnym párom, ktorí žijú v ťažkom hriechu zvráteného pohlavného styku. A svet pokračuje, keď takýchto ľudí, ktorí sú nemorálni, dáva na výslnie, dáva im funkcie a vládu nad obyvateľmi krajín. Nie je divu, že sa potom prijímajú aj zvrátené zákony.

Boh dal národom hranice a územia potom, ako im zmiatol reč, keď v Babylone chceli stavať vežu až do neba – vežu pýchy a jednotného národa. Táto myšlienka, z ktorej sa diabol radoval, sa dnes vracia. Nedokázala sa presadiť v dobách, kedy Európa bola kresťanská – prichádza dnes. Ľudia sa búria proti jednej reči, jednoliatemu národu, jedným zákonom – je to proti prirodzenosti, ktorú Boh ustanovil. Európska únia je bezbožná myšlienka temných síl, je to nový Babylon a nová stavba veže. Dopad tohto spájania každý človek pocíti.

Je nádej pre Európu a svet? Iba jedna – učiniť pokánie a padnúť na kolená a prosiť Boha o milosť. Aspoň tak, ako Európa kľakla pred príchodom moslimov v roku 1573, kde králi prví padali k zemi a prosili Boha o pomoc a Boh rozbil pri Lepante moslimské, niekoľkonásobné prevýšenie armád a lodí. Boh bojoval v mene Európy a moslimovia utrpeli drtivú porážku.

Nie inak tomu bolo pri Viedni v roku 1683, kde rovnako malá armáda kresťanov, porazila na hlavu moslimského okupanta a to hlavne preto, lebo ľudia kľačali na kolenách a prosili Boha, aby ich svätá a jediná pravdivá viera bola zachovaná nielen pre nich, ale aj pre ďalšie generácie.

Kto sa dnes postaví z tých, ktorí riadia naše krajiny na stranu Boha, kľakne na kolená a vyzve národ, aby učinil pokánie? Ktorí jednotlivci kľakajú na kolená miesto ich nadutých rečí, videí, preklínaní, osočovaní?! Ak toto národy neurobia, prepadnú totálnej zvrátenosti a ukrutnostiam, už vo veľmi blízkej budúcnosti.

Silné reči a silácke spolky bez Boha, sú iba prázdnymi plechovými konvicami, do ktorých možno uderiť a ohlušujúca ozvena im otupí totálne ich zmysly.

Aj mnohí z kresťanov porušujú desatoro a prechádzajú k liberalizmu, čím iba dokazujú svoj odpad od viery. Prichádza doba, kedy budú kresťania musieť vydať počet zo svojej viery. Kedy budú postavení pred otázku ich viery a trpenia pre Krista. Tu sa ukáže, ako hlboko bezbožná Európa je, pretože Boh nenávidí sedenie na dvoch stoličkách – na svete a Kristovi.

Pamätajme na vrchný verš, ešte môžeme zvrátiť postup temných síl. Modlime sa za náš národ a za Európu, ešte je stále čas milosti a návratu k Bohu. Ak tak neučiníme, budeme veriť pohanským politikom alebo počúvať tárajov, ktorí sú sami v bahne ktoré sa pod nimi prepadáva v útrobách močiara – náš koniec bude rýchly a skorý. Pamätajme na Božie varovné slovo:

Ez 7:21-24: “A vydám ju (Európu) do ruky cudzincov ako lup a do ruky cudzincov a bezbožných zeme ako korisť, a tí ho znesvätia. Odvrátim od nich svoju tvár; nech znesvätia moje vzácne miesta (chrámy a modlitebne); vlamači vtrhnú do neho a znesvätia ho. Chystaj reťaz, lebo krajiny sú plné krvavých rozsudkov a mestá sú plné násilia. Potom dovediem najhoršie národy (moslimov), a tie vezmú do vlastníctva ich domy; urobím koniec pýche mnohých a ich svätyne budú znesvätené.”

Mnohí ľudia si myslia, že majú bojovať proti ľuďom, iným názorom a vieram. Tento boj nebol a nikdy nebude proti ľuďom. Tí sú iba úbohými vazalmi diabla, kde ich večnosť bude jedna strašná vec. My máme bojovať zbraňami, ktoré nám dal Pán, pretože tento boj sa nedá vyhrať zbraňami nenávisti, zlosti, opovrhovania, zabíjania. Boh nás varoval:

Ef 6:12: “Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach.”

Amen…