Sprievodca Kristus…

Pán Boh, keď vyvádzal Izraelský ľud z otroctva Egypta, touto veľkou úlohou poveril Mojžiša. Egypt bol obrazom tohto sveta plného vášní, ale aj otročiny. Izraeliti sa nemali zle, čo sa týka jedla a plných mís, no boli otrokmi, ktorí museli ťažko pracovať, bez jediného dňa odpočinku.

Boh si vyhladol Mojžiša, svojho služobníka a ten s veľkou vierou v Hospodina, vyviedol celý Izrael z tejto krásnej krajiny čo sa týka hojnosti, no zlej, čo sa týka viery v Boha, pokoja, slobody, tichosti a skutočnej radosti.

Mojžiš viedol Izraelitov do zasľúbenej zeme, ktorú im Boh daruje ako svoj domov. Po smrti Mojžiša, ktorý uvidel zasľúbenú zem, ale už na ňu nevkročil, poveruje Boh ako vodcu – Jozueho.

Jozue teda privádza Boží ľud do zeme, ktorá ovplýva medom a mliekom.

Ex 13:5: “Keď ťa Hospodin dovedie do zeme Kanaáncov, Chetejcov, Amorejcov, Chivijcov a Jebúsejcov, ktorú prísahou zasľúbil dať tebe, krajinu oplývajúcu mliekom a medom.”

Mojžiš a Jozue boli predobrazom nášho svätého Pána, Ježiša Krista. Starý Izrael nahrádza nový Izrael – Boží oddelený ľud a to nielen v tom čase, ale aj dnes. Dnes je novým Izraelom kresťanský ľud, ktorý sa utieka v plnej dôvere k svojmu Pánovi.

Egyptské otroctvo bolo predobrazom diabla. Každý človek, ktorý nemá za Pána Ježiša Krista, má za svojho pána diabla, ktorý predstavuje Egypt.

Prechod cez more, bol predobrazom svätého krstu, kde sa rodí nový človek, oddelený pre Boha.

Boh prevádza potom človeka púšťou, kde nie je potrava, zeleň, pramene a rieky, ale Boh sa vo svojej láske o tento svoj ľud vzorne stará. Touto púšťou nie je nič iného, len tento bolestný život, plný starostí, útrap a ťažkostí.

Zem zasľúbená je symbolom nebeskej vlasti, kde sa máme po smrti usadiť, kde už nie je zlo a diabolské pokušenie.

Boh nám poslal Ježiša Krista, Boha v ľudskom tele, aby nás podobne ako Mojžiš, previedol z otroctva diabla, k svojmu nebeskému Otcovi. Otec Boh potvrdzuje Ježišovu prácu – sprievodcu, keď zahrmí pri Jeho krste tieto slová:

Mt 17:5: “Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo; Jeho poslúchajte.”

Boh Otec nám hovorí, aby sme Jeho syna poslúchali, pretože On je dobrý sprievodca, je dobrým Pastierom, ktorý svoje ovečky prevedie touto púšťou, nehostinným životom, aby spolu s Ním prišli domov – do vlasti Boha Otca, Syna a Ducha Svätého, kde zasľubuje Boh kresťanom túto správu:

Zj 21:4: “Zotriem im každú slzu z očí a smrť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bo lesť už viac nebude, lebo prvotné sa pominulo.”

Všetci proroci starej zmluvy, apoštoli, cirkevní otcovia i my kresťania, máme o Ježišovi vydávať svedectvo pred bezbožným svetom a Pána poslúchať a nasledovať. On totiž trpel za nás, aby sme my trpeli pre Jeho sväté meno. Pretože svet bude nenávidieť Pána a rovnako tak aj nás.

1Pt 2:21: “Lebo na to ste boli povolaní; pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali Jeho šľapaje.”

Pán Ježiš nás učí, aby sme jednali podobne ako On sám. On nepozeral na postavenie ľudí, na pocty, iba na Svojho Otca a zjavoval pravdu svetu bez ohľadu toho, či ju niekto prijal alebo neprijal. Tak máme aj my konať smerom k svetu – hlásať Krista a Jeho pravdu, ktorú zjavil svetu, bez ohľadu na postavenie človeka, či skupiny ľudí, ktoré nás budú počúvať alebo čítať. Pán Ježiš povedal:

J 13:15: “Dal som vám príklad, aby ste aj vy činili tak, ako som vám ja učinil.”

Nasledovanie Krista a slúžiť Mu, je dôležitým krokom a dôkazom našej viery, či je skutočná, alebo iba v oblasti teórie. Máme vziať Jeho svätý kríž a nasledovať Ho celým srdcom, mysľou, telom, skutkami – celou svojou bytosťou:

J 12:26: “Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje, a kde som ja, tam bude i môj služobník. Ak mi niekto slúži, uctí ho Otec.”

Všetci skutoční kresťania Pána nasledovali, mnohí až nad svoje sily. Byť naplnený takou láskou k Bohu, že sme ochotní sa vzdať čohokoľvek z tohto sveta, je veľká Milosť z neba, o ktorú si máme prosiť na modlitbách. Nasledovať Mojžiša bolo veľmi múdre, pretože doviedol Izraelskí ľud do zeme, ktorá bola plné mlieka a medu. Rovnako tak je múdre nasledovať Pána Ježiša Krista, ktorý pre nás pripravil v nebeskej vlasti mnohé príbytky.

Nasledovať Pána máme v tichosti, viere, v pokore, poddajnosti, trpezlivosti a v dobrote. Všetky tieto veci náš Pán totiž ukazoval svetu. Preto nasledovanie Pána je pripodobňovanie sa Mu, koľko len vládzeme a koľko si vyprosujeme od Boha Otca. Oplatí sa to, je to tá najlepšia investícia, akú človek môže v tomto živote zložiť.

Milý človeče. Pripoj sa k družine tých, ktorí Pána verne nasledujú, pripoj sa k Jeho neveste Cirkvi, k jeho stádu, kde On sám bdie nad nimi, pretože je ich Pastierom. Pripoj sa vierou k Pánovi a budeš túžiť po iných kvalitách života, aké vidíš okolo seba. Sebectvo, chamtivosť, lakomosť, široké lakte, denno-denné boje – to všetko vymeníš za vieru v Sprievodcu, ktorý ťa naučí pokore, láske k Bohu a ľuďom, poddajnosti a tichosti. On ťa privedie do zasľúbenej krajiny a dostaneš podiel v Jeho kráľovstve.

Zakrič z celej duše – Ježiši Kriste, ty sila mojej spásy, priveď aj mňa na svoju cestu k domou tvojho Otca, aj ja sa chcem radovať spolu so svätými, v domove ktorý je tak sladký. Vezmi ma Ježišu zo sebou…

Amen…