Mučeník Kliment, biskup rímsky (Kresťanskí hrdinovia)

(Budeme dávať na stránku aj jeho listy kresťanom, ktoré sa dochovali.)

Kliment, biskup rímsky, sa narodil v Ríme a pochádzal z cisárskeho rodu. Bol súčasníkom svätých apoštolov. Raz sa stalo, že jeho matka a dvaja bratia, keď plávali po mori, boli kvôli búrke zanesení do rôznych krajín. Ich otec sa potom vydal ich hľadať. Aj on sa však pri plavbe na mori stratil.

A tak sa stalo, že Kliment, vo svojich dvadsiatich štyroch rokoch, začal hľadať svojich rodičov a bratov. V Alexandrii spoznal apoštola Barnabáša a potom sa ešte pripojil k apoštolovi Petrovi, ktorého už vtedy sprevádzali jeho dvaja bratia – Faustinus a Faustiniánus. Skrze Božiu prozreteľnosť našiel apoštol Peter, Klimentovu matku ako Žobráčku. Nakoniec svätý apoštol natrafil aj na Klimentova otca. Boli dôkladne vyučení v kresťanskej viere a tak sa opäť zišla celá rodina. Už ako kresťania sa potom všetci vrátili spoločne do Ríma.

Kliment sa viac od veľkého apoštola neodlúčil a sv. Peter ho pred svojou smrťou ustanovil biskupom. Po mučeníckej smrti apoštola Petra, bol biskupom v Ríme najprv Linus, potom Anacletus a po nich sa rímskym biskupom stal práve Kliment.

S plamennou horlivosťou spravoval Kliment cirkev Božiu a na Kristovu vieru zo dňa na deň obrátil veľké zástupy neveriacich. Ustanovil sedem pisárov, ktorí spisovali životy kresťanských mučeníkov, ktorí v tom čase trpeli pre Krista.

Cisár Traján (98-117) ho poslal do vyhnanstva, do Chersonesu (dnešný polostrov Krym pri Čiernom mori), kde biskup Kliment našiel na dvetisíc vyhnaných kresťanov.

Všetci tu ťažko pracovali v kameňolome, kde nebolo žiadnej vody, len sucho a prach. S veľkou radosťou kresťania privítali biskupa Klimenta, ktorý sa pre nich stal živým prameňom radosti a útechy. Na Klimentovu modlitbu, Boh vyviedol kresťanom vodu zo zeme pre všetkých smädných a spolu s týmto zázrakom, priviedol Kliment ku Kristovi, veľmi veľa neveriacich miestnych obyvateľov, že za jeden rok sa na tomto mieste postavilo dohromady 75 modlitební Bohu.

V snahe zabrániť Klimentovi v ďalšej evanjelizácii a šíreniu Kristovej viery, bol Kliment odsúdený na smrť a utopený v mori, s kameňom pripevneným ku krku. Stalo sa tak v roku 101 po Kr.