Tisícročné kráľovstvo, chiliazmus, mileranizmus – učenie siekt I. Úvod

Sci-fi teória nebezpečných siekt.

Ak chcete zistiť, či ste v zbore ktorý sa drží učenia cirkvi, opýtajte sa ich, ako chápu tisícročné kráľovstvo opísané v Zjavení Jána. Ak ho chápu ako doslovné pozemské kraľovanie Krista na tejto zemi – utekajte odtiaľ čo najďalej – ste v sekte s nálepkou – kresťanská. A nepozerajte nato, či sú štátom schválené, alebo nie sú, či majú školy, semináre alebo dlhú tradíciu. To by vás len mohlo pomýliť.

Chilianizmus je viera, že keď sa Kristus druhý krát vráti, založí na zemi 1000 ročné kráľovstvo. Po presnom uplynutí 1000 rokov, bude posledná bitka a až potom budú diabol a jeho posluhovači vhodení do ohnivého jazera. Odtieňov tohto špekulatívneho učenia je veľmi veľa, preto budeme brániť kresťanské učenie, ktorého sa má každý kresťan držať.

Daniel vo svojom proroctve o 70 týždňoch predpovedal narodenie Mesiáša, aj skončenie židovských obiet. Daniel hovorí o 70 krát 70-ich rokoch, (spolu 490 rokov), kde každý sedemdesiaty rok prinesie niečo nové. Najdôležitejšie sú posledné dva úseky – 69 rok, ktorý ukazuje na narodenie Mesiáša v roku nula. Po ňom prichádza posledné obdobie 70-ročnice, kedy o 70 rokov po narodení mesiáša, budú zastavené raz a navždy židovské obety. To sa už vyplnilo v roku 70, kedy bol dobytý Jeruzalem Rímskym vojskom, kde zo židovského chrámu nezostal kameň na kameni, ako to predpovedal náš Pán Ježiš Kristus.

Ibaže sci-fi učenie chilianistov učí, že posledný 70 rok – úsek od roku nula do roku 70, sa natiahol na neurčito, pokiaľ sa neudeje ešte množstvo vecí vo svete. Mohli by sme tu skúmať písmo verš za veršom a vyvracať pohľady týchto siekt, ale to by bolo na veľmi dlhú prácu. My sa radšej chyťme učenia cirkvi Kristovej a Ducha Svätého, aby sme jednoduchým spôsobom vyložili túto vec.

Viera, že Mesiáš založí na zemi kráľovstvo, je staršia ako kresťanstvo. Už židia verili v takýto scenár a preto keď prišiel Kristus, mysleli si, že sa stane kráľom, podobným ako bol Dávid, vyženie Rimanov a Izrael zase nadobudne silu. Židia podnes veria v tento blud a preto z ich radov vzíde Antikrist, ktorý poprie Krista, bude mať znaky Mesiáša a založí skutočne na zemi jedno veľké kráľovstvo, pod ktoré budú patriť všetky národy – tak nás učí Zjavenie Jána. Iba praví kresťania sa nebudú klaňať tomuto zvodcovi a preto budú ťažšie prenasledovaní, ako ranní kresťania, čo písmo opisuje.

Sektárske kluby, sa modlia za znovuvybudovanie židovského chrámu, lebo podľa ich falošného učenia, budú znovu zavedené zvieracie obety a tieto obety skončia na konci 70-eho, veľmi dlhého roku, ktorý sme hore spomínali.

Sekty sa išli zblázniť radosťou, keď sa založil po vojne štát Izrael, že sa napĺňajú ich chilianistické bludy, pretože súčasťou tohto paučenia je aj to, že fyzický Izrael bude viesť kresťanstvo, už ako obrátený národ. Tých odtieňov názorov je ako sme spomínali, nespočet. Nie každá sekta súhlasí s tým a oným vyhlásením inej sekty.

V každom prípade, tieto sekty očakávajú nie Krista, ale Antikrista, ktorý zasadne na stolicu Boha a bude kráľom celého sveta, ktorému sa všetci budú klaňať a uctievať – okrem posledných nepomýlených kresťanov. Lebo Písmo hovorí, že aj tí poslední by odpadli, keby Boh neskrátil posledné dni, kedy nastane koniec tohto sveta.

Mk 13:20: “A keby Pán nebol skrátil tie dni, nebol by zachránený ani jeden človek. Ale pre vyvolených, ktorých si vyvolil, skrátil tie dni.”

Antikrist bude mať veľmi podobné znaky, ako Kristus, inak by nezneistil cirkev. Zjednocovanie sveta pod jednu celosvetovú vlajku dáva tušiť, že príprava na Antikrista je v plnom prúde.

Antikrist sa môže narodiť v Betleheme, matku môže mať pannu s menom Mária, písmo svedčí že bude konať divy a zázraky, liečiť, učiť a tak aj kresťania zostanú pomýlení a židia budú hovoriť – vidíte – verili ste vo falošného proroka, vášho Krista, ktorý hovoril o akomsi nebeskom kráľovstve, ale prišiel pravý Mesiáš, ktorý je skutočným kráľom celého sveta! A kresťania odpadnú od Krista, pretože budú zmetení!

Mimochodom – boli to židia ktorí prenasledovali v zúrivosti kresťanov od založenia cirkvi a robia tak podnes. Nera podplatili židia, aby prenasledoval Božiu cirkev, inak by si Nero ani len nevšimol, že tu existuje akási malá skupinka, ktorá žije láskavým životom, keď v tom čase mal Rím nespočet učení a siekt. Rovnako tak každého  ďalšieho Rímskeho vládcu podplácali židia, pretože neobrátení židia sú najväčšími nepriateľmi Krista, ktorého nemali problém falošne obviniť, odsúdiť a nechať ukrižovať, ktorého na svojich službách Bohu preklínajú ako zvodcu. Sekty sa židom vrúcne klaňajú a hovoria o nich, ako o starších bratoch vo viere. Tento falošný výrok, mimochodom zviditeľnil aj pápež Ján Pavol druhý, ktorý ho často používal. V západnej cirkvi sa tento blud chiliazmu začal obnovovať už v čase reformácie a to ako na strane katolíkov, tak aj protestantov. Preto nie je divu, že v samotnej katolíckej cirkvi sú aj dnes mnohí jednotlivci a to na vysokých pozíciách, ktorí chiliazmus vyznávajú, i keď samotný katechizmus je proti – vyznávači sú aj niektorí pápeži.

Justín píše vo svojich ranno-cirkevných spisoch o takzvanej synagóge, ktorá bola židovskou tajnou organizáciou a mala za cieľ – likvidáciu kresťanstva vo svete. Táto synagóga, ktorá bola organizáciou, nie modlitbeňou, podplácala vládcov a kráľov, počas celého obdobia kresťanstva, ako predpovedal Pán, keď židom povedal – váš otec je diabol:

J 8:44: “Vy ste z otca diabla a žiadosti svojho otca chcete činiť. On bol vrahom ľudí od počiatku a nestál v pravde, lebo nieto v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, pretože je luhár a otec lži.”

No Kristus neprišiel a nikdy nepríde založiť kráľovstvo na zemi! Jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta:

J 18:36: “A Ježiš odpovedal: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Ale moje kráľovstvo nie je odtiaľto.”

Kristovo kráľovstvo je duchovného charakteru, je vnútorné, kde Duch Svätý prebýva v srdci človeka a prejavuje sa navonok, keď kresťan prináša svetlo tomuto temnému a diablovi klaňajúcemu sa svetu:

Ef 5:8: “Veď ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi; ako deti svetla žite.”

Mnohí protestanti a sekty sa hlásia k učeniu cirkvi, zvlášť k Nicejskému a Atanázovému vyznaniu, ale popierajú to, v čo veria. Sekty sú v tomto jasnejšie, pretože evidentne odmietajú tieto vyznania viery a vymýšľajú si učenia podľa svojej chute a ľubovôle:

Mt 24:11: “Povstane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých.”

V čase reformácie ani len nikoho nenapadlo, že by mal ktosi siahať rukou na učenie cirkvi. Reformácie mala iba napraviť vtedajší stav poblúdenej cirkvi, do pôvodného stavu. Všetky spisy rannej reformácie, vychádzajú z kresťanských vierovyznaní. No už počas prvých rokov, kedy jedna strana chce návrat čistého učenia, vzniká druhá strana – nové sekty, ktoré sú známe svojim hlasným vytrubovaním heréz do sveta a kritikou každého kresťanského učenia.

Preto vierovyznanie každej cirkvi, ktorá je Kristovou cirkvou, musí stáť na Nicejskom a Atanázovom vyhlásení viery. Tam je totiž veľa nepríjemných bodov pre sekty, ktoré tieto vierovyznania odmietajú. Vypichneme toto:

Jeho (Kristovmu) kráľovstvu nebude konca.

Kristovo kráľovstvo bolo založené cirkvou, ktorá sa stáva pravým Izraelom. To jej sú dané všetky starozákonné zmluvy a zasľúbenia. Kristus založil toto kráľovstvo, ktoré bolo plne pochopené v čase letníc. Jeho kráľovstvo je mimo náš svet aj čas – je večné, ako správne učia vierovyznania rannej cirkvi:

L 1:33: “Bude kraľovať nad domom Jákobovým naveky a Jeho kráľovstvu nebude konca.”

Chilianisti veria v hmotné kráľovstvo Krista, ktoré koniec mať bude, čo Písmo nepozná. Rovnako tak Písmo nepozná pojem – tisícročné kráľovstvo. Všetko sú to formulácie a slovíčka, ktoré vynašli ľudia bez sily Svätého Ducha.

Blud siekt je v tom, že veria ako židia, že Kristus založí znovu kráľovstvo na zemi, i keď Jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta:

J 18:36: “A Ježiš odpovedal: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Ale moje kráľovstvo nie je odtiaľto.”

Pán Ježiš neustále hovorí, že kráľovstvo sa približuje, že je blízko. Chilianisti sa radi opájajú týmito veršami a vykladajú ich ako vždy rozumom, namiesto z Ducha a preto tvrdia, že tisícročné kráľovstvo sa neustále približuje a príde čas, kedy sa Kristus vráti a založí toto kráľovstvo na zemi. Ale Pán im hovorí že blúdia, pretože On povedal v prítomnom čase, že Jeho kráľovstvo je už tu – že už prišlo!

Mt 12:28: “Ale ak ja Duchom Božím vyháňam démonov, tak celkom iste prišlo k vám kráľovstvo Božie.

Toto bol pilotný úvod k odhaleniu diabla skrze sekty, ktoré si hovoria kresťanské a zvádzajú úbohý ľud, do priepastí pekla. Budeme rozoberať učenie rannej cirkvi o tomto blude. Ako zaujímavosť predkladáme to, že všetci tí, ktorí obhajovali učenie chiliazmu, sa buď obrátili, alebo odpadli od viery a nedobehli.

Toto učenie obsahuje veľa bludov, ktoré budeme preberať:

– Presných tisíc rokov panovania Krista na zemi. V 999-om roku o 23:59, sa stlačia hodinky, lebo je koniec kráľovstvu, ktoré je doslovné
– Niektoré smery hovoria o jednotnom spolužití pohanov a kresťanov v tomto veku
– Ľudia sa údajne dožijú konca týchto 1000 rokov všetci, teda budú veľmi dlho žiť
– Židia a kresťania budú inak spasení – kresťania cez Krista, židia aj inak
– Izrael a cirkev sú dve odlišné spoločenstvá, teda iné zasľúbenie patrí cirkvi a iné židom. Nepochopenie zvrchovanosti Boha, ktorý Jediný dáva spásu komu chce a ako chce
– Dve zmŕtvychvstania, ktoré sekty špatne vykladajú
– Chilianisti vychádzajú z ďalších bludov, akými sú dispencionalizmus – rozdelenie časov na úseky

V poslednom rade, pri prvom vzkriesení, budú spravodliví hneď vytrhnutí do neba a budú prebývať s Kristom, kdežto mnohí sa ešte obrátia počas tisícročného panovania Krista a budú spasení až na konci tohto obdobia.

Zdá sa vám to ako rozprávka? Vedzte, že mnoho múdrych hláv bez Ducha Svätého, vynašlo a hlboko prepracovalo teológiu tohto bludu do hlbokých detailov, vytrhnutých veršov a scestných záverov. Chilianisti majú veľa kníh, vydávajú takzvané časové mapy,  veľa o tom kážu, neustále pridávajú a prepracovávajú svoj blud, ale čo iba samých seba usvedčujú z toho, že život pokorný – kresťanský nepoznajú, ale podľahli výstrednostiam a pýche.

Pokračovanie…