Samaritánka a studňa – symbol studne a vody

Samaritánka ktorá stretá Pána Ježiša pri studni, je nevyčerpateľným zdrojom zamyslení. Dnes sa pozrime na symboly, ktorými sú studňa a voda.

Studne v časoch Pána Ježiša, boli posvätné miesta. Pri nich sa stretávali ľudia, aby si odpočinuli. Bez ohľadu veku, národností, postavenia, sa pri studni stretávajú bohatí, chudobní, napájajú sa zvieratá, odpočívajú ľudia. Keď Pán Ježiš stretáva samaritánku pri studni, stretávajú sa dva nepriateľské tábory – samaritáni a židia. Napriek tomu, je studňa niečím neutrálnym, niečím, čo nepozerá na rozdiely a oddelenia jedného človeka od iného.

Za čias Izáka, Filištínci zasypávali studne, čo bolo v očiach vtedajšieho sveta barbarstvom.

Gn 26:15: “A všetky studne, ktoré boli vykopali sluhovia jeho otca za dní Abraháma, jeho otca, zahádzali Filištínci a zaplnili ich zemou.”

Studňa bola posvätnou neutrálnou pôdou. Nikto nikomu neodoprel vodu, ak prišiel k studni. Vlastník nikdy nepovedal niečo také, že nedá vodu, lebo sa jej míňa, pretože voda mala napriek neustálemu napájaniu zvierat i ľudí, rovnakú hladinu. Je to zázračná vec. Ak človek niečo vyrobí, napríklad napečie chlieb, ten sa rozdávaním minie. Ale ak naberieme vodu zo studne, hladina zostáva rovnako vysoká, studňa je preto dlhodobou zásobárňou životnej tekutiny.

Ak sa pozrieme do písma, narazíme na niektoré osudové stretnutia pri studniach. Sluha Abraháma, hľadal pre Abrahámovho syna Izáka manželku a práve pri studni sa stretol s Rebekou. Rebeka sa tak stala manželkou Izáka a mamou Jákoba. Rovnako tak pri studni sa stretáva Jákob s Ráchel. Pre ľudstvo ide o osudové stretnutia. Mojžiš pri studni spoznáva svoju manželku. Pán Ježiš stretáva pri studni samaritánku a mení život nielen jej, ale aj veľkej časti samaritánov. Stretnutia pri studni menia životy.

Pozrime sa na vodu zo studne. Voda predstavovala život. Bez vody by všetko uschlo, príroda by nemohla existovať. Voda je krvou prírody. Z písma vieme, že krv je tekutinou života pre zvieratá i človeka.

Lv 17:14: “Lebo dušou akéhokoľvek tela je jeho krv v jeho duši. Preto som povedal synom Izraelovým: Nebudete jesť krvi žiadneho tela, lebo dušou ktoréhokoľvek tela je jeho krv: ktokoľvek by ju jedol, bude vyťatý.”

Tak ako krv, je voda tekutinou života celej našej zeme a zelenej prírody. Jeden cirkevný otec napísal krásne ódy na vodu, ktorá je Božím zázrakom:

Voda je číra tekutina, nemá farbu – ale keď sa ňou napoja kvety, tie žiaria mnohými farbami. Bez vody by tie kvety uschli. Rovnako tak voda nemá žiadnu vôňu, ale ak sa z nej napijú kvety, vydávajú tie najkrajšie vône sveta.

A teraz všetko toto napísané, sa vzťahuje na Pána Ježiša. Pán Ježiš nie nadarmo sám o sebe povedal samaritánke, že je živou vodou. Z tohto príbehu je Pán živou vodou v studni, ktorá predstavuje cirkev. Cirkev ako studňa, pri sebe zhromažďuje kresťanov, bez ohľadu ich veku, národnosti, farby pokožky, reči, bohatstva. Prečo? Pretože cirkev v sebe obsahuje dôležitú vec – vodu, živú vodu – Krista.

Krista vo sviatostiach, Krista ako Slovo, Krista ako živé evanjelium, Krista ako nevyčerpateľný prameň múdrosti, poznania a lásky. Niekto by mohol povedať, že studňu (cirkev) nepotrebuje, že bude piť vodu bez studne. Ale to nejde. Bez studne nie je voda.

Taktiež naopak – ak niekto iba stojí pri studni – chodí do cirkvi z povinnosti – ale nečerpá z tejto studne (cirkvi) vodu, ktorou je Kristus, nič mu toto postávanie neosoží. Musí sa napiť vody. Ale ako, keď je voda hlboko? Musí mať vedro a tým vedrom nie je nič iné, ako VIERA v Krista Pána.

Vodu dal Boh ako prostriedok sviatosti krstu. Ponorením sa do vody, je človek ponorený do Krista, ktorý je vodou živou. Ak cirkev nemá dostatok vody, ako sa píše v ranno-kresťanskom dokumente didaché, krstenec sa poleje vodou rovnako tak, ako sa poleje mŕtvy človek živou vodou – Kristom, aby ožil.

Kristus dáva život. Nielen telesný, ale hlavne duchovný. No nielen duchovný život v tomto veku, ale aj vo veku budúcom, po smrti. Ranná cirkev učila katechumenov, že prerazením Kristovho boku, začala vytekať krv a voda. Voda bola znakom krstu a krv znakom večere Pána, kde Pán dáva svoju vlastnú krv na očistenie človeka od hriechov.

Dávid volá v žalme 50:

Ž 51:9: “Očisti ma od hriechu yzopom, a budem čistý; umy ma, a budem belší ako sneh.”

Boh vzal yzop, ktorý namočil do krvi svojho Syna a očistil všetkých tých, ktorí spolu s Dávidom volajú túto kajúcnu prosbu.

Príchodom do cirkvi čoby studne, sa človek stretáva s Kristom tak, ako sa s ním stretla samaritánka. Strety pri studniach boli osudové, ako sme to hore vyložili. Človek je zničený hriechom rovnako tak, ako je smädný človek zničený smädom. Od smädu človek stráca vedomie, stráca dokonca zrak, má ho zahmlený. Rovnako tak neobrátený človek má zahmlený, slepý zrak, ale keď príde k studni a k vode (Kristovi), z ktorej sa napije, zrak sa mu obnoví a on ožíva.

Preto pime z tejto studne, aby sme nikdy neboli smädní. Pretože prichádza diabol a ponúka nám iné nápoje. Vonku je telo, horko, a diabol prichádza s chladeným nápojom, krásnej farby a vône. Tento nápoj je neodolateľný, ale má jednu vadu. V tomto nápoji je JED! Oproti tomuto nápoju je voda zo studne iba bezfarebná tekutina, bez vône, ale tento lahodný nápoj, príťažlivej farby a nádhernej vône, je tak lákavý na pohľad, chladný na dotyk, krásnu na vôňu, ibaže po ňom zomrieme, pretože obsahuje otravu.

Tak sa nedajme zlákať diablovou ponukou sveta, ktorá sa zdá, oproti Kristovi a Jeho evanjeliu, tisícnásobne bohatšia. Tento lahodný nápoj diabol ponúkal samotnému Pánovi Ježišovi:

L 4:5-7: “A diabol ho vyviedol na vysoký vrch a ukázal mu všetky kráľovstvá sveta v okamihu. A diabol mu povedal: Tebe dám všetku túto moc aj ich slávu, lebo je mne daná, a komu chcem, tomu ju dám. Ty teda, ak sa pokloníš predo mnou, všetko bude tvoje.”

Pán ale tento na oko dobrý a lahodný nápoj, ktorý je však plný jedu – odmieta! Tak máme konať aj my – Jeho učeníci.

Tu vidíš milý kresťan, koľko múdrosti sa ukrýva v evanjeliu, v každom jednom príbehu. Rozjímaj o týchto pravdách a nedaj sa oklamať nápojmi tohto sveta, ktoré ponúkajú lásku, bohatstvo, moc – pritom ide o falošné a veľmi prchavé klamstvá. Pokor sa a napi sa obyčajnej vody, ktorá napriek vzhľadu, bez vône, je vodou zázračnou, ktorá má moc. Tou vodou je živá voda, tou vodou je Kristus…

Amen…