Otec Jan prorokuje o posledných časoch – herézy, herézy, herézy, odpadlíctvo v mene kresťanstva…

Otca Jana a jeho vedenie Bohom sme spomínali. Ide o Ruského starca s prorockým videním. Prvý a druhý článok…

Teraz sa pozrime na jeho posolstvo, ktoré príde na posledné časy, kde sa budú vytvárať nové a nové učenia, budú sa zakladať nové a nové cirkvi, vo vnútri sa cirkev bude neustále štiepiť na mnohé a mnohé učenia, kresťanská viera sa tak prenesie z cirkvi na jednotlivca. Preto je potrebné sa vrátiť k pôvodnej viere cirkvi – zvlášť k rannej – a miesto vymýšľania nových učení a výkladov, sa pevne postaviť na kamene, ktoré cirkevní Otcovia vybudovali na Kristovej skale. Ak niekto nestojí na skale cirkevných Otcov, stavia na piesku a jeho pád bude strašný.

—————

Nepriateľ ľudského rodu, aktívny pomocník a inšpirátor mnohých nešťastníkov, bude zostávať v tieni. Samostatných vier, vymyslených podľa jeho diktátu, je už teraz bezpočet a bude ich ešte viac. Príde nespočet cirkví a zborov, ktoré sa budú štiepiť a štiepiť.

Preto každý národ bude mať svoje vyznanie; to ale nebude stačiť, takže svoje vyznanie bude mať každá oblasť, dokonca každé mesto. Príde potom až tak strašná doba, keď každý človek, ktorý si hovorí kresťan – každý jedinec bude mať svoju vieru!

Tam, kde si sami pre seba budú vytvárať ľudia takto vieru, budú to konať preto, lebo neprijali tú vieru, ktorá je daná od Boha, skrze cirkev. Ich hrubá nevera, si nepraje ľahostajne hľadieť na pravú vieru, netúži sa uspokojiť iba so svojou neverou. Ich nevera potrebuje v konečnom dôsledku zničiť všetko, kde sa myslí inak, najmä v otázkach viery, existencie Božej a nesmrteľného života.

Dnešná doba je tak najstrašnejšou podobou Boho-borectva, zničenie pravého kresťanstva, ktoré bude zamenené kresťanstvom falošným. Evanjelium, ktoré je teraz všetkým známe, sa stane predmetom osobného výkladu, deformácií a všelijakých výmyslov – a to všetko bude postavené na základe slova Božieho, aby boli ľudia oklamaní, že ide o pravdu.

Práve teraz, kedy je možné ľahko získať pravé cirkevné knihy a interpretácie svätých Otcov, ktorí boli skutočne vedení Duchom Svätým – dajú sa získať ľahšie než každodenný chlieb – práve teraz sa na vieru vrhajú heretickí služobníci satana, ktorí si privlastňujú meno kresťanov. Odvolávajú sa na vieru, pritom hlásajú vierolomnosť, antikrista hlásajú namiesto Krista (eschatológia milénia) a zakrývajúc lož a úskočnosť podobnosťou s pravdou, ničia tak pravdu:

A Syn človeka až príde, či ak nájde vieru na zemi (Lk 18, 8)?

Teraz nastávajú také dni, že sa všade bude spomínať kresťanstvo, bude sa otvárať viac chrámov ako je veriacich. Avšak neradujte sa tomuto stavu unáhlene. Zväčša pôjde iba o obyčajné zdanie, pretože vo vnútri modlitební, nebude kresťanský duch lásky, Duch Boží, ktorý tvorí a dáva život. Naopak, bude tam kraľovať duch tohto veku – duch podozrievavosti, zloby a sváru, ohovárania, opovrhovania, pýchy.

Duchovia – podvodníci a démonskí učeníci, už otvorene prenikli do cirkevného prostredia. Duchovenstvo, kresťania, nábožní ľudia, ktorí si dovoľujú nasledovať v živote žiadostivosti svojho srdca, pritom sa modlia k Bohu, no slúžia hriechu, dostanú za to zaslúženú odmenu. Boh ich nebude počúvať a diabol, keďže nie je spútaný silou Božou, skrze týchto ľudí ktorých oklamal, bude konať svoje dielo skazy.

Duch Boží už v prvých storočiach kresťanstva upozorňoval, že v posledných časoch odstúpia mnohí od viery, a budú počúvať duchov klamu a nasledovať démonské učenia (1 Tim 4, 1).

Už teraz sa po zemi šíri odpad od Boha a viery. Aj keď mnohí hovoria, že veria v Krista, v ich životoch to nie je vidno a preto takí ľudia v mnohých prípadoch odmietajú dobro, volia zlo a stávajú sa spoluúčastníkmi temných síl, v boji proti dielu Božiemu.

Hľa, aké strašné nebezpečenstvo hrozí svetu! Ako máme žiť na tejto zemi ktorá je šialená, milujúca zlo? Pozorne počúvajte.

Tí, ktorí skutočne budú slúžiť Bohu, sa obozretne skryjú pred ľuďmi a nebudú medzi nimi konať znamenia a zázraky. Pôjdu cestou pôsobenia umiernenej pokory, až v nebeskom kráľovstve sa ukážu väčší, ako otcovia, ktorí zázraky činili.

Drahí moji, toto je pre nás veľmi dôležité. Stráňte sa preto vykrikovania do sveta, stráňte sa verejného pôsobenia, chráňte sa pred všetkým, čo vás zbavuje pokory. Tam, kde nie je pokora, nie je a nemôže byť zaľúbenie sa Bohu.

Už teraz je doba, kedy máme núdzu o slúžiacich vodcov, pravých nasledovníkov Krista, ktorých spoznáte tak, že nebudú veľa hovoriť, ale budú bojovať v skutočnom duchovnom tvrdom živote, vojnou Duchu proti telu.

Ale knihy starých duchovných Otcov viery – ktorí bojovali boj viery, v boji proti sebe a svojej padlej prirodzenosti – opäť uzrú svetlo sveta, opäť sa dostanú k veriacim.

Čítajte takéto knihy a dávajte pozor na to, čo ste prečítali. Ak budete nasledovať ich rady, diabolské úklady sa vás nebudú môcť dotknúť.

Hľa, posledné slová, adresované nám, ktorí žijeme v takto ťažký časoch sú tieto:

Odpadlíctvo je dopustené Bohom: Nepokúšajte sa ho preto zastaviť svojou slabou rukou… Vzdajte sa ho a chráňte pred ním seba samého. To je z vašej strany dostačujúce. Poznajte ducha času a preskúmajte ho, aby ste sa mohli vyhnúť jeho vplyvu.

Drahí moji! Oblečte sa do plnej zbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Lebo my nebojujeme proti krvi a telu, ale proti kniežatám a mocnostiam, proti temnostiam tohto sveta, proti duchom zloby a podnebesia (Ef 6; 11, 12).

Pán bude s nami, Pán bude naším pomocníkom. Naučte sa viere, drahí moji!

V cirkvi sa od evanjeliového malomocného naučme žiť vo viere! Vzdiali sa tak od nás malomocenstvo duše a zmizne telesná slabosť. Vtedy sa staneme preduchovnenými dušami a celou svojou bytosťou sa budeme ponáhľať k najsladšiemu Prameňu života, k Bohu.

Keď pred ním odovzdane padneme, začujeme Jeho hlas, ktorý nás miluje a vyzýva:

“Vstaň, vstaň zo slabosti hriechu, tvoja viera ťa zachránila…”

A vstaneme ospravedlnení a zostaneme so svojím Spasiteľom na veky vekov. Amen.