List Rím. biskupa Klimenta Korinťanom (Biskup v rokoch: 92-101) – Kapitoly 1-11

List Korinťanom

Cirkev Božia, ktorá žije v Ríme v diaspóre, pozdravuje Cirkev Božiu, ktorá žije v Korinte v diaspóre, povolaným a posväteným, podľa Božej vôle skrze nášho Pána Ježiša Krista. Nech vás naplní milosť a pokoj všemohúceho Boha skrze Ježiša Krista.

1. KAP.: DOBRÝ STAV U KORINŤANOV PRED HÁDKAMI

1. Kvôli náhlym a mnohým protivenstvám, opätovným pohromám a utrpeniu, ktoré nás postihli, bratia, môže sa zdať, že sme zanedbali upriamiť svoju pozornosť na záležitosti, ktoré sa stali u vás, menovite mrzký a bezbožný rozbroj nedôstojný Božích vyvolených. Rozdúchalo ho niekoľko nerozvážnych a namyslených osôb až do takého poblúdenia, že vaše vznešené, zvučné i všetkým ľuďom veľmi milé meno zakryla potupa a hanba.

2. Veď ktože z týchto ľudí, čo predtým žili u vás, nebol by obdivoval váš čnostný život a hlbokú vieru? Kto by neobdivoval vašu rozvážnu a vrúcnu nábožnosť, opretú o Krista? Kto by nevychvaľoval vašu veľkodušnú pohostinnosť a láskavosť, kto by nezveleboval vaše dôkladné a isté poznanie? 3. Konali ste vždy nestranne bez prihliadania na osoby, vaše skutky boli podľa zákona Pánovho, pretože ste sa podriaďovali svojim predstaveným a prejavovali ste patričnú úctu svojim kňazom. Mladým ste prikazovali aby boli skromní a zbožní. Ženám ste prikazovali, aby všetko konali s bezúhonnou a svätou svedomitosťou a aby svojich mužov milovali tak, ako im to káže ich povinnosť.

2. KAP.: POKOJ U KORINŤANOV; ICH HORLIVOSŤ V DOBROM

1. Všetci ste boli skromného zmýšľania, ďaleko od márneho vyvyšovania sa, radšej ste sa podriaďovali ako rozkazovali, radšej ste dávali ako prijímali a uspokojili ste sa s tým, čo vám dal na životnú cestu Kristus a pamätal na vás. Jeho slová ste si uzavreli do svojho vnútra (srdca) a jeho utrpenie sa mali stále pred svojimi očami.
2. Preto vládol medzi vami hlboký a trvalý mier, veľká túžba konať dobro a preto sa na všetkých vyliali hojné dary Ducha Svätého.
3. S veľkou a svätou horlivosťou ste svoje ruky zbožne dvíhali ku všemohúcemu Bohu a prosili ho, aby vám bol milostivý, hoci ste sa previnili aj neúmyselne.
4. Vynakladali ste v zbožnosti veľké úsilie dňom i nocou za všetkých bratov, aby milosrdenstvom a svedomitosťou mohol byť zachránený počet jeho vyvolených.
5. Boli ste úprimní a nevinní a nemali ste podiel na zlom.
6. Bola vám odporná akákoľvek hádka a akýkoľvek rozbroj. Nad hriechmi blížnych ste pociťovali bolesť; hriechy blížneho ste videli ako vlastné.
7. Svoje dobré skutky ste nikdy neľutovali a „boli ste vždy pohotoví konať dobro”.
8. Ozdobení čnostným a úctyhodným životom ste konali všetko s bázňou pre Bohom; prikázania a Pánove výroky vám boli hlboko vpísané na steny vášho srdca.

3. KAP.: HÁDKY PRINÁŠAJÚ ROZVRAT

1. Dostalo sa vám slávy a veleby v plnom rozsahu, ale splnilo sa aj na vás Písmo:51 „Môj miláčik jedol a pil, keď stučnel a zbujnel, stal sa vzdorovitým”.
2. Odtiaľ sa zrodila vo vás závisť, nenávisť, spory, nepokoje, žaloby a neporiadok, boje a zotročovanie.
3. Tak sa vzopreli ničomníci proti poriadnym, nečestní proti ctihodným, hanební proti slávnym, nerozumní proti rozumným, mladíci proti starším.
4. Pre toto u vás upadla spravodlivosť a pokoj, lebo u každého zanikla bázeň pred Bohom, lebo zhaslo svetlo viery, lebo každý vybočil z cesty Božích príkazov, lebo zanedbal spravovať sa podľa Kristovej vôle, ale naopak žil podľa žiadostivosti svojho skazeného srdca, takže všetkých strhla bezbožná závisť, ktorá priviedla na svet aj smrť.

4. KAP.: ŽIARLIVOSŤ MA VŽDY ŠKODLIVÉ NÁSLEDKY

1. Je napísané: „I stalo sa po mnohých dňoch, že Kain priniesol z plodov zeme obetu Bohu a tiež aj Ábel priniesol prvorodené zo svojho stáda a obetoval ich tuk.
2. I zhliadol Boh na Ábela a na jeho dary, Kaina však a jeho obetu neprijal.
3. Kain sa veľmi zarmútil a jeho tvár sa zachmúrila.
4. A Boh povedal Kainovi: Prečo si sa tak zarmútil a prečo sa zamračila tvoja tvár? Nezhrešil si, keď si priniesol riadnu obetu, avšak si ju spravodlivo nerozdelil?
5. Upokoj sa! Tvoj dar sa obráti k tebe a ty budeš nad ním vládnuť!
6. A Kain povedal Ábelovi, svojmu bratovi: „Poďme na pole.” I stalo sa, keď boli na poli, povstal Kain proti Ábelovi, svojmu bratovi, a zabil ho.”

7. Vidíte, bratia, žiarlivosť a závisť zavinili bratovraždu.
8. Kvôli žiarlivosti ušiel náš otec Jakub pred svojím bratom Ezauom.
9. Žiarlivosť zapríčinila to, že Jozef bol prenasledovaný až na smrť a že sa dostal až do otroctva.
10. Žiarlivosť prinútil Mojžiša utiecť z Egypta pred kráľom Faraónom, keď počul slová svojho krajana: „Kto ťa ustanovil za rozhodcu alebo sudcu nad nami? Snáď nechceš zabiť mňa, ako si zabil včera Egypťana?”
11. Kvôli žiarlivosti Áron a Mária nocovali mimo tábora pod šírym nebom.
12. Žiarlivosť priviedla do pekla Dathana a Abirona, pretože sa pohádali s Božím služobníkom Mojžišom.
13. Pre žiarlivosť nenávideli Dávida nielen cudzinci, ale i sám izraelský kráľ Saul ho kvôli tomu prenasledoval.

5. KAP.: APOŠTOLI AKO OBETE ŽIARLIVOSTI

1. Ale nechajme dávne príklady a prejdime k tým, ktorí iba nedávno podstúpili svoj zápas: vezmime si vznešené príklady našich súčasníkov.
2. Pre žiarlivosť a závisť boli prenasledovaní aj najväčšie a najspravodlivejšie stĺpy Cirkvi a svoj zápas viedli až po smrť.
3. Pozrime sa na nezdolných apoštolov:
4. na Petra, ktorý pre nespravodlivú žiarlivosť znášal od nenávistníkov nie jedno alebo dve, ale viac mučení, a tak vydal svedectvo a dostal sa na miesto slávy, ktoré mu patrí. 5. Pavol, ktorý bol štvaný žiarlivosťou a spormi, ukázal aká je vysoká odmena víťazstva za húževnatosť a trpezlivosť.
6. Sedemkrát bol uvrhnutý do okov, poslaný do vyhnanstva, kameňovaný, a predsa ako hlásateľ radostného posolstva na východe i západe a získal si znamenitú slávu za svoju vieru.
7. Keď naučil spravodlivosti takmer celý svet, prešiel až na hranice západu a vydal svedectvo aj pred vladármi. Tak odišiel zo sveta, prešiel na posvätné miesta ako najväčší vzor trpezlivosti.

6. KAP.: ŠKODY PÁCHANÉ ŽIARLIVOSŤOU

1. K týmto mužom, ktorí prežili svoj život bohabojné, sa pripojil sa veľký zástup vyvolených, ktorí pre žiarlivosť pretrpeli mnoho príkoria a aj mučenie, čím sa stali najkrajším vzorom medzi nami.
2. Aj ženy prenasledované pre žiarlivosť vytrpeli hrozné a neľudské ukrutnosti ako Danaovny a Dirky. Dospeli v závode viery k bezpečnému cieľu a hoc telesne slabé, dosiahli ušľachtilú odmenu.
3. Žiarlivosť odcudzila manželky mužom a zmenila i výrok nášho praotca Adama: „Toto je kosť z mojich kostí a telo z môjho tela.” Žiarlivosť a škriepky rozvrátili veľké mestá a celkom vyhubila aj veľké národy.

7. KAP.: NAPOMENUTIE K OBRÁTENIU

1. To píšeme, milovaní, nielen aby sme napomenuli vás, ale aby sme to pripomenuli aj sebe, lebo sme na tom istom závodišti a rovnaký zápas máme pred sebou.
2. Preto zanechajme prázdne a márne starosti a pridržiavajme sa znovu šľachetných a vznešených zásad našej tradície.
3. Hľaďme na to, čo je krásne, čo je dobré a milé v očiach toho, ktorý nás stvoril.
4. Pohliadnime na Kristovu krv a uvedomme si akou vzácnou je jeho Otcovi, pretože ju vylial za našu spásu a priniesla celému svetu milosť pokánia.
5. Prejdime všetky pokolenia a poznajme, že z pokolenia na pokolenie dal Pán možnosť pokánia tým, ktorí sa chceli k nemu obrátiť.
6. Noe hlásal pokánie a tí, ktorí ho uposlúchli, zachránili sa.
7. Jonáš hrozil skazou Ninivičanom: tí sa však kajali za svoje hriechy a uzmierili Boha modlitbami, zachránili sa, hoci neboli vyvoleným ľudom.

8. KAP.: BOH PRISĽUBUJE KAJÚCNIKOM ODPUSTENIE

1. Služobníci Božej milosti hovorili z vnuknutia Ducha Svätého a hlásali pokánie.
2. O kajúcnosti hovorí dokonca sám Vládca celého vesmíru a to pod prísahou: „ako žijem,” hovorí Pán, „nechcem ani smrť hriešnika, ale jeho pokánie.” A k tomu ešte pripája, ako prejav svojej dobroty:
3. „Čiňte pokánie všetci z domu Izraela, zmeňte sa, odvráťte sa od svojej neprávosti. Povedz synom môjho ľudu: Keby vaše hriechy boli od zeme až po nebo a keby boli červenšie ako šarlát a černejšie ako vrecovina, avšak keby ste sa obrátili ku mne celým svojím srdcom a povedali by ste: Otče, vyslyším vás ako sebe zasvätený ľud.”
4. A na inom mieste hovorí toto: „Umyte sa a očistite, odstráňte zlobu zo svojich duší spred môjho zraku, prestaňte konať zlo a naučte sa konať dobro, vyhľadávajte spravodlivosť, ochraňujete utlačovaného, zastaňte sa siroty, dopomôžte vdove k právu a poďte sa so mnou pravotiť, hovorí Pán: ak budú vaše hriechy ako šarlát, vybielim ich ako vlnu a ak budete ochotní a poslúchnete ma, budete jesť dobré plody zeme, ale ak nebudete ochotní a neposlúchnete ma, strávi vás meč, pretože prehovorili Pánove ústa.”
5. A tak zrejme chcel, aby všetci jeho milovaní sa dali na pokánie, dal im možnosť a potvrdil to svojím všemohúcim rozhodnutím.

9. KAP.: PRÍKLAD HENOCHA A NOEMA

1. Preto sa podrobme jeho velebnej a preslávenej vôli a padnime na kolená s prosbou o jeho zľutovanie a láskavosť a odovzdajme sa do jeho milosrdenstva. Zanechajme márne snahy a spory i žiarlivosť, ktoré vedú k smrti.
2. Pohliadnime na tých, ktorí dokonale slúžili jeho velebnosti.
3. Pozrime sa na Henocha, ktorý bol uznaný za spravodlivého, pretože bol poslušný, bol prenesený a nebolo počuť, žeby bol býval zomrel.
4. Noe, ktorý sa ukázal byť verným, zvestoval vo svojej službe svetu znovuzrodenie a skrze neho zachránil Pán živočíchy, ktoré vstúpili do korábu.

10. KAP.: PRÍKLAD ABRAHÁMA

1. Abrahám, nazývaný priateľom, sa preukázal verným v tom, že poslúchol Božie slová.
2. Z poslušnosti odišiel zo svojej krajiny, od svojich príbuzných i z domu svojho otca. Opustil chudobnú zem, slabé príbuzenstvo, malý dom a namiesto toho dostal prisľúbenie od Boha. Boh mu totiž hovorí:
3. „Vyjdi zo svojej krajiny a od svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem, a urobím ťa veľkým národom a požehnám ťa a oslávim tvoje meno a budeš požehnaný a požehnám tých, ktorí budú žehnať teba a budem zlorečiť tým, ktorí budú zlorečiť tebe, a požehnané budú v tebe všetky národy zeme.”
4. A keď odchádzal od Lota, Boh mu povedal: „Zodvihni svoj zrak a pozri sa z miesta, na ktorom si teraz, na sever, na juh, na východ a na more. Celú zem, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu až na veky.”
5. „A rozmnožím tvoje potomstvo ako piesok zeme. Ak niekto môže spočítať piesok na zemi, bude môď spočítať i tvoje potomstvo.”
6. „Boh potom vyviedol Abraháma a povedal mu: Pozri sa na nebo a spočítaj hviezdy, či ich môžeš spočítať. Také početné bude i tvoje potomstvo. A Abrahám uveril Bohu a bolo mu to pripočítané k spravodlivosti.”
6 Pre jeho vieru a pohostinnosť bol v starobe obdarovaný synom, ktorého z poslušnosti obetoval Bohu na jednej z hôr, ktorú mu Boh ukázal.

11. KAP.: PRÍKLAD LOTA

1. Lot zo Sodomy bol zachránený svojou pohostinnosťou a zbožnosťou, zatiaľ čo Sodoma a celé okolie bolo potrestané ohňom a sírou. Pán sa rozhodol, že neopustí tých, ktorí v Neho dúfajú, avšak potrestá a pokorí tých, ktorí sa od Neho odkláňali.
2. Lotova manželka, ktorá s ním vyšla z mesta, nerozmýšľala ani nekonala ako Lot. Zastavila sa. Premenila sa na soľný stĺp, aby až do dnešného dňa všetci vedeli, že váhajúci a pochybujúci o Božej moci sú výstražným znamením pre všetky pokolenia.

Pokračovanie…