Spasenie z viery je pre mnohých ťažšie, ako spasenie zo zákona. (Učenie cirkevných otcov)

Starý zákon vyžadoval dodržanie zákona, dodržanie desatora. Nový zákon vyžaduje vieru v Krista. Starý zákon fungoval vo svete, so svetom. Je to život v súlade s pozemským životom, v ktorom je zahrnutá aj Bohoslužba.

Naproti tomu viera v Krista, je absolútne oddelenie sa od pozemského života, kde sa celý život človeka stáva jednou veľkou Bohoslužbou.

Vo svete existujú preto dve školy. Prvá učí spasenie zo skutkov, kde s dodržiavaním pravidiel, nemá človek až taký veľký problém – robia to aj neverci.

Druhá škola hovorí o spasení z viery, kde sa len veľmi málo hovorí o skutkoch. Tým sa myslí viera, ktorá sa intelektuálne prijme, súhlasí sa s určitými článkami učenia.

Kristovo evanjelium ale hovorí o spasení z viery, kde sa človek vzdá všetkého – zákona, sveta aj skutkov, aby žil LEN a LEN s Bohom a pre Boha. Viera oddeľuje ako ostrý meč kresťana od sveta. Preto je cesta viery ťažšia, ako cesta skutkov, pretože viera vyžaduje celého človeka, ktorý sám seba obetuje Bohu.

Pán Ježiš keď volá učeníkov tak im hovorí:

Mt 16:25: “Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho; ale kto by stratil život pre mňa, nájde ho.”

Toto je jadrom evanjelia. Falošné evanjelium spasenia z viery znie tak, kde prvá časť je správna, ale chýba druhá časť – je to polovičaté evanjelium. Prvá pravda znie takto:

Uveril som v Pána Ježiša, že zomrel za mňa na Golgote, že mi sňal všetky hriechy, že boli pribité na kríži a som teraz ospravedlnený. Ale druhá časť viery sa nespomína. Tou druhou časťou je zanechanie celého sveta a oddanie sa bezvýhradne Bohu, rozlúčenie sa s každou jednou vecou, ktorá by naše srdcia od Boha odťahovala. Táto druhá časť, ktorá je súčasťou viery, sa takmer nikde nespomína.

Dnešný svet preto upadol do falošného kresťanstva, kde človek môže veriť v Pána Ježiša, ale od sveta sa vôbec nemusí oddeliť, ako učí písmo na mnohých miestach. Človek tak pokračuje ďalej vo svojom svetskom živote s tým rozdielom, že si niečo obmedzí, snaží sa zo svojich síl (miesto zverenia sa Bohu) nejako zachovávať desatoro. Cirkevní otcovia hovoria toto:

Nikto sa nemôže priblížiť k Bohu bez toho, žeby nezanechal svet.

Ak niekto zanechá svet, ale nemá vieru – tiež mu to nič nie je platné. To robia buddhisti. Sú prísni k svojmu telu, ale robia to preto, aby sa v budúcom živote narodili do lepších podmienok.

Mnohí učia – sme spasení z viery, len z viery – ale nie sú oddelení od sveta pre Boha. Klaňajú sa modlám tohto sveta, pritom slúžia aj Bohu. Toto Pán kritizuje.

Pravý kresťan nielenže verí v Boha, nie len mentálne, ale skrze učenie pevne verí a vie, že sa Boh o neho dokonale stará a preto taký človek opustí záujem o svet, o jeho márnosti, výdobytky, novinky, reči, filozofie, názory, objavy, vedu a techniku a žije tak, ako keby svet pre neho zomrel. Žije vo svete, ale už nie je svetom držaný. Pán hovorí:

J 17:16: “Nie sú zo sveta, tak ako ja nie som zo sveta.”

Pravý kresťan sa spozná podľa tohto veršu. Žije vo svete, žije v meste a predsa žije akoby nežil vo svete. Odmieta lákavé ponuky diabla a jeho svetských sladkostí, ktoré v sebe obsahujú jed. Je ako Lót, ktorý žil v meste,  trpel bezbožnosť Sodomy, ale nepatril tomuto mestu v pripodobňovaní sa ich spôsobu hriešneho života a klaňaniu sa svetským modlám – výrobkov remeselníkov. Čo mal, za to ďakoval Pánovi, ktorý sa o neho staral.

Pripomeňme si známy verš:

Mt 6:24: “Nikto nemôže slúžiť dvom pánom; lebo buďto jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.”

Tento verš je nekompromisný – buď miluje človek Boha na 100%, alebo je falošný kresťan! Boh neznesie ani len pomer 99% ku 1%.

Hneď za týmto veršom Pán Ježiš hovorí, aby ľudia neboli ustarostení o svoj život, neboli ustarostení o svoj majetok, čo do úst, čo na seba. Prečo? Pretože všetko čo majú, im dáva Pán! Modly to nedokážu človeku dať, rovnako tak nie iný človek. Všetko čo človek má, má od Boha, počnúc narodením, rodičmi, národom, končiac schopnosťami, talentmi a okolnosťami, ktoré sa v živote udejú. Preto je veľmi hlúpe, klaňať sa výrobkom a ľuďom miesto Boha, ktorý všetko stvoril. Napriek tomu, sa ľudia klaňajú stvoreným veciam (výdobytkom sveta) a hľadajú útechu a pomoc u iných ľudí. Inde u cirkevných otcov čítame:

Oslobodenie sa od hmoty, predchádza ceste s Bohom.

Prečo je kresťanstvo dnešného veku v takom zúfalstve? Pretože diabol postavil dve falošné cesty – cestu spasenia zo skutkov a cestu spasenia len z viery. Obe cesty sa snažia milovať Boha, ale nezavrhli svet a preto nevedia ako Boha milovať, ako sa k nemu dostať. Cesty na ktorých stoja sú mimo Boha.

Pán po nás požaduje veľmi radikálny prístup – zanechať všetko a nasledovať Ho. Učeník chce pochovať svojho otca – v starom zákone je to bežná prax. Ale Pán mu hovorí:

L 9:60: “Nech si mŕtvi pochovávajú svojich mŕtvych; ale ty choď a zvestuj kráľovstvo Božie!”

Pán ešte pritvrdzuje keď učí toto:

L 9:62: “Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie.”

Tým má na mysli, že kto sa obzerá za svetom, za starým spôsobom života – nehodí sa pre nebeské kráľovstvo. Ak sa pozrieme na učeníkov a ďalších kresťanov rannej doby, všetko zanechali a nasledovali Pána. Predávali svoje domy, polia, majetky a dali ich pod nohy Apoštolov.

Istotne že je jednoduchšie sa uzatvoriť pred svetom do komunity, za múry, ale ťažšie je žiť vo svete a nebyť zo sveta. To je tvrdý oriešok, pretože svet každý deň ponúka lákadlá od výmyslov sveta a nebyť kresťanského asketizmu, podľahli by kresťania rovnako, ako podliehajú takí, ktorí nič o úzkej ceste spásy nevedia.

Pavol sa sťažuje na Démasa, ktorý ho opustil – prečo to urobil? Lebo sa vrátil do sveta, zamiloval si svet:

2Tm 4:10: “Démas ma opustil, zamilujúc si tento svet, a odišiel do Tesaloniky.”

Záverom si pripomeňme ešte jeden verš otcov viery, ktorý je zhodný s evanjeliom:

Človek dáva dieťaťu chlieb potom, čo je odstavené od mlieka. Ten, kto si želá rast v Bohu, musí najprv odstaviť svoju dušu od sveta, rovnako ako je dieťa odstavené od matkiných pŕs.

Amen…