Opustenie sveta – prekážky (Cirkevní otcovia)

Svätí otcovia nás varujú pred prekážkami v duchovnom živote. Akonáhle sme sa vydali na cestu svätosti, oddelenia sa od sveta, prídu problémy z mnohých strán. Preto hovoria:

Bola by veľká hanba opustiť svet potom, čo nás povolal nie človek, lež Hospodin, a starať sa o niečo, čo nám neprospeje v hodine smrti. Preto nám Pán povedal – neobzerajte sa – aby sme neboli nehodní nebeského kráľovstva. Náš Boh dobre vie, ako ľahko padneme a ako nás styk so svetskými ľuďmi a vecami, dokáže strhnúť späť od svätej cesty.

Čím viac sa zaoberáme svetom, tým sa vzďaľujeme od úzkej cesty. Ak sledujeme novinky zo sveta, správy, politiku, nepotrebné pikošky, naše srdce sa bude vzrušovať z týchto vecí, čo je to posledné, čo by sme potrebovali. Rovnako tak nás do sveta budú ťahať ľudia, ktorí žijú svetskými zbytočnosťami, zahrabaní v nich až po uši a preto nemajú inú tému, iba sa zdieľať s týmito vecami. My sa nemáme obzerať po svete, ktorý sme opustili tak, ako sa neobzeral Mojžiš za Egyptom, ktorý ho nenávidel. No je tu ešte iné nebezpečenstvo, na ktoré nás svätí otcovia upozorňujú keď nás varujú:

Potom, ako sme sa zriekli sveta, démoni nám stavajú pred oči milosrdných a súcitných ľudí, ktorí vo svete žijú, aby sme ich obdivovali a vyčítali si, že sami takí nie sme.

Dnešný svet preplnený démonských zvodov, toto robí vo veľkej miere. Predhadzujú sa nám pred oči ľudia, ktorí konajú veľké charity, majú rôzne nadácie, sú tolerantní – kde sa za toleranciu považuje ospravedlnenie hriechu. Nie darmo sa razí heslo – ľudskosť a tolerancia, čo títo dávni otcovia odhaľujú ako podvod démonov. Z písma dobre vieme, aký je človek vo svojom srdci prevrátený. Navonok môže pôsobiť majestátne až sväto, ale vo svojom vnútri je rovnaký ako všetci ostatní ľudia – tak píše Pavol v liste Rimanom a ukazuje našu diagnózu, ktorá je strašná:

Rim 3:13-18: “Ich hrtan je ako otvorený hrob, svojimi jazykmi hovoria ľstivo, za perami majú jed vreteníc, ich ústa sú plné kliatby a horkosti; ich nohy sú rýchle prelievať krv, na ich cestách skaza a nešťastie; nepoznali cestu pokoja. Pred ich očami nieto bázne Božej.”

Preto sa nemáme dať zlákať svetskými ľuďmi a myslieť si, že ich život je presvietený svätožiarou. Otcovia preto dodávajú:

Cieľom démonských nepriateľov, je skrze falošnú pokoru svetských ľudí, nás buď navrátiť do sveta, alebo nás ako kresťanov nechať uviaznuť v beznádeji.

Mnohí kresťania sa dali zviesť falošným leskom svetských ľudí, keď ich obdivujú, citujú ich výroky. Vo svojom vnútri pociťujú dokonca beznádej, ako píšu otcovia, pretože sa nazdávajú, že títo ľudia konajú viac dobra a spravodlivosti, ako oni sami. Ale vidíme Pavla, ako odhaľuje zvod ľudského majestátu a ako nás aj otcovia viery varujú pred týmto zvodom.

Opäť je tu krásny pohľad na zlatú strednú cestu múdrosti, kde sa máme vyvarovať obdivu ľudí, ktorí sú pred naše oči predstavovaní ako symboly dobra, na druhej strane nemáme nimi opovrhovať. Otcovia dodávajú:

Ak chceme horlivo a živo robiť pokroky v našej viere a nasledovaní Krista skrze odpútanie sa od sveta, pozorujme Pána čo nám povedal: Nech si mŕtvi ľudia – to jest svetskí – pochovávajú mŕtvych – to jest mŕtvych telom.

Svet si robí reklamu sám na seba. Kresťan sa má odpútať od sveta a zavrhnúť celý tento systém, ktorý ohlupuje masy ľudí. Má hľadieť na Pána, nasledovať Ho, počúvať Ho, poslúchať Ho, prestať si všímať okolie a zamerať celú svoju pozornosť na Boha. Ak sa človek čo i len málom bude zaoberať svetskými záležitosťami – tým sa nemyslí každodenný život a práca, ktoré sú potrebné pre chod života a rodiny – skôr ide o novinky v ktorejkoľvek oblasti života, upadne do osídiel pascí, ktoré démoni nastavili.

Sú kresťania, ktorí napríklad sledujú seriály, filmy, čítajú svetské knihy plné násilia, okultizmu, alebo sexuality. Všetky tieto veci nás strhnú do bahenných vôd hriechu a naše srdce nebude na Boha upriamené, práve naopak – bude mať veľký problém k Bohu vôbec prísť. Srdce sa plní svetom a svet potom toto srdce miluje. Ak miluje svet, nemôže milovať Boha lebo je napísané:

Mt 6:24: “Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone.”

Amen…

Audio tohto článku