Ochrana pred cudzími myšlienkami, vierami, vplyvmi (otec Izaiáš) – alebo Moodyho život po živote, Erich von Daniken…

Cirkevní otcovia nám kladú na srdce dôležité rady, aby sme sa vyhýbali mysleniu tohto sveta a jeho názorov, filozofií, pohľadov, vier. Máme sa uzatvoriť pred svetom v učení evanjelia a to radikálne. Svet evanjelium totiž neprijíma a preto je proti nemu, i keď sa niekedy môže zdať, že súhlasí s učením Krista. To sa deje len preto, aby kresťana odlákal od pravého učenia.

Otec Izaiáš preto píše toto poučenie:

Chráňte svoje srdce pred cudzími myšlienkami a ani trochu sa nestarajte o nejakého človeka, ani o iné záležitosti svojej doby!

Cudzími myšlienkami má otec Izaiáš na mysli filozofie a nekresťanské pohľady na svet, spásu, smrť, život po smrti. Koľko tejto nečistoty vošlo do čistého kresťanského učenia, sotva kto dnes spočíta, ale je to prítomné v hlavách mnohých kresťanov a ich viera je tak zdeformovaná.

Moody napísal knihu – život po živote, kde dokladuje zážitky ľudí, ktorí sa vrátili zo smrti naspäť. Veľa ľudí videlo tunel, na konci svetlo, mnohých zomrelých a všetko to bolo v duchu pokoja a lásky. Napriek tomu že neboli kresťanmi, veria že po smrti ich čaká nádherná budúcnosť. Táto skúsenosť im zároveň posilňuje ich vieru v to, že nie je potreba nejakého Boha.

Ale či písmo nás nevaruje pred takýmito skúsenosťami s duchovným svetom, kde mimo cirkev a jej učenie nevieme, s kým alebo s čím máme do činenia? Písmo dvíha prst:

2Kor 11:14: “Veď aj sám satan premieňa sa v anjela svetla.”

Satan sa premieňa na Ježiša Krista, na svetlo na konci tunela, na anjela svetla a oklamáva ľudí svojim zvodom. Pán nám dal svoje slovo i cirkev a preto nie je možné, aby sme sa vybrali po svojej ceste a verili bludom, ktoré nie sú hodnoverné, pretože sa písmam priečia.

Keď boháč zo známeho podobenstva skončil v pekle a chcel, aby sa vo svete zjavil zomrelý Lazar – ktorý bol v nebi – jeho bezbožným bratom, o ktorých sa bál, že skončia tiež v pekle ako on sám, Abrahám mu povedal:

L 16:29: “Majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú.”

Tým nepovedal nič iného, iba to, že majú zapísané v písmach pravdu o svete, živote a smrti. O čo viac majú kresťania bližšiu pravdu ako Mojžiša a prorokov, keď prišiel druhý Mojžiš z neba – Kristus Pán a vydal pravde svedectvo?!

Ale boháč oponuje tomu, že stačí Mojžiš a proroci, on chce, aby sa Lazar zjavil, lebo zjavenie ich presvedčí o pravde pekla. Ale hľa, čo Abrahám na túto požiadavku odpovedá:

L 16:31: “Keď Mojžiša a prorokov neposlúchajú, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto z mŕtvych vstal.”

Ak niekto neverí písmam a cirkvi, ktorá písma vyložila, všetko ostatné je lož a podvod, ktorý ich zvábi na cestu smrti. Preto ak sa pozrieme na Moodyho knihu z tohto pohľadu, ide proti písmam. Svedectvá síce hovoria o svetle, o krásnej bytosti, ale písmo svedčí, že sám diabol sa premieňa na anjela svetla, aby zviedol mnohých.

Koľkí úbohí ateisti veria v tieto preludy a prečo? Lebo neveria písmam – čo nie je nič iného – ako neveriť slovu samotného Boha. Moodyho kniha je vlastne takou skúškou kresťanov, ktorí majú buď priznať svoju vieru a rázne odmietnuť takéto zjavy, alebo podľahnú a odpadávajú od viery. Preto otec Izaiáš správne učí:

Chráňte svoje srdce pred cudzími myšlienkami.

Druhou vecou ktorú učí je to, aby sme sa nestarali o nijakého človeka. Tým nemá na mysli fyzickú starostlivosť, ale staranie sa do života iného človeka, obdivovanie iného človeka, vytvorenie si modly – idolu.

Dnes je idolov viac ako piesku pri mori. Niekto obdivuje hercov, iný spevákov, ďalší múdrych ľudí, spisovateľov, atď. Píšu sa celé memoáre o ľuďoch, hrubé knihy, ktoré ľudia kupujú a študujú životy druhých. Otec Izaiáš toto radikálne zavrhuje.

Na druhej strane cirkev chváli a velebí ľudí, ktorí prešli úzkou cestou, kde ich život bol svedectvom o Kristovi. Z takých ľudí si máme brať príklad ich viery a cesty ku spáse. Ale otec Izaiáš nemá na mysli svätcov, ktorí sú našim príkladom, lež svetských ľudí, ktorí od Krista ľudí odvádzajú k márnosti, zmyselnosti a náruživosti. Preto si nemáme všímať celebrity a počúvať ich názory, pretože nežijú príkladným kresťanským životom, lež zvádzajú iných na cestu veľmi širokú. Môže ísť o politikov, filozofov, dokonca aj kresťanov, ktorí sa nedržia učenia cirkvi, učenia o Trojici, nestoja na Nicejskom vyznaní.

Preto cirkev bojovala proti heretikom, ktorí sú najnebezpečnejší. Pokiaľ chýrny ateista bojuje proti Bohu, odhaľuje sa sám a preto je hračkou ho nepočúvať. Ale iná vec je heretik, ktorý má ústa plné Krista, pritom ide proti učeniu cirkvi. Tu podlieha veľmi veľa ľudí týmto zvodcom.

Tretím varovaním otca Izaiáša je to, aby sme sa nestarali o záležitosti svojej doby. Dnešný mediálny tlak na človeka je obrovský. Neustále strašenie pred mnohými scenármi, chudobou, vojnou, rôznymi nezmyslami akými sú mimozemšťania, iné civilizácie na iných planétach a podobne. V tomto bode bol expertom na odvrátenie miliónov od viery spisovateľ – Erich von Daniken. Svojimi knihami ovplyvnil kresťanský svet k vieram a bájkam, na ktoré dnes ľudia veria.

Každá doba so sebou prináša problémy, nové viery a učenia. Tá naša doba je tou najhoršou, lebo všetko je prepojené, informácia sa nesie z jednej strany sveta na druhý behom sekundy a preto je svet plný klamstiev, zvodov a falošných správ.

Otec Izaiáš nám tu dáva tri krásne obrany proti svetu, ktoré sú staré ako ľudstvo samo.

– Obrana proti cudzím myšlienkam, filozofiám, názorom, vieram.
– Obrana proti obdive iných ľudí, svetských, ktorí sa stali celebritami.
– Obrana proti sledovaniu sveta a jeho vyhlásení, proti záležitostiam doby

Opakom toho je:

– Pevná viera v Krista a držanie sa učenia cirkvi.
– Nasledovanie a príklad ľudí, ktorí Krista verne nasledovali, napodobňovanie ich životov.
– Nesledovať svet znamená – prestať sledovať správy, politiku – jednoducho vypnúť svet tlačítkom – off. Nikto nie je povinný sledovať svetské starosti.

Neplňme si hlavy nepotrebnosťami, pretože potom do nich nedáme evanjelium, nebudeme mať čas na modlitbu, rozjímanie o viere, písme, učení cirkvi. Nebudeme mať čas čítať životy svätcov, brať si z nich príklady.

Náš čas je drahý a preto celú svoju pozornosť venujme iba tomu, čo má skutočnú hodnotu. Pretože svet ponúka smeti, smeti, veľa smetí. Ak týmto smetiam budeme venovať pozornosť, nezostane nám priestor na to, čo smeťami a nie je…

Amen…