Poučenie o spravodlivosti (Luther)

Ježiš povedal: A keď príde [Duch], poučí svet: o hriechu a o spravodlivosti a o súde;… o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte. J 16, 8.10.

Kresťania by nemali vedieť o žiadnej inej spravodlivosti, ktorou by mohli obstáť pred Bohom a byť vyhlásení za spravodlivých, dosiahnuť odpustenie hriechov a večný život, iba o tejto ceste Krista k Otcovi, ktorá nie je ničím iným, len tým, že On vzal naše hriechy na svoje plecia a nechal sa kvôli nim zabiť na kríži, bol pochovaný a zostúpil do pekla, ale nezostal v hriechu, ani v smrti, ani v pekle, ale prešiel ním skrze svoje zmŕtvychvstanie a vstúpenie, a teraz mocne vládne po pravici Otca nad všetkými stvoreniami.

Táto spravodlivosť však nie je tajná a skrytá len pred svetom a rozumom, ale aj pred svätými. Lebo nie je myšlienkou, slovom ani skutkom v nás samých, ale je celkom mimo nás a nad nami, je totiž Kristovou cestou k Otcovi. A toto je odňaté našim zmyslom a spred našich očí, aby sme to nemohli vidieť a cítiť, ale musí sa to uchopiť jedine vierou v slovo, ktoré On káže, teda že On sám je našou spravodlivosťou, aby sme sa pred Bohom nechválili sebou samými, ale jedine týmto Pánom.