Všetci čo chcú byť spasenými z prežitého života, zo svojich skutkov, sú zlorečení a prekliati!

Ga 3:10: “Ale všetci, čo sú zo skutkov zákona, sú pod zlorečenstvom. Lebo je napísané: Zlorečený každý, kto nezotrváva vo všetkom a neplní, čo kniha zákona prikazuje.”

Pravé evanjelium je plné paradoxov, ak sa pozeráme ľudskými očami. Preto evanjelium ľudia nedokážu prijať. Štandardný model spásy podľa ľudských merítok je taký, že Boh nás podľa skutkov a prežitého života bude súdiť. Ak máme viac dobrých skutkov ako zlých, budeme spasení. Ak sme chodili do kostola a mali nejakú vieru, toto nám tiež pridáva na váhach spravodlivosti. Ak žijeme morálnymi životmi, sme v podstate dobrí ľudia a spása príde automaticky. Preto je ľahké uveriť, že aj morálne konajúci pohan či ateista, bude spasený zo svojho života.

Ale pravda je úplne iná. Boh nás skrze zákon obvinil, pretože sme ho nedokázali dodržať, nenaplnili sme ho a tak zákon miesto toho aby nás spasil, nás zatracuje! Preto všetci tí, ktorí sa spoliehali na akési dodržiavanie zákona, sú pod prekliatím a zlorečenstvom. Stará zmluva hovorí:

Dt 27:26: “Prekliaty, kto nedodrží slová tohto zákona a neplní ich.”

Ak neplníš zákon, desatoro, a aby si sa nemusel veľa namáhať s pamäťou, čo máš dodržiavať, stačí prvé prikázanie – miluj Boha celou svojou silou, mysľou, vôľou, v každom čase, v každý jeden okamžik – si pod prekliatím, pretože neplníš slová zákona. Podľa knihy genesis 2 a 3, je prekliatie smrťou a to nielen fyzickou, ale i večnou. Preto zákon neprináša spásu, ale prináša smrť.

Je preto veľmi zvláštne, že sa chce človek spasiť zo zákona, ktorý je jeho katom a vedie ho za ruku do pekla. Naproti tomu prorok Abakuk hovorí, že spravodlivý človek nie je z dodržiavania zákona, lež z viery v Boha, ktorý nielenže existuje, ale aj plní čo zasľúbil.

Ab 2:4: “Spravodlivý zo svojej viery bude žiť!”

Rovnako tak učí Pavol, že spása nie je skrze skutky, dodržiavanie zákona, lež z viery v Krista, ktorý miesto teba a mňa, položil svoj život, čím mi boli vzaté hriechy a pripočítaná Kristova spravodlivosť. Moja vlastná spravodlivosť zo zákony neobstojí, nedodržal som zákon do bodky a preto som pod prekliatím. Ale spravodlivosť Kristova, ktorá mi je zdarma a nezaslúžené pripísaná, má zlorečenstva zbavuje, pretože už nie som pod zákonom, lež pod vierou.

Ga 3:11: “Že zo zákona nikto nebýva ospravedlnený u Boha, je zjavné, pretože spravodlivý bude žiť z viery.”

Prekliatie a zlorečenie je namierené neustále proti každému, kto verí, že bude spasený zo svojho života a skutkov. Je to permanentný tok zlosti od Boha smerom k človeku, ktorý verí v spásu skrze svoje zásluhy. Boh neustále proti nemu zlorečí, i keď na druhej strane sa o neho stará a dáva mu všetko potrebné pre tento život, no už nie pre život večný. Jediná možnosť, ako sa zbaviť prekliatia a zlorečenstva, je uveriť Kristovi, že za mňa zomrel, že miesto mňa položil svoj život a ja som Jeho životom a smrťou ospravedlnený Bohom. Vtedy sa tok zlosti a prekliatia od Boha smerom k človeku zastavuje.

Je preto na každom človeku, ako verí a pozerá na Boha a jeho podmienky spásy. Nie svoje podmienky, nie podmienky všeobecné, vymyslené ľuďmi či cirkvami ktoré zablúdili, lež Božími podmienkami. A my predsa poznáme Božiu podmienku:

Kto uverí, bude spasený!

Nie kto uverí a vykoná hromadu skutkov, ale iba kto uverí. Tak ako uveril lotor na kríži, ktorý bol spasený bez jediného skutku, dokonca aj bez krstu! Viac od nás Boh nepožaduje, nenakladá na nás ťažké bremená, ako sa v cirkvách nakladajú a učia ľudí, že keď budú nosiť bremená ťažkých skutkov a pravidiel, tak budú spasenými. Tak sme sa vrátili do starej zmluvy, kde farizeji a zákonníci nakladali ťažké požiadavky na človeka, čo musí robiť, aby získal spásu, ale takto spásu nikto nedosiahol

Mt 23:4: “Farizeji zväzujú ťažké bremená a nakladajú ľuďom na plecia, ale sami nechcú ich pohnúť ani prstom.”

Odvráťme sa od tohto učenia, ktoré nie je evanjeliom. My musíme pevne stáť vo viere v Krista a len v tejto viere a to bez našich snažení a skutkov. Tie prídu až z viery a prídu iné a inak, ako by sme si mysleli.

Amen…