Likvidácia starého Izraela a likvidácia dnešnej Európy

Ježiš povedal Izraelitom:

Mt 21:43: “Preto vám hovorím, že odníme sa vám kráľovstvo Božie a dá sa národu, ktorý bude prinášať jeho ovocie.”

Kto je tým národom, ktorý bude prinášať ovocie? Sú to národy pohanské, ktoré Boha nepoznali. Boh dal Izraelu vymoženosť, že mohli spoznať Boha. Mali byť svetlom medzi národmi, boli umiestnení na križovatku troch svetadielov – Afriky, Ázie a Európy. Mali zvestovať Boha okolitým národom, ale úplne v tomto poslaní zlyhali. Oni si svoju vieru chránili až tak, že sa odmietali stretávať s inými národmi, nesmeli za jedným stolom jesť s pohanmi.

Boh dal židom desatoro, ktoré má každý človek vpísané do srdca. Oni ho ako jediný národ, mal napísané na kamenných doskách. Dostali predpisy o Bohoslužbe, dostali knihu práva, čo bolo v tom čase veľkým pokrokom, mali sudcov a trestný poriadok. Ibaže sa od Boha odvrátili, vytvorili si vlastné náboženstvo a Boha nechceli počúvať. Preto zabíjali prorokov, ktorí prinášali zvesti o Božej nespokojnosti. Pán Ježiš židom hovorí:

L 11:46-48: “Aj vám beda, že neznesiteľné bremená uvaľujete na ľudí, a sami sa tých bremien nedotýkate ani len prstom. Beda vám, že prorokom staviate náhrobky, a vaši otcovia ich pomordovali. Ste teda svedkami (proti otcom), ale súhlasíte so skutkami svojich otcov, že oni ich totiž pomordovali, a vy staviate im náhrobky.”

Boh dal vieru pohanom, nám, hlavne Európe, ktorá bola jej ochrancom. Ale rovnako ako židia, aj Európania vieru začali deformovať. Cirkev sa spojením s Rímom po roku 300, stáva mocenskou štruktúrou, kde vypadáva evanjelium – dobrá správa. Miesto evanjelia, ktoré je zdarma, nastupuje spása zo skutkov, kde cirkev na ľudí nakladá ťažké bremená, ktoré im miesto radosti zo spásy, prináša strach o spásu. Nie je divu, že verš ktorý Pán dáva židom, začína platiť aj na cirkev:

Aj vám beda, že neznesiteľné bremená uvaľujete na ľudí, a sami sa tých bremien nedotýkate ani len prstom.

Aby sa ľudia zbavili záťaže cirkvi, snažili sa jej nejako zbaviť. Hlavne posledných 300 rokov, bolo obdobím veľkého odpadu od Boha. Je nesporné, že cirkev v tom zohrala dôležitú rolu. I keď prebehlo obdobie reformácie, ktorá opäť odhalila evanjelium milosti, aj v tomto prúde sa odpadá ku skutkárstvu a ťažkým nákladom na ľudí. Človek sa nestáva veriacim tak, že chodí do kostola. Človek sa stáva veriacim až novým narodením. Preto je evidentné, že len málo ľudí bolo v cirkvi znovuzrodených, inak bola cirkev využívaná na ciele ovládnutia más. A preto sa Európan chcel oslobodiť spod jarma cirkvi.

Tak sa stalo to isté Európe, čo aj Izraelu. Dnes Európa krváca. Migrantská kríza je jasnou likvidáciou Európskych národov. Chudoba v Afrike by sa dala vyriešiť behom dňa, temným silám však nejde o budovanie Afriky, lež o likvidovanie Európy. Je to žiaľ spôsobené odozvou Európy na Boha. Pán Ježiš vidí koniec Izraelského národa nad ktorým plače, doslovne mu tečú slzy, keď hovorí:

L 13:34: “Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli posielaní k tebe, koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliepka svoje kuriatka pod krídla! A nechceli ste.”

Toto isté, sa ako cez kopirák dnes uplatňuje na Európu. Ako keby Boh dnes hovoril Európe:

Európa, Európa, koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliepka svoje kuriatka pod krídla! A nechceli ste.

Európa Boha odmietla! Vrátila sa k starej viere. Viere vo východné náboženstvá, k filozofii, ezoterike, okultizmu, starým vieram úcty k prírode ktorá je stvorená Stvoriteľom, k viere v rôzne bájky, ako je UFO, evolúcia, heliocentrický pohanský systém vesmíru, k reinkarnácii.

Pán predpovedá skazu Izraelcov, likvidáciu ich chrámu, vyhnanie národa z vlastnej krajiny, rozprášenie židov do celého sveta bez vlastnej zeme. Ak si Európa myslí, že v jej prípade to skončí inak, veľmi sa mýli. Tak ako Izraelci odpadli od Boha a vytvorili si svoje náboženstvo a boli rozprášení, tak isto skončí aj krajina, ktorá dostala od Boha dôveru a sklamala. Ježiš hovoril Izraelským to, čo sa dnes vzťahuje na nás:

L 19:42-44: “Ó, keby si v takýto deň poznala aj ty (Európa), čo ti je ku pokoju; ale je to teraz skryté pred tvojimi očami; lebo prídu na teba dni, že ťa tvoji nepriatelia oboženú valom a obkľúčiac, zovrú zo všetkých strán a zrovnajú ťa so zemou, i tvoje deti, a nenechajú v tebe kameň na kameni, pretože si nepoznala čas svojho navštívenia.”

Prečo Európa sa nechce k Bohu vrátiť? Pretože ľudia milujú hriech. A opäť ten istý scenár, ako v prípade židov. Kristus prišiel na svet, ako svetlo, ako jediná PRAVDA, ale ľudia nechceli poznať pravdu, nechceli vedieť o Bohu, lebo milovali tmu, temnotu, hriech.

Aj dnes mnoho ľudí si myslí, že sa ubráni nasledujúcemu trestu, ktorý si sami zapríčinili. Ale ako, keď systém, ktorý ich ovláda a ničí, nechcú opustiť, pretože na jednej strane ho nenávidia, na druhej strane mu zobú z ruky. Mnohí novopohania hovoria o prírode a Európskom bohatstve krásy prírody – ale nikdy sa do prírody nepresťahujú, neopustia svoj svet áut, mobilov, TV, počítačov, vymožeností moderného sveta. Nepriateľ toto dobre vie a preto ľudí drží v neustálom šachu. Európania chcú a túžia byť slobodní, ale vedome sa nechávajú zotročovať. Aby mali hojnosť, aby boli obklopení nepotrebnými vecami, potrebujú peniaze, preto pracujú dlhé hodiny, starosť o deti nechávajú na štát, školu, kde sa učí to, čo vlády chcú. Aby si mohli HNEĎ kúpiť veci po ktorých túžia, vezmú si pôžičky od nepriateľkých bánk, ktoré ich zotročia. Miesto šetrenia, sa chytili na lep – všetko mať hneď a preto siahnu po banke. Ľudia tohto veku sú otroci bez gule na nohe, ale s pôžičkou na krku. To je tá tma, ktorú ľudia milujú. Napriek tomu že ľudí systém zotročuje, dáva im to aj niečo málo slastí a len kvôli malej slasti, obetujú svoje životy. Boha odmietajú, ktorý im tieto zlé a zakázané veci odopiera – kričia – choď preč od nás, neexistuješ! Pán to zhŕňa v tomto verši takto:

J 3:19: “A v tom je súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.”

Je možná ešte nejaká záchrana pre národy Európy? Európa sa hrdí bohatstvom, znalosťami, kultúrou ktorú vybudovala, ale to všetko je preč! Prichádza nová doba, ktorá týmto opovrhuje. A Boh to predpovedá, keď hovorí:

Jr 49:4-5: “Čo sa honosíš údoliami, hoci je bohaté tvoje údolie, ty neposlušná dcéra (Európa), ktorá si dúfala vo svoje poklady vraviac: Kto ma smie napodobniť? Ajhľa, ja privediem na teba hrôzu zo všetkých strán – znie výrok Pána, Hospodina mocností.”

Toto sú varovania, ktoré majú ale aj opačný efekt, pod podmienkou, ak sa Európa k Bohu navráti. Ale ako sa pozeráme na politikov tohto času, miesto pokory pred Bohom, miesto sklonenia kolien, sa chvastajú sami sebou, pričom si nakradli majetkov na úkor zbedačených národov a slúžia temným mocnostiam, proti svojmu ľudu. Prorok miesto politikov k nám hovorí:

Oz 6:1: “Poďte, vráťme sa k Hospodinovi. On nás roztrhal, On nás aj uzdraví. On nás zbil, On nás aj obviaže.”

A inde:

Dt 30:2-3,7: “A keď sa navrátiš k Hospodinovi, svojmu Bohu, a budeš i so svojimi deťmi celým srdcom a celou dušou poslúchať Jeho hlas, vtedy zmení Hospodin tvoj údel, zmiluje sa nad tebou. Potom Hospodin položí všetky kliatby na tvojich nepriateľov a na neprajníkov, ktorí ťa prenasledovali.”

Toto je cesta a záchrana pre Európu, ale žiaľ, ako sa pozeráme okolo seba, táto cesta je zatarasená svojvoľnými ľuďmi, ktorí Boha nenávidia, lebo sú špatní do morku kostí, i keď vo svojich očiach sa javia ako dobrí a spravodliví ľudkovia. Každým dňom preto budú trpieť a budú vidieť, ako Boh dovolí tú najstrašnejšiu vec – likvidáciu desatora!

V praxi to znamená toto:

– Milión bohov, vier, názorov, falošných právd, falošných učiteľov, zvodcov siekt.
– Žiadne voľné víkendy a zvlášť nedele, ktoré boli oddelené pre Boha. Ľudia budú pracovať až tak, že nebudú vedieť aký deň je, ako sa pracovalo nepretržite v starom pohanskom Egypte, kde sa rátali len mesiace, lebo dni boli všetky pracovné.
– Rodina bude likvidovaná, budú odoberané deti, rodina bude zosmiešňovaná a prenasledovaná.
– Zelenú dostane perverznosť, úchylnosť, homosexualita, pedofília. Takí, ktorí týmito úchylkami budú trpieť, budú vládnuť nad tými, ktorí žijú morálne, ktorí majú rodiny a budú ich tyranizovať
– Otec a Matka budú nikým, starcami, ktorých je potrebné niekam odpratať, najlepšie im pichnúť injekciu smrti. Dôchodcov svet nepotrebuje a preto ako v starom Ríme, môže žiť na dôchodku len ten, kto na to bude mať peniaze, kto nebude mať, bude lepšie ho usmrtiť.
– Lekárska starostlivosť bude len pre bohatých. Chudobní budú využití len ako otroci – pokiaľ budú vládať pracovať, nech pracujú, ak nebudú vládať, zbytočne ich liečiť, treba sa ich zbaviť
– Kradnutie bude cnosť, keď tí, ktorí majú viesť krajiny, vlastné krajiny budú ožobračovať, z vlastného národa budú robiť kolóniu bezdomovcov a takých, ktorí budú žiť z výplaty do výplaty, neustále zväčšujúc svoje dlhy
– Smilstvo, pornografia, rozvodovosť, bude tiež brané ako niečo normálne, práve opak týchto vecí bude sa brať ako niečo špatné. Preto všade je potrebné dávať nahé ženy, nahé reklamy, nahé fotografie, aby muži lačneli za cudzími ženami, nevážili si svoje manželky a ohliadali sa po iných ženách, čím sa rozvrátia rodiny a deti. Tak budúca generácia, bude o malička trpieť v rozvrátených rodinách, odkázaná na štátny dozor, ktorý bude deti formovať namiesto rodičov podľa svojho temného a zvráteného programu
– Samotné deti budú vraždené najprv ako plody v maternici, potom ako novorodeniatka, potom aj ako väčšie, pretože sa ustanoví hranica, dokedy bude možné sa dieťaťa zbaviť ako niečoho nepotrebného, ako veci, ktorá vytvára zbytočne veľký rodinný rozpočet.

Ak sa vám zdá, že mnohé z týchto vecí už prebiehajú, máte úplnú pravdu. To je znak toho, že desatoro je a bude viac a viac ničené do doby, kedy ľudia úplne nespadnú na dno a nezačnú volať k nebesiam.

Reklamy