Deklarácia biblických kresťanov spísaná v Nashville o sexualite. Katolícka cirkev nielenže v tejto veci mlčí, ona zakrýva hriechy svojich kumpánov

Ak by katolícka cirkev bola cirkvou Kristovou, už dávno by bránila učenie Písma a učenie Ježiša Krista a to ohľadom nemorálnosti vo svete, zvlášť sexuálnych do neba volajúcich hriechov, ktoré prekonávajú Sodomské hriechy. Ale ako hovoril sám Pán, vo svete bude cirkev pravá, ktorá seje dobré semená skrze Slovo Božie a bude tu cirkev falošná, ktorá bude siať burinu medzi národmi, neposlúchajúc Slovo Boha. Katolícka cirkev sa nielenže nepostavila na obranu Boha a Jeho slova, ktoré jasne hovorí o homosexualite, o perverznosti a zvrátenosti – ona tieto veci dokonca zatajuje. Mnohí kňazi sú dnes stíhaní pre pedofíliu, kde sa v Rímskej cirkvi vytvorili celé gangy takýchto ľudí, ktorí pod rúškom náboženstva a svätosti, zvádzali deti k nemravnosti. Mnohí iní kňazi sa verejne priznávajú k homosexualite a iným úchylkám, pritom dnešný pápež František (a nielen on, ale aj predošlí pápeži) nielenže mlčí, on dokonca tvrdí, že nie je kompetentný, aby súdil hriešnikov, použijúc citát z Písma – kto som ja, aby som súdil. Pritom Pán Ježiš zanechal cirkvi Ducha Svätého, o ktorom písmo hovorí, že prišiel na svet preto, aby usvedčoval ľudí z hriechu, čo pápež František a Rímska kúria nekoná. Preto v Nashville vydali kresťania – ktorí sa hlásia k viere skrze neomylné Písmo a nie skrze ľudskú hriešnu autoritu – deklaráciu, dokument, prehlásenie, o sexualite, ktorá je dnešnou dobou ničená, pokrivená, prekrúcaná. Tu predkladáme na neradosť liberálov 14 bodov tohto dokumentu v slovenčine…

Článok 1

Vyznávame, že Boh stvoril manželstvo ako zmluvný, pohlavný a doživotný zväzok medzi jedným mužom a jednou ženou, teda manželom a manželkou, s cieľom splodenie potomstva. Tento zväzok má byť obrazom zmluvnej lásky medzi Kristom a jeho nevestou – cirkvou.

Odmietame tvrdenie, že Boh stvoril manželstvo ako vzťah homosexuálny, polygamný (mnohomanželský) či polyamorný (viac milencov naraz). Taktiež odmietame, že manželstvo je iba ľudská zmluva, a nie zmluva uzavretá pred Bohom.

Článok 2

Vyznávame, že Božia vôľa, zjavená pre všetkých ľudí, je pohlavná zdržanlivosť (čistota) mimo manželstva a vernosť v manželstve.

Odmietame tvrdenie, že akákoľvek náklonnosť, túžba či oddanosť ospravedlňuje pohlavný styk pred manželstvom alebo mimo neho, či ospravedlňuje akúkoľvek podobu pohlavnej nemravnosti.

Článok 3

Vyznávame, že Boh stvoril Adama a Evu na svoj obraz ako prvé ľudské bytosti, ktoré sú si rovné pred Bohom ako osoby, avšak s rozdielnym pohlavím, ako muž a žena.

Odmietame tvrdenie, že Bohom ustanovené rozdiely medzi mužom a ženou spôsobujú ich nerovnosť v dôstojnosti či hodnote.

Článok 4

Vyznávame, že Bohom ustanovené rozdiely medzi mužom a ženou vyjadrujú pôvodný Boží stvoriteľský zámer a majú byť ľuďom k dobru a k prospechu.

Odmietame tvrdenie, že tieto rozdiely sú následkom pádu či predstavujú tragédiu, ktorú je nutné prekonať.

Článok 5

Vyznávame, že rozdiely v rozmnožovacom ústrojenstve muža a ženy sú neoddeliteľnou súčasťou Božieho zámeru pre sebapoňatie človeka ako muža a ženy.

Odmietame tvrdenie, že telesné odchýlky alebo psychologické stavy, rušia Bohom určenú väzbu medzi biologickým pohlavím a sebepoňatím človeka ako muža a ženy.

Článok 6

Vyznávame, že ľudia, ktorí sa narodili s telesnou poruchou pohlavného vývoja, sú stvorení na Boží obraz a majú rovnakú dôstojnosť a hodnotu ako ostatné ľudské bytosti. Náš Pán Ježiš o nich hovorí ako o “eunuchoch, ktorí sa už takto narodili z matkinho lona”. So všetkými ostatnými sú pozvaní, aby sa stali vernými nasledovníkmi Ježiša Krista a prijali svoje biologické pohlavie, nakoľko je možné ho zistiť.

Odmietame tvrdenie, že nejednoznačnosť vo vzťahu k biologickému pohlaviu človeka, mu bráni žiť plnohodnotný život v radostnej poslušnosti Kristovi.

Článok 7

Vyznávame, že sebapoňatie človeka ako muža a ženy, má byť vymedzené Božím svätým zámerom vo stvorení a spasení, ako to zjavuje Písmo.

Odmietame tvrdenie, že prijatie homosexuálneho alebo transsexuálneho sebapoňatia, je v súlade s Božím svätým zámerom vo stvorení a spasení.

Článok 8

Vyznávame, že ľudia, ktorí prežívajú pohlavnú príťažlivosť k rovnakému pohlaviu, môžu skrze vieru v Pána Ježiša Krista, viesť plnohodnotný a bohatý život, ktorý sa páči Bohu, ak – ako aj ostatní kresťania – žijú v čistote a nie v nemorálnych zväzkoch.

Odmietame tvrdenie, že pohlavná príťažlivosť k rovnakému pohlaviu, je súčasťou prirodzeného dobra obsiahnutého v pôvodnom stvorení, alebo že táto príťažlivosť znemožňuje človeku prístup k evanjeliu.

Článok 9

Vyznávame, že hriech deformuje pohlavné túžby tým, že ich odvádza od manželskej zmluvy smerom k pohlavnej nemravnosti. Táto deformácia zahŕňa ako heterosexuálnu, tak homosexuálnu nemravnosť.

Odmietame tvrdenie, že pretrvávajúca túžba po pohlavnej nemravnosti, ospravedlňuje nemravné pohlavné správanie.

Článok 10

Vyznávame, že schvaľovanie homosexuálnej nemravnosti alebo transsexuality je hriechom a že takéto schvaľovanie predstavuje zásadnú odchýlku od verného kresťanstva a jeho svedectva.

Odmietame tvrdenie, že schvaľovanie homosexuálnej nemravnosti alebo transsexuality je morálne neutrálna otázka, na ktorej sa inak verní kresťania môžu, ale nemusia zhodnúť.

Článok 11

Vyznávame, že máme neustálu povinnosť hovoriť pravdu s láskou vrátane situácií, keď hovoríme k niekomu alebo o niekom ako o mužovi a žene.

Odmietame tvrdenie, že máme akúkoľvek povinnosť hovoriť takým spôsobom, ktorý zneucťuje Boží zámer stvorenia človeka k jeho obrazu ako muža a ženy.

Článok 12

Vyznávame, že Božia milosť v Kristovi poskytuje ako milosrdné odpúšťanie, tak premieňajúcu moc a že toto odpustenie a moc uschopňuje Ježišovho učeníka k tomu, aby umŕtvoval hriešne túžby a žil spôsobom prinášajúcim česť Pánovi.

Odmietame tvrdenie, že Božia milosť v Kristovi nie je dostatočná pre odpúšťanie všetkých pohlavných hriechov, alebo že táto milosť neposkytuje moc k posväteniu každého veriaceho, ktorý je zvádzaný pohlavným hriechom.

Článok 13

Vyznávame, že Božia milosť v Kristovi umožňuje hriešnikom zriecť sa transsexuálneho sebapoňatia a skrze Božiu zhovievavosť prijať Bohom určenú väzbu medzi biologickým pohlavím človeka a jeho sebapoňatím ako muža alebo ženy.

Odmietame tvrdenie, že Božia milosť v Kristovi schvaľuje sebapoňatie, ktoré je v rozpore s Božou zjavenou vôľou.

Článok 14

Vyznávame, že Ježiš Kristus prišiel na svet, aby zachránil hriešnikov, a že skrze Kristovu smrť a zmŕtvychvstanie je odpustenie hriechov a večný život dostupný každému človeku, ktorý robí pokánie zo svojich hriechov a verí jedine v Krista ako Spasiteľa, Pána a svoj najväčší poklad.

Odmietame tvrdenie, že Božia ruka je príliš krátka, aby zachránila alebo dosiahla ktoréhokoľvek hriešnika.