Příležitosti k využití Boží Moci (Puritáni)

Jakmile si uvědomíte, že váš život řídí všemohoucí Bůh, přestanete si dělat starosti s tím, jak bojovat se svými nepřáteli. Žádný útok není tak silný, aby Boha přemohl, a nic nemůže prorazit vaše frontové linie bez jeho svolení.

Ďábel byl dost prohnaný na to, aby požádal Boha o odstranění ochranného plotu kolem Joba ještě předtím, než na něj zaútočil. Lidé si však obecně nejsou Boží moci příliš vědomi. Jejich vlastní duchovní slepota je svádí k předpokladu, že útok na věřícího je veden proti pouhému člověku. Je možné, že si nevidí dál než na špičku nosu, a přesto se vrhají střemhlav proti svatému v očekávání, že sním rychle skoncují. Nevědí, že vojenské zálohy vysílané na jeho obranu jsou nevyčerpatelné – protože zásobovací trasy z nebes nemůže zatarasit nikdo jiný než sám Bůh.

Egypťané si mysleli, že chytili Izraelce do pasti, když je viděli pochodovat slepou uličkou k moři. „Zavřela se nad nimi pustina,” chvástal se faraón (Ex 14,3). A skutečně by tomu tak bylo, nebýt toho, že zasáhla Boží moc a ze situace je bezpečně vyvedla. Dané nebezpečí však sotva pominulo, když se náhle ocitli na poušti a neměli nic jiného než střechu nad hlavou. Přesto zde žili čtyřicet let, aniž s někým obchodovali či obdělávali půdu nebo aniž museli žebrat či okrádat okolní národy.

Co by všemohoucí síla neudělala pro to, aby nás ochránila před hněvem a mocí našich nepřátel, ať už lidí nebo démonů? Písmo překypuje záznamy o naprosté Boží dostatečnosti. Stejně jako stála jeho moc mezi Izraelci a Egypťany, pochodovala i s Jozuem kolem Jericha a postavila se Goliášovi v údolí Éla. Tatáž moc pak vyhnala nečistého ducha z démonizovaných obyvatel Gadary a vrátila život synovi jedné vdovy.

Je snad dnes jeho moc slabší anebo jsou naši nepřátelé silnější? Jistěže ne, i když se hříšní lidé v dnešní době zdají být smělejší než nepřátelé svatých za starých časů. Ti tehdy občas uprchlí, jakmile se Bůh objevil uprostřed svého lidu. Dnes by mnozí lidé raději připsali svou porážku samotnému Satanovi, než by uznali, že v ní má prsty Bůh. Útěchou vám může být vědomí, že Bůh miluje své svaté natolik, že za ně dá bez váhání jako výkupné celé národy, pokud to jeho prozřetelnost uzná za vhodné. Právě tak roztrhl lůno Egypta, aby zachránil život svému dítěti Izraeli (Iz43,3).

Neustálé projevy Boží moci v zájmu jeho dětí ostře kontrastují s bezmocným stavem těch, kdo jsou bez Krista. Všemohoucí Boží síla je vybraný pokrm. Stejně jako jej předložil Abrahamovi a Mojžíšovi, nabízí ho Bůh v každé době i všem dalším svatým. A zatímco oni se mohou dosyta najíst, bezostyšný hříšník chodí žebrat. Možná nemá k vlastní spotřebě víc než pouhou kapku nebeské moci. Bůh hříšníky prostřednictvím svého služebníka Izajáše varuje: „Hle, moji otroci budou jíst, ale vy budete hladovět, hle, moji otroci budou pít, ale vy budete žíznit.” (Iz 65,13)

Bůh je všemohoucí, aby odpustil, ale nepoužije svou moc v zájmu nestoudného hříšníka. Je schopen zachránit a pomoci, když je třeba. Jak ale můžete čekat, že vám pomůže, pokud jste nečinili pokání? Stejnou moc, kterou vynakládá na záchranu věřících, Bůh použije i pro vaše zatracení, protože se zavázal přísahou, že zničí každou nekajícnou duši.
Jakým opiátem kropí Satan polštáře neobnovených lidí? Jak mohou tak tvrdě spát, když byli varováni před důsledky rozhodnutí ignorovat milostivé Boží ultimátum? Hříšníku, Satan tě možná navede, abys předpokládal, že odmítnutí podmínek Božího milosrdenství vyžaduje moudrost nebo odvahu, ale ve skutečnosti jde o vrcholný skutek bláznovství. Tvůj věčný úděl spočívá v Bohu. Pokud se s ním nevypořádáš nyní, budeš se mu muset zodpovídat později. Pamatuj si jedno: „Je hrozné upadnout do rukou živého Boha.” (Žd 10,31)
A co se týče tebe, křesťane, posiluj se vědomím, že se k tobě silná Boží paže nenatahuje v hněvu, ale v lásce. Stejnou vírou, jaká uznává Boží existenci, věř i tomu, že jeho všemohoucí síla je tvým spolehlivým přítelem. Zkoušce ji můžeš podrobit v následujících situacích.

1. Když vás tíží hřích

Můžete si být naprosto jistí, že žádný hřích nemá takovou moc, aby přemohl Boží sílu. Jeden Všemohoucí je víc než mnoho „mohoucích”! Bůh opakovaně dokazuje, jak dychtivě vás touží vysvobodit. Když ho jeho lid vyprovokuje hříchem až do krajnosti, co udělá? Dá mu nádherné zaslíbení! „Nevykonám svůj planoucí hněv,” prohlásí. A proč ne? „… protože já jsem Bůh, a ne člověk.” (Oz 11,9) Jako by tím řekl: „Ukážu vám všemocnost svého milosrdenství!”

Kdo může pochybovat o Boží všemohoucnosti? Víme, že má moc odpustit, pokud se pro to rozhodne. Ještě větší útěchu však věřícímu skýtá skutečnost, že odpuštění je zakotveno v Boží smlouvě. Stejně jako Boha nemůže k něčemu zavázat nikdo jiný než on sám, nikdo nemůže tento jeho vlastní závazek porušit. Jak Bůh sám říká: „… [jsem] připraven mnoho odpustit.” (Iz 55,7) Jinými slovy: „Utopím vaše hříchy ve svém milosrdenství a raději obětuji všechno, co mám, než aby se říkalo, že mé dobro bylo přemoženo vaším zlem.”
Když vás tedy Satan vyděsí svými hrozivými obviněními v duši, můžete s důvěrou říci: „Nikdo jiný než Bůh mě nemůže ospravedlnit. On zaslíbil, že obnoví můj život, pokud se mu poddám. Porušil snad někdy svůj slib? Proto se mu zavazuji jako věrnému Stvořiteli.”

2. Když vás přemůže pokušení

Pokud se bojíte, že jednoho dne podlehnete pokušení, chopte se hned teď Boží síly, abyste mu mohli odolat. A věřte, že v den zkoušky zvítězíte. Bůh vás bedlivě sleduje, když bojujete v údolí; vaše úzkostné volání ho nutí dát se do běhu. Podobně Hospodin vysvobodil Jóšafata volajícího o pomoc ve chvíli, kdy byl obklopen nepřáteli (2Pa20). Boží pomocí si můžete být jistí úplně stejně jako on, když vás někdo nebo něco přitlačí ke zdi. Často Bohu připomínejte jeho zaslíbení: „Hřích nad vámi nebude panovat.” (Ř 6,14)

Ačkoli se slovo všemohoucí ve výše uvedeném verši nevyskytuje, dané a každé další zaslíbení je nepřímo naznačuje. Recitujte tento verš své duši: „Hřích nad tebou nebude panovat, říká Bůh všemohoucí!” Pokud máte v tomto atributu najít útočiště, musíte zůstávat v jeho stínu. K čemu nám bude dobrý stín pevné skály, jestliže se posadíme na slunce? Neboli pokud opustíme Boží ochranu a odvážíme se vejít do žáru pokušení, nemělo by nás překvapit, když naše víra ochabne a my klopýtneme a upadneme do hříchu. Sami o sobě jsme slabí; naše síla spočívá ve skále Boží všemohoucnosti. A právě ta by měla být naším trvalým příbytkem.

3. Když vás zmáhají křesťanské povinnosti

Možná vám připadá, že povinnost vašeho povolání je pro vaši slabou víru příliš
těžká. Hledejte sílu u Pána. Když už vás práce nebaví a máte jako Jonáš chuť utéct, povzbuďte se Božími slovy ke Gedeónovi: „Jdi v této své síle… Což jsem tě neposlal?” (Sd6,14) Když se pustíte do díla, k němuž vás Bůh povolal, využijete tak jeho úlu pro sebe; když ale od své práce utečete, Boží síla se obrátí proti vám. Bůh na vás sešle tu či onu bouři, aby přivedl svého zběhlého služebníka zpět domů.

Jste povoláni trpět? Netřeste se strachy. Bůh zná meze vaší síly. Dokáže rozložit břemeno, které vám vložil na ramena, tak rovnoměrně, zeje sotva pocítíte. To ale není všechno. Neustále vás sleduje svým pozorným zrakem, a když zavrávoráte, chytí vás – i s vaším břemenem – a odnese vás do cíle, schoulené v náruči jeho zaslíbení: „… věrný je však Bůh, který vás nenechá zkusit více, než snesete, ale se zkouškou dá i východisko…” (1K10,13) Jak se můžete strachovat, když jste zaštítěni jeho smlouvou? Váš nebeský Otec o vás touží pečovat natolik, že když nesměle požádáte o ždibíček pokoje a radosti, chce, abyste doširoka otevřeli ústa, aby je mohl po okraj naplnit. Čím častěji ho žádáte, tím lépe; a čím víc žádáte, tím víc ho to těší.

Prozkoumejte teď rychle své srdce jeden kout po druhém a shromážděte všechny své slabosti na jednu hromadu. Pak je předložte Všemohoucímu jako vdova, která postavila prázdné nádoby před proroka. A očekávejte zázračné vysvobození z neomezených Božích zdrojů, z nichž by se daly naplnit i další nádoby, které byste přinesli.

Bůh má dost síly na to, aby dával, ale nemá dost síly, aby někomu něco upřel. V tom je Všemohoucí (a říkám to se zbožnou úctou) slabý. Dokonce i dítě, ten nejslabší člen jeho rodiny, které jen zašeptá „Otče”, dokáže Boha přemoci. Nikdy nedopusťte, aby vám slabá víra zabránila pobývat v jeho přítomnosti. Bledý obličej a propadlé tváře vaší víry, lásky a trpělivosti probudí v Božím srdci milosrdenství a stanou se pádným důvodem, aby vám pomohl.