Čo keby vianoce neboli? Radosť pre inovercov a mnohé kresťanské sekty!

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo by sa stalo, keby neboli Vianoce? Zmenilo by sa niečo v vašom živote? Možno, že niektorí z vás by boli radi, keby Vianoce neboli. Boli by ste zbavení rôznych starostí a útrat, ktoré okolo Vianoc máte.

Niektoré extrémne sekty by sa tiež potešili, pretože sa desia vianoc. Diabol im nahovoril, že vianoce vychádzajú z pohanstva. Boja sa v najtemnejších dňoch zasvietiť svetlo Kristovho narodenia. Naopak – Kristus zasvietil sám svetlo do nášho temného sveta. Vianoce sú sviatkom narodenia Krista, ktorý požehnával tieto sviatky veľmi mocne v celých dejinách kresťanských národov, nedalo by sa spísať počet udalostí, ktorými Boh požehnal túto udalosť. Ale dnes prichádza odpad od kresťanstva a preto nie je divu, že pohania opäť začínajú oslavovať Saturnálie, sviatok, ktorý vianoce totálne zničili, o tomto sviatku sme sotva čo v dejinách Európy počuli. Ale vďaka postupnému odpadávaniu, sa opäť diabol začína vystrkovať aj za podpory takzvaných kresťanov, ktorí na radosť temných síl, nielenže vianoce prestali sláviť, oni im začali robiť aj zlé meno, odhovárajú ľudí od pripomínaní si vianoc, pripomínaní si narodenia Krista.

Tento sviatok pozná celý nekresťanský svet, ako jeden z najväčších kresťanských sviatkov. Je len prirodzené, že nekresťanom sú vianoce nielen ukradnuté, ale mnohé náboženstvá z nich majú posmech a tak sa takzvaní kresťania stavajú na stranu temna proti svetlu mysliac si, že slúžia Bohu, pritom slúžia démonom. Akí chudobní duchom a úbohí sú títo pomýlení ľudia?!

Je pravdou, že vianoce sa stali v bezbožnej Európe dnes iba komerčným sviatkom, ktorý sa zameral na materializmus, kupovanie darčekov, kde sa človek doslova s vyplazeným jazykom dovlečie k štedrému stolu po tom, ako sa pachtil posledné dni za darčekmi, upratoval, piekol či varil.

Lenže Vianoce nie sú sviatkami zháňania, upratovania, pečenia a varenia. Dejiny našej Európy ukázali, že kedysi tu žili zbožní ľudia, ktorí sa tešili z príchodu Pána. Čo by sa stalo, keby sme vianoce dnes nemali?!

1. Bez Vianoc by sme nemali prekrásne kresťanské piesne, básne a koledy. Vianoce sú časom spevu a radosti, z radosti nad narodením sa Spasiteľa. Aj ľudia, ktorí boli postavení proti kresťanskej viere v Európe (mnohí slobodomurári) čo boli skladateľmi, zložili v moci Ducha Svätého krásne piesne a symfónie. Je to Boh ktorý riadi dejiny a On nakláňa srdcia ľudí tak, ako chce.

2. Bez Vianoc by sme nemali stromček, ani vianočné ozdoby. Pohania v čase Saturnálií obetovali zvieratá, väzňov, zajatcov, ba i deti, ktorých lebky vešali na stromy ako ozdoby. Dnes keď miesto ľudských hláv na stromčeku vidíme vianočné gule, povieme si – Ďakujeme Ti Pane – že si svet vytrhol z tak príšernej temnoty. 

V Európe bol stromček výlučne spojený s oslavami narodenia Krista. Nikto iný sa nenarodil z panny, aby zomrel na dreve kríža za naše hriechy.

3. Vianoce kresťanom pripomínajú, že sú Božími deťmi pretože dostali nezaslúžený dar – dar spásy, ktorý sa nedá kúpiť, alebo inak získať, len z milosti Boha. Pod stromček sa preto dávajú darčeky, ktoré by sa mali prijímať s úctou a vďačnosťou, rovnako tak, ako sa prijíma Boží dar v Jeho milovanom Synovi.

Tým potom, ktorí ho prijali a veria v jeho meno, dal moc sa stať Božími deťmi. (Ján 1:12)

4. Cez vianoce sú ľudia naplnení dobrou vôľou, radosťou a láskou. Takmer celý svet je naplnený, aspoň na chvíľu, znášanlivosťou. Ľudia, ktorí spolu neprehodia celý rok ani slovo, si cez Vianoce želajú všetko najlepšie.

Určite si spomeniete na úžasný Boží dar vojakom na fronte v prvej svetovej vojne, kde nepriatelia vyšli zo zákopov a spoločne oslavovali narodenie Krista. Deň predtým po sebe strieľali a teraz sa objímajú, ukazujú si navzájom fotografie svojich rodín, dávajú si darčeky. Ako veľmi zlostný musel byť diabol, ktorý sledoval toto dianie spolu s tými, ktorí vojny plánujú. Kristus spojil ľudí, ktorých temné sily postavili proti sebe.

5. Bez Vianoc by sme nemali pohľadnice, pozdravy, malé pozornosti. Pre chorého a opusteného človeka je to povzbudenie a posila. Práve Ježiš Kristus nás učí, ako žiť v bratskej láske, úcte a pochopení. Ako milovať blížneho, ako aj cudziemu človeku urobiť radosť. Aj dnes ľudia môžu darovať deťom z detských domovov darčeky, ktorí sú tak opustení a potešiť ich srdcia.

6. Vianoce nám pripomínajú zmierenie s Bohom. Nie človek sa chcel s Bohom zmieriť, lež Boh sa sklonil k človeku až tak hlboko, že sa stal dieťaťom, aby priniesol lásku a milosrdenstvo tým, ktorí boli stratení a čakali na večný údel zatratenia. Výkrik Anjela – radujte sa, zvestuje sa vám dobrá novina, narodil sa vám Spasiteľ – je počiatkom zmierenia Boha a človeka, skrze toto dieťa, ktoré vyrastie a obetuje za svet svoju drahú krv, aby ľudia nemuseli odchádzať do večnej záhuby.

7. Napokon, na vianoce si pripomíname to, že bez Spasiteľa by sme boli bez nádeje. Keby zostal Kristus na tróne svojej nebeskej slávy, ľudstvo by naďalej zostalo v hriechu a bez odpustenia.

Vianoce nám pripomínajú evanjelium. V Advente si pripomíname svoju pominuteľnosť a smrť, pripomíname si prvý príchod Pána, ktorý nás vykúpil z moci smrti, diabla a hriechu. V druhom Advente – v druhom príchode, si pripomíname a pripravujeme sa, na posledný súd. Dávna cirkev sa namiesto pohanských opileckých a obžerských dní, pred vianocmi postila celý mesiac, aby zažehnala ducha temnoty, ktorý ovládol tieto najkratšie dni v roku, aby bolo zapálené svetlo, ktoré vyženie všetku temnotu.

Na vianoce hlásame evanjelium:

Pán Ježiš sa narodil preto, aby zomrel za naše hriechy na kríži, aby nás vykúpil od spravodlivého Božieho hnevu. Radujme sa z narodenia Božieho Syna a nášho Spasiteľa. Otvorme svoje srdcia Božiemu Synovi, aby nás uzdravil od sebeckosti, pýchy, očistil nás od hriechov a stal sa Pánom našich životov.

Nájdime miesto v našich srdciach, aby Boh prebýval v našich domovoch, aby sme Krista neodložili do jasličiek, do chlieva, tak, ako tomu bolo v Betleheme. Hľadajme múdrosť, hľadajme Toho, ktorého láska zahŕňa všetkých ľudí, všetky rasy a všetky časy. Len On má liek na trápenie, bolesť a sklamanie.

Pristupujme k Bohu s očakávaním ako naše malé deti, pre ktoré zvlášť vianoce pripravujeme, ktoré s rozžiarenými očami očakávajú tento deň. Pri štredrom stole im povedzme evanjelium, prečo oslavujeme narodenie Krista, kto je Kristus, čo vykonal pre našu spásu.

Vyvarujme sa pohanských zvykov, hádzať orechy do kútov, rozrezávať jablká, dávať peniaze pod obrus, klopkať na drevo, lebo toto je čarodejníctvo a povery. Naopak si s deťmi pripomeňme, aký štedrý stôl pripravil Boh pre nás, keď nám daroval nebo, kde budú ulice celé zo zlata, kde bude Kristus svietiť ako slnko, kde bude rieka života, strom života, ktorého ovocie bude nevyčerpateľné. Vianoce sú len slabým odvarom toho, čo Boh pripravil pre tých, ktorí Ho milujú. 

Tak ako sme my boli deťmi a radovali sa z vianoc, aj my umožnime našim deťom, aby sa rovnako radovali z vianoc, z kolied, zo spevov, z návštevy zboru kresťanov, z pripomienky narodenia Krista Pána. Učme ich o čom vianoce sú, ukážme im temnotu pohanských dní, kde ľudia v najväčšej tme slávili rôzne pohanské sviatky a naučme ich, aby sa stali svetlom sveta, ktoré nemožno schovať po posteľ a povedať – ja vianoce neoslavujem, ako to robia sekty – ale vybavení s celou Božou výzbrojou, vkročme do temných krátkych dní tak, ako Kristus vkročil do temnoty našich sŕdc.

Narodil sa nám Spasiteľ, radujme sa, pretože On je Pánom Pánov a Kráľ Kráľov. On je prvý i posledný, Alfa i Omega.

Amen…

Na motívy zo stránky reformace.cz

Reklamy