Biblické modlitby – Vďačnosť Bohu

Radujem sa v Tebe môj Pane, neprestajne o tebe rozjímam a modlím sa k Tvojmu svätému menu! Neprestávam ti za všetko ďakovať v Kristovi Ježišovi, lebo taká je Tvoja vôľa. Učíš ma, aby som o nič nebol ustarostený, ale vo všetkom s vďačnosťou predkladal Tebe svoje ťažkosti a žiadosti, obracal sa na Teba, v mojich modlitbách a prosbách. Daruj mi Tvoj pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum, aby mi chránil srdce a myseľ v Tvojom Synovi. Ďakujem ti, lebo Ty mi dávaš v silu v tomto biednom živote a víťazstvá v Kristovi Ježišovi! Daruj mi večnú múdrosť, aby som nezabúdal v moci Svätého Ducha všetko vykonávať – či už slovom alebo skutkom – v mene môjho Pána Ježiša Krista, ďakujúc skrze Neho – Tebe – nebeský Otče. Ďakovať ti chcem, celým svojim srdcom za všetko čo pre mňa každodenne činíš, chcem rozpovedať svetu o Tvojich predivných dielach. Zázračne si utvoril tento svet a to prostredníctvom Tvojho milovaného Syna, skrze Neho si nám daroval spásu a večný život, pre Neho si všetko stvoril. Tebe, Trojjediný Bože, buď večná sláva naveky vekov. Amen.

1Te 5:16-18, Fp 4:6-7, 1Kor 15:57, Ko 3:17, Ž 9:2, R 11:36

Reklamy