Nepřítel a jeho ďábelský plán proti slovu Božímu (Puritáni)

Už víte, jaké vedlejší účinky s sebou nese absence Boží zbroje: nevědomost, bezmocnost, odcizení se Bohu a přátelství s hříchem a Satanem. Pokud je tím nejjistějším lékem na tyto patologické neduhy odění se Kristem, proč tolik lidí tuto sladkou léčbu jeho milosti odmítá?

1. Přirozený sklon lidské duše

Když se rozhlédnete kolem a uvidíte, jak je ďáblova říše obrovská a jak malý kousek země obývají křesťanští poddaní neboli jaká spousta vzácných duší padá Satanovi k nohám a jak nepatrný zástup svatých pochoduje pod Kristovou korouhví milosti možná si položíte otázku: „Je peklo silnější než nebe? Jsou Satanovy zbraně vítěznější než Kristův kříž?” Pokud se zamyslíte nad tím, co se vám chystám sdělit, řeknete si, jestli má Kristus vůbec nějaké následovníky.

Každý člověk se rodí v hříchu (Ž51,7). Proto když kníže tohoto světa přistoupí hned zkraje s tou či onou hříšnou nabídkou k mladé duši, nalezne ji neozbrojenou a od přirozenosti již obeznámenou s jeho praktikami. Pokud se duše poddá jeho nadvládě, nezpůsobí to v takovém případě v přirozeně hříšném srdci mnoho povyku. Když však Kristus zahájí tažení na její záchranu, nabídne jí zároveň i dalekosáhlé změny. A sobecká duše, která má obecně ráda věci tak, jak jsou, mu odpoví stejným výsměchem jako vzpurní občané v podobenství:

„Nechceme, aby nad námi tento člověk kraloval.” (L 19,14)

Hlasování je jednomyslné: všechny hříšné touhy se sjednotí proti Kristu a povstanou jako Pelištějci proti Samsonovi, jehož nazvali pustošitelem své země (Sd 16,2324). Kdyby nebyl zasáhl svou milostí Bůh a dané veto nepřehlasoval, celý svět by se ocitl v Satanově područí.

Satanovou kořistí se stávají nevědomé, bezbožné duše, které postrádají sílu i chuť se mu vzepřít. Rodí se uvězněné v hříchu; a pak už jen stačí, aby je Satan v tomto vězení udržel. Když však napadne svatého, jehož svoboda byla jednou provždy vydobyta na kříži, je nucen oblehnout město opevněné branami a závorami. Dříve či později se musí dát ostudně na ústup, aniž byl schopen vytrhnout byť toho nejslabšího svatého ze Spasitelovy ruky. I v těch nejvážnějších sporech se Satanem důvěřujte Bohu, že vás vysvobodí vztaženou paží zjeho područí, a to navzdory veškeré pekelné síle a zuřivosti.

2. Satanova nadpřirozená zášť

Ani na okamžik nepochybujte o tom, že Satan chrlí všechen svůj vztek na ty, kdo milují Boží slovo. Kristovu dobrou zprávu zná ve skutečnosti už hodně dlouho, od samého rozbřesku věků. Opakovaně byl a je svědkem projevů jeho moci a ví, že Pán disponuje arzenálem zbraní a prostředků pro potlučenou duši.

Evangelium svým úplně prvním výpadem otřáslo základy království temnoty a zahnalo pekelné zástupy na útěk. A tak je tomu dodnes. Když se sedmdesát misionářů, pověřených Kristem, vrátilo se zprávou, že si evangelium svou mocí podmaňuje i démony, Kristus odpověděl: „Viděl jsem, jak Satan spadl s nebe jako blesk.” (L 10,1718) V podstatě jim tak řekl: „To, co mi povídáte, pro mě není žádná novina. Viděl jsem, jak byl Satan svržen z nebe. Moc evangelia znám velmi dobře!”

Říkáte si, že se Satan usilovně snaží zbavit moci evangelium, které zbavuje moci jeho? Mnozí, kteří byli kdysi jeho přáteli, nacházejí díky světlu evangelia cestu k pravdě a životu. Díky témuž světlu svatí putují s požehnanou jistotou ke svému věčnému domovu. Nic nedeptá ďábla víc, než když vidí, jak jeho staří kumpáni opouštějí dřívější hříšné požitky a tráví čas studiem Písma. Ví, že svatý, který nezná evangelium, je zranitelný jako vojsko beze zbraní. Proto se snaží buď potlačit Boží slovo pronásledováním, nebo politickými prostředky přesvědčuje lidi, aby se ho sami zbavili.

Právě Boží slovo nás totiž učí, jak si obléknout Krista a jeho ctnosti, abychom byli dobře ozbrojeni. Nikdy si nefanděte tolik, abyste si mysleli, že se bez této drahocenné knihy obejdete. Všichni znáte lidi, jimž stačí vyznávat Krista a vykazovat se pár dary a skutky, aniž si přejí vědět, zda křesťanský život neobnáší víc. Jejich ctnosti umrzají, jakmile na jejich duši udeří zimní vichřice. Ale svatý, jehož duše je chráněna před omylem pravdou evangelia, bude schopný každý Satanův ledový poryv větru odrazit.

Reklamy