Martin Luther – Vzhliadol na poníženie služobnice a Magnificat

Zhliadol na poníženie svojej služobnice. Mocný učinil so mnou veľké veci, a sväté je Jeho meno. L 1, 49

Toto je myšlienka svätej Matky Božej vyjadrená v týchto slovách : Nič nie je moje vo všetkých týchto veciach a veľkých hodnotách, ale Ten, jedine Ten, ktorý robí všetky veci a sám uplatňuje svoju moc vo všetkých, Ten mi učinil takú veľkú vec.

Ja som len dielňa, v ktorej on koná, ale ja som k tomuto dielu ničím neprispela; preto ma nemá nikto chváliť, ani mi preukazovať česť, že som sa stala Božou Matkou; ale Boha a Jeho dielo treba vo mne ctiť a chváliť; stačí, že sa ľudia so mnou radujú a blahoslavia ma, že ma Boh použil na vykonanie takých skutkov vo mne.

Pozri, akým čistým spôsobom zvládla ona všetky veci v Bohu, ako sa nepúšťa do žiadneho diela, neprijíma česť a chválu, ale koná to, čo predtým, kým sa to všetko nestalo, nežiada si viac úcty ako predtým, nevychvaľuje sa, nevystatuje sa, nekričí do sveta, ako sa stala Matkou Božou, nežiada si úctu; ide a pokračuje v domácich prácach ako predtým: dojí kravy, varí, umýva riad, zametá, robí, ako má robiť pomocnica v dome alebo matka domácnosti v drobných, nevýznamných veciach, akoby tie nesmierne veľké veci a prejavy milosti nič pre ňu neznamenali.

Ostatné ženy a susedy ju nepokladajú za nič väčšie ako predtým; ona si to ani nežiada, ostala skromnou občiankou medzi ostatnými nevýznamnými ľuďmi. Ó aké jednoduché, čisté srdce to je! Aké veľké veci sú skryté v takej nenápadnej podobe!

Velebí moja duša Pána

Ajhľa, blahoslaviť ma budú odteraz všetky pokolenia. L 1,48

Pretože Jeho vlastnosťou je, že On pozerá do hĺbky na nepatrné veci, preložil som slovo humilitas takto: ničotnosť, nenápadné, nevýznamné veci; takže Mária chce povedať: Boh zhliadol na mňa, chudobnú, nevýznamnú služobnicu, a bol by si síce mohol nájsť bohatú, vysoko postavenú, šľachtickú, mocnú kráľovnú, kňažnú alebo dcéru veľkých kráľov; bol by si mohol vybrať dcéru takého Annáša alebo Kaifáša, ktorí boli najvyššie postavenými ľuďmi v krajine; ale On uprel svoje čisté, dobrotivé oči na mňa a použil si takú nepatrnú, poníženú služobnicu, aby sa nikto nemohol pred Ním chváliť, že on bol alebo je hodný toho, a aj ja musím vyznať, že je to iba Jeho milosť a dobrota a vôbec nie moja zásluha a dôstojnosť.

Koľko zásluhy a hodnosti jej ľudia pripisujú, toľko hodnoty odnímajú Božej milosti a znižujú pravdu Magnificatu.

Preto kto ju chce správne uctievať, nesmie pozerať iba na ňu, musí ju postaviť pred Boha a ďaleko pod Boha a vždy ju vidieť v pravom svetle poníženosti a pozerať na jej nepatrnosť (ako sama hovorí); a potom obdivovať tú nesmiernu Božiu milosť, ktorá na takú nepatrnú, nízko postavenú ženu zhliada s takou bohatou priazňou, ujíma sa jej a ju blahoslaví.

Takto by si mal byť aj ty pohnutý k tomu, aby si miloval a chválil Boha pre takú milosť a mal by si byť povzbudený k tomu, aby si s dôverou čakal, že ťa všetkým dobrým zaopatrí ten Boh, ktorý na nepatrných, ponížených, nízko postavených ľudí zhliada s takou milosťou, neopovrhuje nimi, aby tak tvoje srdce vo vzťahu k Bohu bolo posilnené vo viere, láske a nádeji. Mária nechce, aby si prichádzal k nej, ale skrze jej ponížený príklad k Bohu.

Reklamy