Slovo sa Telom stalo… Tri zamyslenia k vianociam od Martina Luthera

I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula Ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľahárni pre nich nebolo miesto. L 2, 7

Všimni si, ako nenápadne a jednoducho sa tieto veci odohrávajú na zemi, a v nebi sú predsa pokladané za veľmi veľké. Na zemi sa to deje takto: Tu je jedna chudobná mladá žena, Mária z Nazareta, vôbec nie osobitne uctievaná, ale pokladaná za celkom nepatrnú obyvateľku tohto mestečka. Nikto nezbadá ten veľký div, ktorý ona nosí; aj ona mlčí, nič nepovie, nepovyšuje sa, pokladá sa za celkom nepatrnú v meste. Vydáva sa na cestu so svojím mužom Jozefom. Pravdepodobne nemajú ani slúžku ani sluhu, ale Jozef je pán i sluha, Mária je pani i slúžka v dome, takže opúšťajú dom alebo ho dajú niekomu na starosť.

Evanjelista pripomína, že keď prídu do Betlehema, sú tam ako celkom nevýznamní a nepovšimnutí, že museli nechať miesto iným, že sa nakoniec ubytovali v maštali, že museli prijať spoločné ubytovanie s dobytkom, mať s ním spoločný stôl, spoločnú komoru a miesto na spanie, zatiaľ čo nejeden zlý človek sedel hore v hostinci a dal sa uctievať ako pán.

Vtedy ešte nikto nezbadal a nespoznal, čo koná Boh v maštali, že veľké domy a vzácne komnaty necháva prázdnymi, že ich necháva, aby jedli, pili, zabávali sa; ale tento poklad a toto potešenie im je skryté.

Ó, aká tmavá noc bola vtedy nad Betlehemom, že ľudia nezbadali to veľké svetlo! Ako jasne tu Boh ukazuje, že na Neho nepôsobí žiadnym dojmom to, čo svet je a čo dokáže. A na druhej strane svet dáva najavo, že si nevšíma a nerozumie nič z toho, čo Boh je a čo koná.

——-

Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem VÁM veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán. L 2,10-11

To slovo „VÁM” má v nás prebudiť radosť. Veď s kým to anjel hovorí? S drevom alebo kameňmi? Nie, hovorí s ľuďmi, a to nie iba s jedným alebo dvoma, ale so všetkými ľuďmi. Čo sa máme z toho naučiť? Máme azda i naďalej pochybovať o Božej milosti a hovoriť: zo Spasiteľa sa zrejme môže radovať sv. Peter a sv. Pavel, ale nie ja, veď ja som úbohý hriešnik, a tento skvostný, vzácny poklad sa mňa netýka?

Milý človeče, ak chceš povedať: On mne nepatrí, potom ti aj ja chcem niečo povedať: a komuže potom patrí? Prišiel vari kvôli husiam, kačkám, kravám? Musíš si dobre všimnúť, kto je On. Keby bol chcel pomôcť inému tvorovi, bol by sa stal takým istým tvorom. Ale On sa stal jedine Synom človeka.

A tak teda, kto si ty? Kto som ja? Nie sme my všetci ľudia? Veru sme! Ktože má prijať toto Dieťa, ak nie práve ľudia? Anjeli Ho nepotrebujú, diabli Ho nechcú. Ale my Ho potrebujeme a kvôli nám sa On stal človekom. Preto sa nám ľuďom patrí, aby sme Ho prijali s radosťou, tak ako hovorí anjel: „Narodil sa vám dnes Spasiteľ”.

Nie je to niečo veľké, nádherné, že anjel z neba prináša toto posolstvo ľuďom? A potom sa z toho radujú tisíce anjelov, spievajú a želajú nám, aby sme aj my ľudia boli natešení a aby sme vďačne prijali takú veľkú milosť. Preto treba, aby sme si to slovíčko „VÁM” napísali do srdca ohnivými písmenami a aby sme s radosťou prijali narodenie tohto Spasiteľa.

——-

Nebojte sa. L 2,10

Týmito slovami je naznačené, že tento Kráľ sa narodil pre tých, ktorí žijú v strachu a hrôze a že jedine tí patria do Jeho kráľovstva. Týmto treba kázať, ako anjel kázal chudobným, prestrašeným pastierom: „Zvestujem vám veľkú radosť.”

Táto radosť sa síce ponúka všetkým ľuďom, ale prijať túto radosť sú schopní jedine ľudia s prestrašeným svedomím a so zarmúteným srdcom. Títo – chce povedať Pán – patria ku mne, na nich sa vzťahuje moja kázeň, týmto chcem zvestovať niečo naozaj dobré. Či to nie je veľký div, že táto radosť je najbližšia tým, ktorí pociťujú najväčší nepokoj svedomia?

Svet je veselý a raduje sa, keď má peniaze a majetok, moc a slávu. Ale úbohé, skormútené srdce netúži po ničom inom ako po pokoji a potešení, aby mohlo vedieť, či má milostivého Boha. A táto radosť, z ktorej skormútené srdce získava útechu a pokoj, je taká veľká, že radosť celého sveta sa popri nej rozpadáva na nič.

Preto úbohému svedomiu treba kázať tak, ako tu káže anjel: Počujte ma všetci, ktorí máte úbohé a skormútené srdce, prinášam vám radostné posolstvo. Lebo Boh prišiel na svet a stal sa človekom nie nato, aby vás sotil do pekla, a Jeho ukrižovanie a smrť už vôbec nemala tento cieľ. On prišiel nato, aby ste v Ňom mali veľkú radosť.

Ak chceš Krista správne definovať a primerane opísať, kto a čo On je, všimni si, ako Ho opisuje a definuje anjel, totiž že On je a nazýva sa „Veľká radosť”. Treba sa dobre naučiť a pevne uchopiť túto definíciu. Lebo na tom všetko záleží.

Reklamy