Výzbroj a její různé části (Puritáni)

Všimněte si, jak je křesťanova výbava dostatečná: „Oblečte si celou výzbroj Boží.” (Ef6,11) Když ji svatý nosí, jak má, je výzbroj úplná, a to v trojím smyslu.

1. Všechny součásti společně zakrývají svatého od hlavy k patě, na duši i na těle Duševní síla a tělesné smysly se tak těší božské ochraně.

Žádná část nezůstane obnažená. Jinak by mohl Satanův šíp prolétnout malou skulinkou, podobně jako pronikl otrávený šíp spoji pancíře krále Achaba (1 Kr 22,34).

Pokud je člověk ozbrojen celý s výjimkou oka, Satan může vystřelit zápalnou kouli chtíče právě do tohoto otvoru, a podpálit tak celý dům. Eva jen pohlédla na strom a hned ji v srdci zasáhl otrávený šíp. Předpokládejme, že oko je zavřené, ale ucho naslouchá nevhodné konverzaci. Právě tímto otvorem pak proleze ďábel. Anebo když má člověk dobře střežené všechny smysly, aniž by však věnoval dostatečnou pozornost srdci, záhy ho zradí vlastní myšlenky a předají ho Satanovi do rukou.

Naši nepřátelé jsou na všech stranách, a proto musí být naše zbroj „v pravici i v levici” (2 K 6,7). Apoštol nazval hřích nepřítelem, který nás ovíjí (Žd 12,1). Satan rozděluje pokušení do několika mužstev. Jedno posílá zaútočit zde, další jinde. Čteme o tělesné hříšnosti a duchovní hříšnosti. Zatímco odrážíte pokušení k tělesné hříšnosti, nepřítel už možná vstupuje do vašeho města branou duchovní hříšnosti. „Ale,” namítnete, „mému jednání nelze vůbec nic vytknout.” Dobrá, ale jaká zbroj vám brání hlavu, zdravý úsudek? Pokud vás nepřítel překvapí v této oblasti a zaseje do ní semínko hereze, ta může záhy zakořenit a zadusit vaši víru.

Vidíme tak, jak velmi potřebujeme univerzální zbroj, která by nás cele pokryla.

2. Každá část má zvláštní funkci

Bůh navrhl každou část výzbroje za konkrétním účelem; proto musí být svatý ozbrojen správným způsobem. Jinými slovy, nepomůže zakrýt si srdce přilbou nebo zaměňovat štít za pancíř. Ve skutečnosti existuje řada ctností a každá svou zvláštní funkcí přináší duši život a zdraví – podobně jako řečiště žil a tepen, které rozvádějí krev po těle. Pokud některou žílu propíchnete, člověk může v důsledku toho vykrvácet; pokud zanedbáte nějakou povinnost, všechny vaše ctnosti mohou ztratit na síle.

Apoštol Petr nabádal křesťany, aby pěstovali všechny ctnosti. Nespočívá skutečné zdraví v tom, že se daří celému tělu? V čele průvodu jde víra. Pokud máte víru, doplňte ji ušlechtilostí (B21): „Proto se ze všech sil snažte přidat ke své víře ušlechtilost,” říká Petr (2 Pt 1,5).

Tyto ctnosti si navzájem přinášejí užitek. Dobré skutky a ctnostné činy čerpají život z víry; a víra roste a sílí prostřednictvím skutků – jak řekl Martin Luther.

Vaše skutky mohou nést zdánlivě lahodné ovoce, ale pokud nepřidáte ke své ušlechtilosti poznání, nebudete před Satanovými ranami v bezpečí. Poznání znamená pro víru tolik co slunce pro farmáře. Bez něj nemůže víra dělat svou práci. A když je hotová, nelze tuto práci adekvátně posoudit v mdlém světle polopravd. Pokud nezakořeníte v pravdě evangelia, Satan zneužije vaší nevědomosti, aby zvrátil váš duchovní růst. Má připraveno chytré řešení pro každou situaci. V jednom okamžiku se vás může pokusit přesvědčit, že nejste dost pokorní, a způsobí, že plevel sebeodsouzení zadusí jistotu vaší spásy.

Jindy ve vás svým lichocením probudí falešný pocit pýchy na vaši pokoru a zhouba samo-spravedlnosti zničí úrodu duchovního ovoce ve vašem životě. Satan není v tom, jaké lži vám říká, vybíravý; jedna má stejně takovou moc jako druhá, jen když se mu podaří vás přimět, abyste jí věřili.

Poznáním však dílo milosti nekončí. Musíme k němu přidat sebeovládání. Bez něj může jak víra, tak rozum brzy postoupit své právoplatné místo dočasným požitkům. Sebeovládání je výtečným správcem. Pravidelně kontroluje duši a koriguje křesťanovy sklony, aby nezanedbával svaté povinnosti v zájmu světské zábavy. Pokud dopustíte, aby vaše láska k pozemským požitkům – nebo dokonce vaše radost z rodiny a blízkých – předčila vaši lásku k Pánovi, nemůžete jako Kristovi vojáci vítězit. Proto se modlete za zdrženlivost, která udržuje duchovní teplotu vašeho srdce v bezpečných mezích a bije na poplach, když příliš zahoří ve svých pozemských žádostech nebo naopak ochladne vůči Kristu.

Představte si teď, že dobře vyzbrojení pochodujete směrem k nebi a přitom se vám velmi daří. Neměli byste se ale připravit i na špatné počasí neboli na období útrap? Satan olemuje vaši cestu tisíci pokušeními, jakmile vstoupíte do úzkých uliček nepřízně, ve kterých nebudete moci běžet tak rychle jako za dnů, kdy se vám dařilo. Možná se vám povede uniknout před světskými svody, ale pokud nevíte, jak přežít, položí vás na lopatky nesnáze, které na vás udeří. Proto apoštol přikazuje, abychom doplnili „sebeovládání vytrvalostí” (2Pt 1,6).

Jste vytrvalí? Je to vskutku vynikající ctnost, ale nestačí. Také musíte být zbožní. Proto Petr pokračuje: „[Doplňte] vytrvalost zbožností.” (6. v.)

Zbožnost zahrnuje veškeré uctívání Boha, a to jak vnitřní, tak vnější. Můžete být morálně bezúhonní, ale pokud neuctíváte Boha, jste ateisté. Pokud ho uctíváte, třeba i oddaně, ale nikoli v souladu s Písmem, jste modláři. A pokud se řídíte pravidly, ale ne duchem evangelia, jste pokrytci. Jediné uctívání, které vede do vnitřní komnaty pravé zbožnosti, je to, které probíhá „v duchu a pravdě” (J4,24).

Dosud jsme probrali celkem slušný výčet ctností a je možné, že byste je rádi vyzkoušeli. Ale počkat – ještě na sobě nemáte celou zbroj. Máte kolem sebe duchovní příbuzenstvo, dědice téhož zaslíbení; proto musíte ke zbožnosti přidat bratrskou náklonnost (7. v.). Je to jedno z velkých Pánových přikázání. Naše vzájemná láskaje znakem naší oddanosti Bohu. Pokud se Satanovi podaří rozdělit nás s duchovním bratrem, zasadí tím hlubokou ránu naší zbožnosti a celé Kristově věci. Ví, že jen těžko spojíme ruce v povinnosti, pokud nejsme schopni spojit srdce v lásce.

Bůh vás nejen pověřuje odpovědností vůči rodině věřících, ale také vás jako nebeský Otec žádá, abyste se chovali bezúhonně vůči těm, kdo do jeho rodiny nepatří. Proto musíte přidat k bratrské náklonnosti lásku (7. v.). Tato ctnost vás posiluje, abyste jednali dobře i s těmi nejhoršími lidmi. Čím víc vás proklínají, tím víc se za ně musíte modlit. „Otče, odpusť jim,” modlil se Ježíš za své katy, kteří mu probodli bok, až mu vytekla krev ze srdce.

Kam se poděl Kristův soucit v dnešní církvi? Je zřejmé, že nedostatek této poslední součásti výzbroje v naší době značně nahrává do karet Satanovi. Začali jsme šetřit s Božím milosrdenstvím ze strachu, že naše láska bude příliš obšírná – pokud však není v biblickém smyslu tak obšírná jako svět, s ohledem na to, že máme podle příkazu „činit dobro všem”, je vlastně nedostatečná.

Nyní bych chtěl něco krátce říci pastorům: Kde je naše láska, když se všechna naše kázání zaměřují pouze na svaté a nijak se nesnaží vysvobozovat nebohé, zajaté duše z ďáblových spárů? Ďábel jich může odvézt celé vagóny do pekla, zatímco horlivě utěšujeme svaté a kážeme privilegovaným. Kéž v nás Bůh probudí ke ztraceným duším soucit, který s námi pohne, abychom je láskyplně varovali a povzbuzovali, a tak je vytrhávali ze Satanova smrtícího sevření! Je pravda, že kazatelé jsou správci poskytující manu svatým. Znamená to ale, že z ní ostatní posluchači nemohou ani kousek ochutnat?

3. Každá součást zbroje je úplná a dokonalá

Zbroj je dokonalá nejen jako celek, ale podle Božího navrhuje navíc sama o sobě úplná a dokonalá i každá její součást. Svatý je povolán k tomu, aby měl zbroj stále připravenou a vyleštěnou. Musí usilovat nejen o celkovou ctnost jako takovou, ale také růst a zrát vjejích jednotlivých aspektech, a tak směřovat k dokonalosti. Jako přidáváte ke své víře ušlechtilost, musíte k ní přidávat i víru samotnou. Vaše ctnosti jsou vzácné jako stříbro: čím více je používáte, tím víc se lesknou.

„Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.” (Mt 5,48)

A očišťujte se, jako je čistý Bůh. Máme být jeho přesnou kopií – ne že bychom mohli být stejně tak čistí a dokonalí jako on, ale přinejmenším máme o tento cíl usilovat. Například pokud vaše trpělivost sténá pod tíhou malého břemene, můžete si být jistí, že vám bude vloženo na rameno ještě nějaké větší. Proto ihned začněte svou trpělivost procvičovat a posilovat, abyste byli duchovně silní, jakmile břemeno na vašich ramenou ztěžkne.

Reklamy