​Prostredník – Ježiš Kristus, jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi (biblické témy)

Koľko že to má človek prostredníkov a orodovníkov medzi ním a Bohom? Čím viac tým horšie, pretože je iba Jeden prostredník – Ježiš Kristus. Ty ale povieš, že sa máme modliť jeden za druhého – ale to nie je prostredníctvo. Iba Ježiš nás zmieril svojou krvou s Bohom Otcom, iba Ježiš nám vzal naše hriechy na svoje telo, iba Ježiš vstal zmŕtvych ako prvotina ostatných, ktorí vstanú s Ním v sláve.

Pozrime sa na verše, kde je iba Ježiš prostredníkom medzi nebom a zemou, medzi človekom a Bohom:

1Tm 2:5-6: “Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus, ktorý dal seba ako výkupné za všetkých ako svedectvo vo vopred určenom čase.”

Len v Kristovi je život, len v Ňom je spása, preto nie je možné kresťana odrezať od Boha Otca, ak stojíme v prostredníkovi zmierenia – Ježišovi Kristovi:

R 8:38-39: “Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nijaké iné stvorenstvá nemôžu nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.”

Kňazi museli neustále prinášať obete Bohu – za svoje hriechy, i za hriechy ľudu. Ale keď prišiel Baránok Boží – Ježiš Kristus, Prostredník novej zmluvy, obete neboli potrebné, lebo Jeho obeta bola jedna a dokonalá:

Žd 8:6: “Teraz však (Kristus) dostal o to dôstojnejšiu službu, o čo lepšia je zmluva, ktorej stal sa prostredníkom, lebo je ustanovená lepšími zasľúbeniami.”

My keby sme sa chceli sami očistiť od hriechov, nemáme žiadnu nádej aby sme to dokázali. Ale Boh nám poslal Prostredníka, ktorý sám hriech síce nepoznal, ale vzal moje a tvoje hriechy na svoje plecia, čím sa stal hriechom miesto nás a s mojimi a tvojimi hriechmi, vyšiel na Golgotský kríž, kde Boží hnev vzplanul proti hriechom ktoré mal Ježiš na sebe a boli právoplatne raz a navždy odsúdené:

2Kor 5:21: “Toho (Krista), ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom.”

Ak by si hľadal iného prostredníka, inú cestu ako Ježiša, vôbec si nepochopil kresťanstvo. Jeho mama – Mária, potrebovala Syna ako prostredníka, všetci svätí – potrebovali Krista ako cestu, všetci ľudia ak chcú prísť ku spáse, musia prejsť Kristom vo viere. Nepomôžu nikomu iní guruovia, veľkí učitelia, duchovné osobnosti – prečo? Lebo Boh ustanovil iba jedného prostredníka, jednu cestu a to Ježiša:

J 14:6: “Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.”

Text sa nachádza už aj na novej stránke: https://biblickeverse.weebly.com/prostredniacutek/prostrednik-jezis-kristus-jediny-prostrednik-medzi-bohom-a-ludmi

Reklamy