Evanjelium

Evanjelium dobrá správa sa skladá z niekoľkých častí. Prvou je to, že človek pádom do hriechu, sa stal absolútne skazený a to až tak, že Boha odmieta, nenávidí Ho, miluje hriech, miluje svoju chorobu. Je neschopný ku spaseniu, k vlastnej záchrane svojimi skutkami, lebo to by musel dodržať celé desatoro, čo nedokáže. Ak iba raz zhreší proti desatoru, jeho spása skončila.

Uvedomenie si tejto neschopnosti je úžasná milosť Božia, po ktorej nasleduje pokánie, vyznanie hriechov a otázka – čo mám teraz robiť? Tu prichádza Kristus, ktorý padlého človeka vykúpil spod večnej smrti pekla, diabla a hriechu a to na kríži, ako obeta, kde tých ktorí uverili, očistil svojou krvou. Je to náš jediný kňaz novej zmluvy, ktorému sa máme vyznávať z hriechov, máme na Neho vložiť svoje starosti, máme sa iba na Neho spoliehať v živote, pretože on ako kňaz nás očisťuje a zbavuje hriechov, lebo má na to mandát, keďže do svätyne svätých vošiel zo svojou vlastnou krvou. Kristus sedí po pravici Boha Otca, kde sa prihovára za svoje deti.

Iba viera, to jest – spoľahnutie sa na Krista, dáva človeku spasenie a istotu. Akonáhle človek prejde od Krista ku svojim skutkom, nech by boli akokoľvek vznešené, minul sa so spásou, bude súdený zo zákona, a zo zákona neobstojí nikto.

Daj sa človeče zachrániť veľmi jednoducho – polož svoj život na Krista a o ostatné sa postará Boh. Dôveruj Mu, ver Mu, On vykoná všetko potrebné…