O stránke

Založenie stránky: 26.január 2017

 • Kresťanská stránka, postavená na Božom slove – Biblii
 • Dôraz kladený na Božiu zvrchovanú moc vo svete, Božiu suverenitu, predurčenie a vyvolenie
 • Súhlasíme s reformovanými vyznaniami – Augsburské, Helvétske, Heilderberské, Baptistické
 • Veríme v Trojjediného Boha, a tým pádom aj Nicejské vyznanie viery
 • Eschatológiu veríme tak, že 1000 ročné kraľovanie je doba cirkvi, kde po druhom príchode Pána nastane koniec

 

 • Vyznávame základné vierovyznanie kresťanské, ktoré učil Pavol a to – len z viery v Krista je možná spása
 • Odmietame akúkoľvek formu spolúčasti na iných vierach, ktoré nemajú Krista ako JEDINÉHO Spasiteľa
 • Viery ktoré učia spasenie zo skutkov plus viera – napríklad Rímska Cirkev – jednohlasne odmietame
 • Odmietame ekumenizmus, kde sa hľadajú kompromisy vo viere, ustupovanie falošným vieram a názorom ľudí
 • Odmietame letničné a charizmatické prvky vo viere, kde sa kladú vysoké dôrazy výrazne zamerané tieto prvky
 • Odmietame formulky a zaklínadla, kde sa pomodlíme modlitbu spásy a takto sme spasení
 • Odmietame formu obrátenia a to takú, kde ten kto uveril, vystúpi dopredu pred kazateľnicu, kde sa bude pastor modliť nad tými, ktorí takto vystúpili

 

 • Veríme, že len Boh má moc a silu obrátiť padlého človeka
 • Preto celá spása je postavená nie na padlom človeku, ale na Bohu, ktorý sa zmilováva, nad kým On chce
 • Veríme a skrze prozreteľnosť aj zakúšame, naše vlastné vyvolenie Bohom, kde nás Boh uisťuje o svojej láske a vyvolení
 • Preto nášho Boha Otca, skrze Ježiša Krista chválime, ďakujeme Mu, poslúchame Ho a to skrze Slovo, ktoré nám zanechal vo svojom slove – Biblii
 • S Jeho pomocou sa snažíme kráčať po úzkej ceste, k úzkej bráne, posväcovaním svojich životov a hlásaním evanjelia tam, kde sme

 

 • Odmietame evolučné a im podobné teórie, ktoré sú a zostanú len klamnými teóriami
 • Veríme v stvoriteľskú činnosť Stvoriteľa v plnej miere, kde stvoril celý vesmír so svojimi pravidlami, zákonmi, neživé veci, živé veci, zvieratá, človeka, anjelov a nebeské bytosti

Naša viera sa tiahne v reťazi – Kristus ako skala, Apoštoli, Pavol ako učenec a vykladač viery, ranná cirkev, Augustín a znovu-objavenie milosti, ďalší menej významní učenci, ktorí postavili vieru na slove Boha ako napríklad John Wicliff či Ján Hus, až sa dostávame k reformátorom – Luther, Kalvín. Reťaz pokračuje cez puritánov, ktorí boli veľkými milovníkmi Boha, tak posmeškovaní katolíckou cirkvou, pretože sa jej nepáčila ich vernosť Kristovi a Božiemu slovu. Po nich prichádzajú baptisti – čo v preklade znamená – krstenci, pretože zachovali biblický postup krstu – kto uverí a dá sa následne pokrstiť, bude spasený. Teda nie dávať krst pred vieru, ale krst až po uverení. Veľkou osobnosťou medzi osobnosťami po-reformačnej doby, je v USA – Jonathan Edwards a v anglicku – Charles Spurgeon. Dnes sa prikláňame k evanjelikálom, i keď aj tu je cítiť odpad od pravej nekompromisnej viery. Z novodobých kazateľov spomeňme mená – R.C.Sproul, misionár a kazateľ Paul Washer, Leonard Ravenhill, John MacArthur, John Piper, Tim Conway, mladý kazateľ David Platt a mnohí mnohí ďalší, že by sme tu zapísali dlhý zoznam…

%d bloggers like this: